Udostępnij w społeczności. sieci:


Fragmentacja feudalna w Rosji: jej przyczyny i konsekwencje
Fragmentacja feudalna w Rosji była od początku XII do końca XY wieku. (350 lat).

Przyczyny ekonomiczne:

1. Sukcesy rolnictwa.

2. Rozwój miast jako centrów rzemiosła i handlu, jako ośrodków poszczególnych terytoriów. Rozwój rzemiosła. Ponad 60 specjalności rzemieślniczych.

3. Przeważała gospodarka żywieniowa.

Powody polityczne:

1. Pragnienie przekazania majątku swojemu synowi. "Ojczyzna" jest dziedzictwem ojca.

2. W wyniku procesu "osadzania oddziałów na ziemi" elita wojskowa staje się właścicielami ziemskimi - bojarami (panami feudalnymi) i dąży do rozszerzenia feudalnej własności ziemi i niezależności.

3. Powstają immunitety. Książę kijowski przekazuje szereg praw do wasala: prawo do sądu, prawo do pobierania podatków.

4. Hołd zamienia się w feud. czynsz. Tribute - do księcia za ochronę, wynajem - do właściciela ziemi.

5. Władcy feudalni tworzą oddział na ziemi, swój własny aparat władzy.

6. Wzrasta siła poszczególnych feudałów i nie chcą się poddać Kijowie.

7. Do środka. XII wiek. szlak handlowy "od Varangijczyków do Greków" -> "bursztynowa ścieżka" traci swoją wartość.

8. Samo księstwo kijowskie popadło w ruinę z powodu najazdów nomadzkich Połowców.

Lekko spowolniony proces rozpadu kraju V. Monomach (1113-1125). Był wnukiem bizantyńskiego cesarza Konstantina Monomacha. V. Monomah został księciem od 60 lat. Jego synowi Mścisławowi Wielkiemu (1125-1132) udało się kontynuować politykę ojca i zachować to, co zostało osiągnięte. Ale zaraz po jego śmierci zaczyna się podział Rosji. Na początku waśni. rozdrobnienie, było 15 dużych i małych księstw, i na początku. XIX wiek. już był szczytowy spór. fragmentacja - "250 księstw. Były 3 ośrodki: Muzeum Włodzimierza Suzdalskiego, Muzeum Galitsko-Wołyńskie i feud Nowogród. Republika

Fragmentacja feudalna w Rosji: przyczyny, natura, etapy i konsekwencje.

Pozytywne : wraz z Kijowem pojawiły się nowe ośrodki rzemieślnicze i handlowe, coraz bardziej niezależne od stolicy państwa rosyjskiego, rozwijały się stare miasta, powstawały wielkie i silne księstwa, silne księstwa dynastyczne powstawały w wielkich rosyjskich księstwach, tradycja przekazywania władzy z ojca na syna rozwijała się, a burzliwe rozwój miast, ciągły rozwój gospodarstwa, budowa nowych gruntów ornych i gruntów leśnych. Stworzyli wspaniałe zabytki kultury. Rosyjska Cerkiew prawosławna zyskiwała na sile.

Negatywne (które, niestety, są bardziej namacalne niż pozytywne): państwo stało się podatne na zranienie, ponieważ nie wszystkie ukształtowane księstwa były w dobrych stosunkach ze sobą, a nie było jedności, która uratowała kraj więcej niż raz, ciągłe krwawe waśnie osłabiły wojsko a ekonomiczna potęga kraju, Kijów - dawna stolica państwa staroruskiego - utracił moc śpiewaną w legendach i epice, a sam stał się przyczyną niezgody, wielu książąt próbowało zająć stolik wielkiego księcia w Kijowie.
Władza w mieście często się zmieniała - niektórzy książęta byli wydalani, inni ginęli w bitwach, a inni pozostawali, nie mogąc oprzeć się nowym kandydatom. A co z powodami ... Formalne : niebezpieczeństwo Połowca znacznie obniżyło atrakcyjność szlaku handlowego " od Varangijczyków do Greków ". Centra, w których prowadzono stosunki handlowe między Europą a Wschodem, dzięki krucjatom stopniowo przenosiły się na południe Europy i na Morze Śródziemne, a szybko rozwijające się miasta na północy Włoch, presja koczowniczych nomadów, ustanowiły kontrolę nad tym handlem.

Prawdziwe : polityczne warunki: niekończące się międzykontynentalne waśnie i długa, zacięta walka między Rurikovicami , umacnianie lokalnych książąt, bojarowie zamieniają się w feudalnych właścicieli ziemskich, dla których dochody otrzymywane z patrymonii stają się głównymi środkami utrzymania. I jeszcze jedno: upadek księstwa kijowskiego (utrata centralnego położenia, ruch światowych szlaków handlowych z dala od Kijowa) wiązał się z utratą wartości szlaku handlowego "od Varangijczyków do Greków", Starożytna Rosja traci rolę uczestnika i mediatora w stosunkach handlowych między bizantyńskim, zachodnioeuropejskim i wschodnim świat.

Władimir-Suzdal i księstwo Galicja-Wołyń. Nowogrodzka Republika Bojarska. A. Newski.

W drodze do feudalnej fragmentacji . Od XI wieku. Rusi Kijowskiej, a także Europy Zachodniej, zaczyna się okres feudalnej fragmentacji. Rozpad Rosji w określone księstwa rozpoczyna się za życia Jarosława Mądrego (1019-1054) i nasila się po jego śmierci. Ten proces jest nieco zawieszony z wnukiem Jarosława Mądrego - Władimira Wsiewołodowicza Monomacha (1113-1125). Siłą swego autorytetu utrzymywał jedność Rosji. Z jego inicjatywy w 1097 r. Odbył się kongres rosyjskich książąt w Lyubechu. Podjęło dwie ważne decyzje. Najpierw powstrzymajcie waśnie książęce. Po drugie, trzymaj się zasady "On trzyma swoją ojczyznę".W ten sposób rozdrobnienie ziem rosyjskich zostało w rzeczywistości usankcjonowane. W obecnej sytuacji Kijów stracił swoją dawną wiodącą wartość, ale jednocześnie pozostał stolicą. Państwo kijowskie, jedno z najsilniejszych, najbogatszych i najbardziej błyskotliwych w swej kulturze w całej średniowiecznej Europie, szybko zamarło z powodu wewnętrznych walk feudalnych, osłabionych ciągłymi zmaganiami ze stepami. Księża wzmocnili swoją osobistą władzę feudalną, poświęcając jedność ojczyzny. Stan Kijów popadł w ruinę.

Po śmierci Władimira Monomacha Rus przez pewien czas istniał jako państwo. Syn Monomacha - Mścisław Wielki (1125-1132) odziedziczył po ojcu tytuł Wielkiego Księcia Kijowa. Mścisław Władimirowicz miał taką samą zdecydowaną postać jak jego ojciec. Jego krótkookresowe panowanie naznaczone było wielkimi zwycięstwami militarnymi. Pod jego dowództwem hradki połowskie zostały pokonane na południowych granicach państwa. Zwycięstwo zakończyło kampanie przeciwko plemionom Zudi i Litwinom, które żyły na północno-zachodnich granicach Rosji. Mocno ustanowił porządek w rozległej rosyjskiej krainie i cieszył się bezdyskusyjnym autorytetem wśród wszystkich książętów-przybranych. Mścisław Wielki zmarł w 1132 r., A Rosja w końcu rozpadła się na odrębne części lub księstwa, każda z własnym stołem.

Czas od początku XII wieku. do końca XV wieku. nazywany okresem fragmentacji feudalnej lub określonego okresu . Oparty na Rusi Kijowskiej w połowie XII wieku. około 15 ziem i księstw powstało na początku XIII wieku. - 50 lat, w XIV wieku. - 250. W każdym z księstw obowiązuje zasada własnej dynastii Ruryka.

Przyczyny fragmentacji feudalnej

Współcześni uczeni rozumieją przez fragmentację feudalną okres dwunastego i piętnastego wieku. w historii naszego kraju, kiedy na terenie Rusi Kijowskiej powstał i funkcjonował od kilkudziesięciu do kilkuset dużych państw. Fragmentacja feudalna była logicznym następstwem poprzedniego politycznego i ekonomicznego rozwoju społeczeństwa, tak zwanego okresu wczesnej monarchii feudalnej. Istnieją cztery najważniejsze przyczyny feudalnej fragmentacji państwa staroruskiego.

Głównym powodem była sytuacja polityczna. Ogromne przestrzenie Wschodniej Europy, liczne plemiona pochodzenia słowiańskiego i niesłowiańskiego, na różnych etapach rozwoju, przyczyniły się do decentralizacji państwa. Z biegiem czasu, poszczególni książęta, a także miejscowa szlachta feudalna w obliczu bojarów, przez ich niezależne separatystyczne działania zaczęły podważać fundamenty pod budynkiem państwa. Tylko silna siła, skoncentrowana w rękach jednej osoby, księcia, mogła zatrzymać dezintegrację z organizmu państwowego.

I wielki książę kijowski nie mógł już w pełni kontrolować polityki miejscowych książąt z centrum, coraz więcej książąt pozostawało jego autorytetem, a także w latach trzydziestych. XII wiek. kontrolował tylko terytorium wokół Kijowa. Określeni książęta, odczuwając słabość ośrodka, teraz nie chcieli dzielić się swoimi dochodami z centrum, a miejscowi bojarowie aktywnie w tym uczestniczyli. Ponadto miejscowi bojarnicy potrzebowali silnych i niezależnych książąt na miejscu, co również przyczyniło się do stworzenia ich własnej struktury państwowej i obumierania instytucji władzy centralnej. Tak więc, działając w interesach najemnych, miejscowa szlachta zaniedbała jedność i potęgę Rosji. Następną przyczyną fragmentacji feudalnej było społeczne.

Na początku XII wieku. struktura społeczna starego rosyjskiego społeczeństwa stała się bardziej złożona: pojawili się wielcy bojarzy , duchowni, kupcy, rzemieślnicy, miejskie niższe klasy. Były to nowe, aktywnie rozwijające się warstwy ludności. Ponadto narodziła się szlachta , która służyła księciu w zamian za dotację na grunt. Jego aktywność społeczna była bardzo wysoka. W każdym centrum za poszczególnymi książętami znajdowała się imponująca siła w obliczu bojarów z ich wasalami , bogatą górną skorupą miast i hierarchami kościelnymi. Rosnąca struktura społeczna społeczeństwa przyczyniła się również do izolacji ziemi.

Przyczyna ekonomiczna odegrała również istotną rolę w upadku państwa. W ramach jednego państwa, przez trzy stulecia powstały niezależne obszary gospodarcze, powstały nowe miasta, powstały wielkie majątki bojarów, klasztorów i kościołów. Naturalny charakter gospodarki dał władcom każdego regionu możliwość oderwania się od centrum i istnienia jako niezależna kraina lub księstwo. Pod wieloma względami było to spowodowane szybkim wzbogaceniem się pewnej części ludności, która rządziła krajem.

Jej pragnienie poprawy samopoczucia doprowadziło również do feudalnej fragmentacji. W XII wieku. promował rozdrobnienie feudalne i środowisko polityki zagranicznej. Rosja w tym okresie nie miała poważnych przeciwników, ponieważ wielcy księcia kijowscy zrobili wiele, aby zapewnić bezpieczeństwo swoich granic. Zajmie to niewiele mniej niż sto lat, a Rosja stanie przed groźnym przeciwnikiem w osobie Tatarów Mongołów , ale proces rozpadu Rosji do tego czasu posunął się za daleko, nie będzie nikogo, kto zorganizowałby opór ziem rosyjskich.

Należy zauważyć ważną cechę okresu fragmentacji feudalnej w Rosji. Okres feudalnej fragmentacji był odczuwany przez wszystkie główne państwa Europy Zachodniej, ale w Europie Zachodniej gospodarka była siłą napędową rozdrobnienia. W Rosji element polityczny dominował w procesie fragmentacji feudalnej. Aby uzyskać materialny zysk, lokalna szlachta - książęta i bojarnicy - musieli zdobyć niezależność polityczną i zdobyć przyczółek na swoim losie, aby osiągnąć suwerenność. Główną siłą procesu separacji w Rosji byli bojarami.

Początkowo fragmentacja feudalna przyczyniła się do wzrostu rolnictwa na wszystkich ziemiach rosyjskich, rozkwitu rzemiosła, rozwoju miast i szybkiego rozwoju handlu. Z biegiem czasu jednak nieustanna walka między książętami zaczęła zubożyć siły ziem rosyjskich, osłabiając ich obronę w obliczu niebezpieczeństwa zewnętrznego. Nieporządek i ciągła wrogość doprowadziły do ​​zniknięcia wielu księstw, ale co najważniejsze, spowodowały niezwykły stan ludzi podczas inwazji mongolsko-tatarskiej.

Spośród państw, które pojawiły się na terytorium starożytnej Rosji, największe i najbardziej znaczące były księstwa galicyjsko-wołyńskie, włodzimiersko-suzdalskie i nowogrodzka republika bojarska. Stali się spadkobiercami politycznymi Rusi Kijowskiej, tj. były centrami przyciągania wszechrosyjskiego życia. Każda z tych ziem miała własną oryginalną tradycję polityczną, miała swój własny los polityczny. W przyszłości każda z tych ziem miała szansę stać się centrum zjednoczenia wszystkich ziem rosyjskich.

Kulturalny rozwój średniowiecznej Rosji (X - XVI w.).

Stara rosyjska mądrość jako początkowy etap rozwoju myśli narodowej ma wiele charakterystycznych cech jako holistyczne zjawisko kulturowo-historyczne. Z jednej strony przyjęła pewne elementy wschodniosłowiańskiego pogańskiego światopoglądu, który jest wieloskładnikowy w swoim składzie, odkąd starożytni Rosjanie powstali z udziałem ugrupowań etnicznych Ugrofin, Balt, Turkic, Norman, Iran. Według źródeł pisanych, archeologicznych, etnograficznych, eksperci (B.A. Rybakov, N.N. Veletskaya, M.V. Popovich) próbują odtworzyć przed-chrześcijański obraz świata i model bytu.

Z drugiej strony, po przyjęciu chrześcijaństwa jako oficjalnej ideologii i zniesieniu pogańskiego rodzaju światopoglądu na peryferie świadomości, myśl narodowa intensywnie absorbowała i twórczo przetwarzała poprzez mediacje bizantyjskie i południowosłowiańskie teoretyczne pozycje, postawy i koncepcje rozwiniętych patrystycznych chrześcijan wschodnich.

Od Bizancjum , strażnik starożytnego dziedzictwa, najbardziej rozwiniętego kraju wczesnego średniowiecza, Rosja otrzymała wiele nazw, obrazów i koncepcji, które są fundamentalne dla całej kultury europejskiej cywilizacji greckiej, ale nie w czystej, ale w formie chrześcijańskiej, a nie w całości, ale po części, greckiej. niewielu ludzi posługiwało się językiem, a dostępne tłumaczenia obejmowały przede wszystkim zbiór literatury patrystycznej. Dzieła starożytnych filozofów znane były fragmentarycznie, według przypowieści, w zbiorach typu opublikowanego w XIII wieku. "Pszczoły", często tylko po imieniu. Jednym z wyjątków jest obecność w staroruskim środowisku dzieła Epikteta Enhiridiona przetłumaczonego na Bałkanach z komentarzami Maxima Wyznawcy. Pod tytułem "Sotnitsy" włączono go do użytku wielostronnego jako ascetyczne instrukcje dla monastów.

Teraz o periodyzacji starożytnej myśli rosyjskiej. Na przełomie wieków X-XI. następuje zmiana pogańskiego typu chrześcijańskiego światopoglądu wraz z wprowadzeniem idei teologicznych i filozoficznych; w XII-XIII wieku.

Historia filozofii, wczesnośredniowieczna filozofia rosyjska jawi się jako zjawisko ugruntowane. Po kryzysie spowodowanym upadkiem Rusi Kijowskiej w wyniku najazdu mongolskiego, stopniowo zaczęła rosnąć w XIV-XV wieku; XVI wiek. pojawia się apogeum rozwoju myśli średniowiecznej; w XVII wieku. rozpoczyna stopniowe zastępowanie starego rosyjskiego typu myśleniem nowym Europejczykiem, a średniowieczne kanony kultury są zatarte tendencjami baroku .

Inwazja Batu w Rosji. Walka wyzwoleńcza ludności starożytnych rosyjskich księstw. Konsekwencje "pasztetu pogromowego".

Walka z jarzmem Hordy rozpoczęła się od momentu jej ustanowienia. Odbywał się w formie spontanicznych powstań ludowych, które nie mogły obalić jarzma, ale przyczyniły się do jego osłabienia. W 1262 roku w wielu rosyjskich miastach odbyły się przemówienia przeciwko rolnikom horda - besomemenov. Pielgrzymi zostali wydaleni, książęta zaczęli zbierać i składać hołd Hordzie. I w pierwszej ćwierci XIV wieku, po wielokrotnych powstaniach w Rostowie (1289, 1320) iw Twerze (1327), również rosyjskie księstwa opuściły Baskaki. Walka wyzwoleńcza mas przyniosła pierwsze rezultaty. Podbój mongolsko-tatarski miał niezwykle trudne konsekwencje dla Rosji, "pogromowi batye" towarzyszyły masakry ludności rosyjskiej, wielu rzemieślników zostało wziętych do niewoli.

Miasta, które przeżywają okres upadku, ucierpiały szczególnie, wiele trudnych rzemiosł zniknęło, a kamienna konstrukcja przestała istnieć od ponad wieku. Ogromne szkody spowodowały podbój rosyjskiej kultury. Ale szkody wyrządzone przez zdobywców Rosji nie ograniczały się do "pogromu Batu". Cała druga połowa XIII wieku wypełnione inwazjami hordy. "Armia Dudenewej" z 1293 r., W jej destrukcyjnych konsekwencjach, przypominała marsz samego Batu. I tylko na drugą połowę XIII wieku. Tatarzy mongolscy 15 razy odbyli wspaniałe wyprawy do północno-wschodniej Rosji.

Ale to nie były tylko ataki wojskowe. Horda Khans stworzyła cały system rabunku podbitego kraju poprzez zwykły hołd. 14 rodzajów różnych "hołdów" i "ciężarów" wyczerpało gospodarkę Rosji, uniemożliwiło jej odzyskanie po upadku. Przenikanie srebra, głównego metalu monetarnego Rosji, utrudniało rozwój stosunków towarowo-pieniężnych. Podbój mongolo-tatarski. Długie opóźnienie rozwoju gospodarczego kraju.

Najmocniej dotknięty przez podbój miasta, przyszłe centra rozwoju kapitalistycznego. W ten sposób zdobywcy przez długi czas zachowywali czysto feudalny charakter gospodarki. Podczas gdy kraje Europy Zachodniej, które uniknęły okropności inwazji mongolsko-tatarskiej, przeniosły się do bardziej zaawansowanego systemu kapitalistycznego, Rosja pozostała krajem feudalnym.

Jak już wspomniano, wpływ na gospodarkę został wyrażony, po pierwsze, w natychmiastowym zniszczeniu terytoriów podczas kampanii i najazdów Hordy, które były szczególnie częste w drugiej połowie XIII wieku. Największy hit trafił do miast. Po drugie, podbój doprowadził do systematycznego upuszczania znaczących zasobów materialnych w postaci "wyjścia" Hordy i innych wypraw, które wykrwawiły kraj.

Konsekwencja inwazji na XIII. było wzrostem izolacji ziem n, osłabieniem księstw na południu i zachodzie. W rezultacie włączono je w skład powstały w XIII wieku. раннефеодального государства – Великого княжества Литовского: Полоцкое и Турово-Пинское княжества – к началу XIV в., Волынское – в середине XIV в., Киевское и Черниговское – в 60-е годы 14в., Смоленское – в начале XV в.

Русская государственность (под сюзеренитетом Орды ) сохранилась в результате только в Северо-Восточной Руси (Владимиро-Суздальская земля), в Новгородской, Муромской и Рязанской землях. Именно Северо-Восточная Русь примерно со второй половины 14в. стала ядром формирования Русского государства. В это же время окончательно определилась судьба западных и южных земель. Таким образом, в XIV в. перестала существовать старая политическая структура, для которой были характерны самостоятельные княжества-земли, управляемые разными ветвями княжеского рода Рюриковичей, внутри которых существовали более мелкие вассальные княжества.

Исчезновение этой политической структуры знаменовало собой и исчезновение сложившейся с образованием Киевского государства в IX – Х вв. древнерусской народности – предка трех ныне существующих восточнославянских народов. На территориях Северо-Восточной и Северо-Западной Руси начинает складываться русская (великорусская) народность, на землях же, вошедших в состав Литвы и Польши, – украинская и белорусская народности.

Помимо этих “зримых” последствий завоевания в социально-экономической и политической сферах древнерусского общества можно проследить и значительные структурные изменения. В домонгольский период феодальные отношения на Руси развивались в общем по схеме, свойственной всем европейским странам: от преобладания государственных форм феодализма на раннем этапе к постепенному усилению вотчинных форм, правда, более медленному, чем в Западной Европе. После нашествия этот процесс замедляется, происходит консервация государственных форм эксплуатации. Во многом это было связано с необходимостью изыскания средств для выплаты “выхода”. А. И. Герцен писал: “Именно в это злосчастное время Россия и дала обогнать себя Европе”.

Монголо-татарское завоевание привело к усилению феодального гнета. Народные массы попали под двойной гнет – своих и монголо-татарских феодалов. Очень тяжелыми были политические последствия нашествия. Политика ханов сводилась к разжиганию феодальных усобиц, чтобы не дать стране объединиться.

Система ордынского владычества на Руси: черты и хронологические рамки. Влияние монголо-татарского ига на развитие русских земель.

Никогда прежде в своей истории Древняя Русь не испытывала такого потрясения, как в 1237-40 гг. Ни набеги половцев, ни приступы "ляхов" и венгров не шли ни в какое сравнение с тем, что пережили древнерусские земли в годы нашествия Батыя.

Основной удар обрушился на города - ремесленно-торговые, административные и культурные центры земель, По данным археологов, из 74 городов было разрушено 49, причем почти треть их не была восстановлена. Городская жизнь на Руси пришла в упадок. Ремеслу и торговле был нанесен огромный урон. Многие виды ремесел исчезли, наблюдалось общее огрубление и упрощение технических приемов. Почти на целое столетие прекратилось каменное строительство.

Разрушение городов - это удар и по культуре Древней Руси. В огне пожарищ исчезли бесценные книжные и художественные сокровища, оказались разрушены памятники архитектуры.

Нашествие осложнило демографическую ситуацию (некоторые исследователи говорят даже о демографической катастрофе). Потребовались годы, чтобы восстановить численность населения. Правда, различные категории населения пострадали по-разному. При штурме городов погибло множество жителей. Резко уменьшилась и численность феодалов. Дружинники, бояре, князья пали в неравном противоборстве. Из двенадцати рязанских князей погибли девять во главе с князем Юрием Игоревичем. В составе так называемого старомосковского боярства - верных слуг Ивана Калиты и его преемников - нет боярских родов, упомянутых в источниках домонгольского периода. Сельское население, имевшее возможность укрыться в лесах, по-видимому, пострадаю меньше.

После нашествия Русь вошла в состав Золотой Орды. Система политического и экономического господства золотоордынских правителей над русскими землями определяется как ордынское иго. Суверенные права перешли к верховному правителю - хану Золотой Орды, которого на Руси называл и царем. Князья, как и прежде, управляли подвластным населением, прежний порядок наследования сохранялся, но лишь при условии согласия правителя Золотой Орды. Князья потянулись в Орду за ярлыками на княжение.

Княжеская власть встраивалась в систему управления в Монгольской империи, которая предполагала жестко фиксированное подчинение. Удельные князья подчинялись своим старшим князьям, старшие князья (хотя и формально) - великому князю, который, в свою очередь, считался "улусником" хана Золотой Орды.

Потенциально такая система упрочивала авторитарные традиции Северо-Восточной Руси. Князья, абсолютно бесправные перед ханом, распоряжались своими подданными. Вече не признавалось как властный институт, ибо отныне единственным источником всякой власти являлся ханский ярлык. Бояре и дружинники превращались в слуг, всецело зависимых от княжеских милостей.

В 1243 г. владимирский князь Ярослав Всеволодович получил от Батыя специальную грамоту, разрешавшую ему править в русских землях от имени ордынского хана, - ярлык на великое княжение. По своему значению для дальнейшей истории Руси это событие было не менее важно, чем само монгольское нашествие. Князю впервые было пожаловано право представлять интересы Орды в русских землях. Тем самым русские князья признавали полную зависимость от Орды, а Русь была включена в состав Великой Монгольской империи. Покидая ставку Батыя, Ярослав Всеволодович оставил заложником сына Святослава. Практика заложничества была широко распространена в Монгольской империи. Она надолго станет нормой во взаимоотношениях Орды и Руси.

Формирование национальных государств в Европе. Особенности процесса централизации на территории русских земель.

Формирование Российского государства: Формирование Российского государства. Власть и сословия Содержание 1. Введение - 2 2. Механизм функционирования сословного строя - 2 3. Поместная система - 4 4. Земские соборы - 10 5. Боярская Дума - 19 6. Роль церкви в управлении государством - 29 7. Приказная система - 31 8. Начала абсолютизма - 36 9. Заключение - 37 10. Литература - 39 ВВЕДЕНИЕ Основными постоянно действующими факторами русского исторического процесса выступают, прежде всего особая пространственная и геополитическая ситуация, специфический механизм функционирования сословного строя и, самое важное место государства и его институтов в регулировании социальных отношений.

Период XVXVII вв. характеризовался двумя взаимосвязанными процессами развития централизованного государства формированием единой государственной территории за счет объединения русских земель, укреплением политической системы и реальной власти монарха. Входившие в состав государства новые территории, прежде всего становились объектом хозяйственного освоения, крестьянского земледелия. Основой благосостояния оставался земледельческий труд, который создавал общественное богатство, давал государству материальные и демографические ресурсы для нормального функционирования.

Основные тенденции развития государственной политики, а также противоречия общества и государства были непосредственно связаны с вопросом о землевладении и крестьянском сословии. МЕХАНИЗМ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ СОСЛОВНОГО СТРОЯ Механизм функционирования сословного строя имел в России большую специфику по сравнению со странами Западной Европы... .

Образование централизованного государства с центром в г.Москве: причины, этапы, особенности. Państwo деятельность первых московских князей. Дмитрий Донской и историческое значение Куликовской битвы.

Во второй половине XIV в. в северо-восточной Руси усилилась тенденция к объединению земель. Центром объединения стало Московское княжество, выделившееся из Владимиро-Суздальского в XII в. Powody.

Роль объединяющих факторов сыграли: ослабление и распад Золотой Орды, развитие экономических связей и торговли, образование новых городов и укрепление социального слоя дворянства. В Московском княжестве развивалась система поместных отношений: дворяне получали землю от великого князя за службу и на срок службы. Это ставило их в зависимость от князя и укрепляло его власть. Также причиной объединения стала борьба за национальную независимость .

Особенности образования Русского централизованного государства:

Говоря о "централизации" следует иметь в виду два процесса: объединение русских земель вокруг нового центра — Москвы и создание централизованного государственного аппарата, новой структуры власти в Московском государстве.

- государство сложилось на северо-восточных и северо-западных землях бывшей Киевской Руси; С XIII в. московские князья и церковь начинают осуществлять широкую колонизацию заволжских территорий, образуются новые монастыри, крепости и города, происходит покорение местного населения.

- образование государства проходило в очень короткие срок, что было связано с наличием внешней опасности в лице Золотой Орды; внутренняя структура государства была непрочной; государство в любой момент могло распасться на отдельные княжества;

создание государства проходило на феодальной основе; в России начало формироваться феодальное общество: крепостное право, сословность и т.д.; в Западной Европе образование государств проходило на капиталистической основе, и там начало формироваться буржуазное общество.

Особенности процесса государственной централизаци и сводились к следующему: византийское и восточное влияние обусловили сильные деспотические тенденции в структуре и политике власти; основной опорой самодержавной власти стал не союз городов с дворянством, а поместное дворянство; централизация сопровождалась закрепощением крестьянства и усилением сословной дифференциации.

Образование Русского централизованного государства проходило в несколько этапов:

Этап 1 . Возвышение Москвы (конец XIII - начало XIV вв.). К концу XIII в. старые города Ростов, Суздаль, Владимир теряют былое значение. Возвышаются новые города Москва и Тверь.

Возвышение Твери началось после смерти Александра Невского (1263 г.). В течение последних десятилетий XIII в. Тверь выступает в роли политического центра и организатора борьбы против Литвы и татар и пытался подчинить важнейшие политические центры: Новгород, Кострому, Переяславль, Нижний Новгород. Но это стремление натолкнулось на сильное сопротивление других княжеств, и прежде всего Москвы.

Начало возвышения Москвы связано с именем младшего сына Александра Невского - Даниила (1276 - 1303 гг.). Даниилу в удел досталось небольшое селение Москва. За три года территория владения Даниила увеличилась в три раза: к Москве присоединились Коломна и Переяславль. Москва стала княжеством.

Его сын Юрий (1303 - 1325 гг.). вступил с тверским князем в борьбу за владимирский престол. Началось долгое и упорное противоборство за титул великого князя. Брат Юрия Иван Данилович по прозвищу Калита в 1327 г. в Твери Иван Калита пошёл на Тверь с войском и подавил восстание. В благодарность в 1327 г. татары отдали ему ярлык на Великое княжение.

Этап 2 . Москва - центр борьбы с монголо-татарами (вторая половина ХIV - первая половина ХV вв.). Усиление Москвы продолжалось при детях Ивана Калиты - Симеоне Гордом (1340-1353 гг.) и Иване II Красном (1353-1359 гг.). При правлении князя Дмитрия Донского 8 сентября 1380 г. состоялась Куликовская битва. Татарское войско хана Мамая было разгромлено.

Этап 3 . Завершение образования Русского централизованного государства (конец ХУ - начало ХVI вв.). Объединение русских земель завершилось при правнуке Дмитрия Донского Иване III (1462 - 1505 гг.) и Василии III (1505 - 1533 гг.). Иван III присоединил к Москве весь Северо-Восток Руси: в 1463 г. - Ярославское княжество, в 1474 г. - Ростовское. После нескольких походов в 1478 г. окончательно была ликвидирована самостоятельность Новгорода.

При Иване III произошло одно из важнейших событий русской истории - было сброшено монголо-татарское иго (в 1480 г. после стояния на реке Угре).

Деятельность Ивана III «Великого» и Василия III. Свержение монголо-т атарского ига. Формирование национально-государственной идеологии и символики национального государства.

В сложившихся условиях феодальной раздробленности Новгородская, Псковская, Тверская, Рязанская, Нижегородская земли стали объективно тяготеть к воссоединению в единое государство. Вместе с тем продолжали сохраняться и центробежные тенденции, обусловленные сепаратизмом местных князей. Именно поэтому московскому князю Дмитрию Ивановичу (Донскому), пришлось вести упорную борьбу с князьями. Борясь с сепаратизмом князей, Дмитрий Иванович подчинил наиболее сильные княжества (Тверское и Рязанское) власти московского князя. Тем самым была окончательно закреплена руководящая роль Москвы в объединении русских земель.

Княжение Дмитрия Донского оставило глубокий след в русской истории.

В числе важных итогов его деятельности можно назвать следующие:

- закрепление за Москвой статуса национальной столицы, а за московскими князьями — великого княжения на Руси;

- сохранение в целости вотчинных владений, перешедших к Дмитрию Ивановичу от его предков; укрепление обороноспособности Руси в результате борьбы с иноземными захватчиками, особенно с ордынцами;

- введение чеканки серебряной монеты ранее, чем в других феодальных центрах Руси;

- экономическая поддержка городского торгово-ремесленного населения.

Благодаря успешной деятельности Дмитрия продолжается дальнейшее усиление Московского княжества. Страх перед иноземным порабощением, стремление к сохранению и поддержанию государственного порядка делали желанной твердую власть, так что в конечном итоге феодальная война способствовала усилению великокняжеской власти. Объединительную политику великих князей поддерживали самые различные социальные слои русского общества, поскольку важным фактором процесса объединения княжеств была всенародная борьба за национальную независимость и свержение ордынского ига, за самостоятельную и сильную государственность, способную обеспечить народу защиту.

Объективно процесс политического объединения русских земель начался на Руси с территориального роста и политического усиления отдельных княжеств. В начавшейся между ними борьбе за политическое преобладание выявлялся общерусский политический центр, возглавивший борьбу за объединение разрозненных русских земель в единое государство и за свержение золотоордынского ига. Победителем в этой борьбе вышло Московское княжество, столица которого — Москва — в княжение Дмитрия Донского стала общепризнанным политическим и национальным центром формировавшегося Русского государства. Объединению русских земель способствовала и православная церковь.

Она поддерживала гибкую политику вынужденного союза с Золотой Ордой Александра Невского, вдохновляла Дмитрия Донского на Мамаево побоище; во время феодальной войны открыто выступала против отжившей политики удельных князей за укрепление власти великого князя московского. Союз церкви с московскими князьями еще более упрочился в период изживания феодальной раздробленности.

В конце XV — начале XVI в. более чем двухвековая борьба русского народа за свое государственное единство и национальную независимость завершилась объединением русских земель вокруг Москвы в единое государство. Основную территорию Русского государства, сложившегося в конце XV в., составили Владимиро-Суздальская, Новгородско-Псковская, Смоленская и Муромо-Рязанская земли, а также часть земель Черниговского княжества. Территориальным ядром формирования русской народности и Русского государства была Владимиро-Суздальская земля.

Объединенное вокруг Москвы государство представляло собой качественно новый этап развития государственности. В 1462 г. на московский престол вступил Иван III Васильевич. К этому времени ему исполнилось 22 года, и он был уже вполне сложившимся человеком и правителем. Его восшествие на московский трон произошло по завещанию Василия II. При этом не потребовалось никакого одобрения Орды. Это говорило уже о большой независимости Руси от Орды. Но существовала еще уплата дани. Она являлась прочной нитью, связывающей Русь с Ордой. Большинство русских земель уже вошло в состав Московского государства. Но независимыми оставались еще Новгород, Тверь, Рязанское княжество, Псков. После смерти отца Иван III продолжал его дело.

Во-первых , он постарался обезопасить Русь от постоянного натиска татар. Уже в первые годы своего княжения Иван III показал, что Москва будет продолжать борьбу за свою свободу и независимость от татарских ханств. Во-вторых, как и при отце, Ивану III пришлось улаживать отношения в своей семье. Любое обострение отношений с братьями грозило новой войной. Поэтому Иван III оставил за ними их уделы. В-третьих , Иван III энергично продолжал политику подчинения Москве независимых русских земель. В январе 1478 г. Иван III торжественно въехал в «свою отчину» — Новгород. Великокняжеские наместники взяли власть в городе. Наиболее упорные противники Москвы были арестованы и отправлены в заточение. Месяц провел Иван III в некогда независимой Новгородской республике, устанавливая московские порядки.

Освобождение от ордынского ига

В 1478 г. Иван III прекратил уплату дани Орде. В который раз пыталась Русь освободиться от этого унизительного порядка. И вот теперь Иван III после победы над Новгородом снова предпринял решительный шаг. Этого требовала и международная обстановка. После падения Константинополя Русь оставалась самым крупным православным государством в тогдашней Европе, и теперь на Москву весь православный люд смотрел как на свою надежду и опору. К тому же к этому времени Иван III после смерти первой жены — тверской княжны взял себе в жены племянницу последнего византийского императора.

В этих условиях Иван III и разорвал отношения с Ордой. Это означало войну. Орда решила примерно наказать Русь и вернуть ее в подневольное ярмо. Владыка Большой Орды хан Ахмат вел на Русь более ста тысяч воинов. Он договорился о союзных действиях с Литвой. Но ответные дипломатические шаги предпринял и Иван III. Он использовал вражду между Крымским ханством и Ахматом и вступил в союзные отношения с Крымом не только против Орды, но и против Литвы. 8 октября 1480 г. татары предприняли попытки форсировать Угру и обрушиться на русский лагерь. Но повсюду русские полки давали им отпор: велась интенсивная стрельба из пушек, пищалей, луков.

Это было первое применение русскими огнестрельного оружия в полевых условиях. Ордынское войско понесло большие потери и отступило. В это время Иван III спешно выехал в Москву в связи с мятежом его братьев, которые упрекали его в слишком самовластных действиях. Кое-кто из московских политиков уговаривал Ивана III пойти на мировую с Ахматом. Иван колебался: риск был велик. Но тут выступили рядовые горожане-москвичи, призывая князя вернуться к войску. Непреклонность в борьбе с Ордой проявили и высокие церковные деятели. Иван III быстро уладил отношения с братьями, пообещав увеличить им их уделы, и вскоре их войска появились на Угре. Туда же прибыл и великий князь. Выбор был сделан: борьба не жизнь, а на смерть.

Начинались холода. А два войска стояли друг против друга на противоположных берегах реки. Наступил декабрь, Уфа покрылась льдом. Ахмат пытался начать с Иваном III переговоры и возвратить Русь к прежней зависимости. Но Иван III, не отказываясь от переговоров, тянул время, усиливал армию, ждал больших холодов. И тут Ахмат не выдержал и дал приказ отступать. Скоро отход татар превратился в бегство. Союзник же Ивана III крымский хан Менгли-Гирей нанес удар по литовским владениям.

Так называемоестояние на Угре имело огромное значение в истории России. После этого противоборства Русь окончательно освободилась от последних следов ордынского гнета. Московское великое княжество стало полностью независимым, суверенным государством.

Укрепление централизованного государства при Иване IV «Грозном». Реформы «Избранной Рады». Становление сословно-представительной монархии. Восточная внешняя политика Ивана IV.

К концу 1540-х годов при молодом правителе Иване IV сформировался кружок деятелей, которым он доверял ведение дел в государстве. Позднее новое правительство Андрей Курбский назвал «Избранной радой». Наиболее известными ее членами были Адашев Алексей Федорович, духовник Сильвестр, Висковатый Иван Михайлович – глава Посольского приказа, и несколько других знатных князей.

Реформы Избранной рады

Первыми шагами на пути к реформам были совещания дворян и воевод. В 1549 году состоялось Февральское совещание, которое и стало первым Земским собором. Основной из политических стратегий Избранной рады являлась централизация Российского государства по цивилизационной модели Запада. Смена стратегии т ребовала проведения комплекса реформ. Реформы Избранной рады имели антибоярскую направленность. Она опиралась на помещиков, дворян, посадских людей, а значит, и выражала исключительно их интересы. Избранная рада, реформы которой пришлись на 1549-1560 гг., реализовывала преобразования во всех сферах жизни общества. Изменения затронули административную, церковную, правовую, финансово-налоговую и другие системы.

Реформы Избранной рады в правовой и административной системах

По решению «Собора примирения» 1549 года готовился новый свод законов. Исправленный Судебник был учрежден в 1550 году. Отношения между феодалами и крестьянами не изменились, сохранились прежние нормы и законы. В то же время несколько ограничилась власть кормленщиков на местах, ускорился процесс формирования приказов. Приказы – это первые функциональные органы управления, заведовавшие отдельными областями государственных дел (иначе их называли палатами, дворами и т.д.). Наиболее известными были Челобитный, Стрелецкий, Посольский и другие приказы. В это же время осуществлялась централизация местного самоуправления. Наместничьи управления были заменены выборной администрацией. Эти и другие нововведения усиливали позиции дворян в обществе, объединяли провинциальное дворянство в служилые города.

Реформа армии

В середине 50-х годов XVI века принято «Уложение о службе». Был установлен строгий порядок несения службы. Все землевладельцы, вне зависимости от размеров своих владений, становились людьми служилыми. Правительство Алексея Адашева организовало стрелецкое войско и сформировало отряд стрельцов для охраны царя. По результатам военных реформ у десятков тысяч воинов появилось вооружение, экипировка и продовольствие.

Церковные реформы Избранной рады

В 1551 году был принят Стоглав, в котором было опубликовано сто глав-статей по ответам Ивана Грозного о строении церкви. Стоглав укреплял общую дисциплину в церкви, регламентировал жизнь. Царь намеревался конфисковать у церкви земли, но Избранной радой эти намерения одобрены не были. Церковь всячески стремилась укрепить свой авторитет, неуклонно падающий в глазах народа.

Реформы Избранной рады в финансовой системе

Никакие административные реформы не могли быть осуществлены без перестройки налоговой системы. В 1550 году проведена перепись всего населения. Подворное налогообложение было заменено на поземельное. На центральной территории вводилась налоговая единица под названием «большая соха», ее величина варьировалась в зависимости от положения землевладельцев. Уплата налогов населением приобретала все более централизованный характер. «Кормленческий доход» был заменен на общегосударственный «кормленческий откуп».

В целом реформы Избранной рады при Иване Грозном были неоднозначными. Они носили компромиссный характер. Реформы способствовали укреплению власти и улучшению положения дворянства. Реализация их была прервана по причине отставки Избранной рады в 1560 г.

Укрепление централизованного государства при Иване IV «Грозном». Опричнина: сущность, ее цели и методы их достижения, последствия. История страны после опричнины. Ливонская война.

Детство Ивана IV прошло в период «боярского правления» заговоров в верхах, городских восстаний, что расшатывало государственную власть и ослабляло государство перед внешней угрозой. Будущий царь отличался умом, образованностью, железной хваткой, в то же время нравственной испорченностью и нервным темпераментом.

В 1547 г. торжественно венчался на царство и официально принял титул царя, В окружении Ивана IV сложилась Избранная еда - «правительственный кружок» советников — дворянин Адашев, князь Курбский, митрополит Макарий, священник Сильвестр, царица Анастасия, которые и разработали основные реформы.

Политика Ивана IV прошла в два этапа:

1-й — реформы 50-х годов усилили самодержавную власть, ограниченную сословно-представительными учреждениями в центре и на местах (Земский собор, приказы):

2- й — реформа 60-х годов, способствовавшая усилению абсолютной монархической власти.

Новый Судебник был расширен и систематизирован. Был подтвержден переход крестьян в Юрьев день, но увеличено «пожилое» (плата феодалу при переходе). Юридическое положение крестьян приближалось к статусу холопа (раба). Ужесто ились наказания. Впервые вводились наказания для бояр и дьяков-взяточников, ограничивались права наместников волостей, были созданы отраслевые органы центрального управления — приказы (посольский, ямской, разбойный и т.д.). Принятие Судебника положило начало ряду реформ:

1556 г., «Уложение о службе» — завершает формирование русской армии. Конное ополчение дворян составляло основу армии; для решения важных государственных вопросов возникает высший государственный орган — Земский собор, в котором участвовали бояре, духовенство, дворяне, купечество; вместо наместников появляются земские старосты, выбираемые из зажиточных посадских людей и крестьян; проведена церковная реформа - унифицирована служба, церковные обряды, меры для усиления авторитета церкви, канонизация святых для объединения русского народа.

Реформы первого периода укрепили государственную власть и повысили авторитет и роль царя. Однако Иван IV стремился к немедленным результатам, Избранная Рада же проводила реформы постепенно, рассчитывая на длительный период. Быстрое движение к централизации были возможно лишь при помощи террора. Избранная Рада была против этого. Падение Избранной Рады стало прологом к опричнине.

В декабре 1564 г царь с семьей покидает Москву, забрав все церковные реликвии, и уезжает в Александровскую слободу. По Москве поползли слухи, что царь бросил народ из-за предательства бояр. Условием возвращения: царя стал созыв государственного совета из бояр и духовенства, где он предложил условия, на которых обратно принимал власть. Царь потребовал себе государев надел в центре страны (опричь - часть всей русской земли), который стал называться опричниной, а все остальные земли — земщину. Бояре и дворяне, не записанные в опричнину, лишались своих владений и переселялись в земщину. Было создано государево войско - опричники, которые должны были «вынюхивать» врагов и «выметать» их.

Все это обернулось массовым террором и привело:

1) к массовому бегству крестьян на юг страны, некому было сеять и пахать.

2) к упадку торговли;

3) к проигрышу успешно начавшейся Ливонской войны;

4) к ослаблению южных рубежей. В 1574 г. крымский хан Гирей совершил поход на Москву, поджег ее и потребовал, чтобы царь отказался от Казани и Астрахани.

Все эти последствия заставили Ивана Грозного отказаться от опричнины, но террор не прекращался.

Деятельность Ивана Грозного, с одной стороны, способствовала укреплению русского государства и самодержавия, а с другой стороны, привела к разорению народа и способствовала такому явлению, как смута.

18 «Смутное время»: причины и сущность социально-политического кризиса в России. Б.Годунов. Борьба за власть и социальные движения в годы Смуты.

События рубежа 16-17 вв. получили название «Смутное время». Причины смуты заключились в обострении социальных сословных, финансовых и международных отношений в конце правления Ивана IV и его приемниках. Огромные затраты на Левонскую битву и разорение привели к экономическому кризису. 50% земель не обрабатывалось, а цены выросли в 4 раза. В целях закрепощения крестьян вводились «Заповедные лета» – годы, когда запрещался переход от феодала к феодалу. В 1597 г. принят указ о пятилетнем сыске беглом крестьян. 18 марта 1584 г. во время игры в шахматы умер Иван Грозный. Его старший сын Иван был убит отцом в припадке гнева (1581), младшему сыну Дмитрию было лишь два года.

Вместе со своей матерью, седьмой женой Ивана IV Марией Нагой, он жил в Угличе, отданном ему в удел. На престол вступил средний сын Грозного - двадцатисемилетний Федор Иванович (1584-1598), мягкий по натуре, но не способный к делам правления государством. Личность Федора Ивановича, выросшего в обстановке средневековой жестокости, привлекала внимание многих писателей и художников. "Я царь или не царь", - сакраментальная фраза, вложенная в его уста А.К. Толстым, удачно характеризует Федора Ивановича. Понимая, что престол переходит к блаженному Федору, Иван IV создал при сыне своеобразный регентский совет.

В 1598 г. после смерти бездетного царя Федора Ивановича, Земский собор избирает царем Бориса Годунова. Против царя выступили все слои населения этим воспользовался московский монах Григорий Отрепьев, бежавший в Польшу под видом чудом спасшегося царевича Дмитрия. В 1604 г. он с польским отрядом выступил походом на Москву, Россию. Борис Годунов внезапно умирает и в мае 1605 г. Лже Дмитрий I провозглашается царем, однако он не выполнил о ещание данное полякам. Поляки грабили русские земли и в мае 1606 г. в Москве вспыхнула антипольское восстания. Лже Дмитрий I убит, а царем провозгласили Василия Шуйского. ).

Он дал оформленное в виде крестоцеловальной записи (целовал крест) обязательство сохранить привилегии боярства, не отнимать у них вотчин и не судить бояр без участия Боярской думы. Знать теперь пыталась разрешить создавшиеся глубокие внутренние и внешние противоречия с помощью боярского царя. Одним из важнейших дел Шуйского было назначение патриарха. Патриарх Игнатий Грек за поддержку Лжедмитрия I был лишен своего сана. Василию Шуйскому удалось укрепиться в Москве, однако окраины страны продолжали бурлить. Политический конфликт, порожденный борьбой за власть и корону, перерос в социальный. Народ, окончательно потеряв веру в улучшение своего положения, вновь выступил против властей.

Из Польши весной 1608 г. выступил Лже Дмитрий II. В 1610 г. Шуйский был, свергнут, власть захватили бояре («Семи боярщина»), которые сдали Москву полякам и пригласили на престол польского королевича Владислава. Только опираясь на народ, можно было отвоевать и сохранить независимость Русского государства. В 1610 г. патриарх Гермоген призвал к борьбе против захватчиков, за что был арестован. В начале 1611 г. в Рязанской земле было создано первое ополчение, которое возглавил дворянин П. Ляпунов. Ополчение двинулось на Москву, где весной 1611 г. вспыхнуло восстание. Интервенты по совету предателей-бояр подожгли город. Войска дрались на подступах к Кремлю. Здесь в районе Сретенки был тяжело ранен князь Д.М. Пожарский, руководивший передовыми отрядами.

Первое ополчение распалось. К этому времени шведы захватили Новгород, а поляки после многомесячной осады овладели Смоленском. Польский король Сигизмунд III объявил, что сам станет русским царем, а Россия войдет в Речь Посполитую. Осенью 1611 г. посадский староста Нижнего Новгорода Козьма Минин обратился с призывом к русскому народу о создании второго ополчения. С помощью населения других русских городов была создана материальная база освободительной борьбы: народ собрал значительные средства для ведения войны с интервентами. Возглавили ополчение К. Минин и князь Дмитрий Пожарский. Весной 1612 г. ополчение двинулось к Ярославлю. Здесь было создано временное правительство России "Совет всея земли".

Летом 1612 г. со стороны Арбатских ворот войска К. Минина и Д.М. Пожарского подошли к Москве и соединились с остатками первого ополчения. Почти одновременно по Можайской дороге к столице подошел гетман Ходасевич, который двигался на помощь полякам, засевшим в Кремле. В сражении у стен Москвы войско Ходасевича было отброшено. 22 октября 1612 г. на день обретения иконы Казанской богоматери, сопровождавшей ополчение, был взят Китай-город. Через четыре дня сдался польский гарнизон в Кремле. В память об освобождении Москвы от интервентов на Красной площади на средства Д.М. Пожарского был возведен храм в честь иконы Казанской богоматери. Победа была одержана в результате героических усилий русского народа.

Польско-шведская интервенция в России в нач. XVII в. I и II Ополчения. К. Минин и Д. Пожарский.

Начало 17 в. ознаменовалось всеобщим политическим кризисом, обострились социальные противоречия. Правлением Бориса Годунова были недовольны все слои общества. Воспользовавшись ослаблением государственности, Речь Посполитая и Швеция предприняли попытку захвата российских земель и включения ее в сферу влияния католической церкви.

В 1601 г. появился человек, выдававший себя за чудом спасшегося царевича Дмитрия. Им оказался беглый монах, дьякон-расстрига Чудова Монастыря Григорий Отрепьев. Предлогом для начала интервенции послужило появление Лжедмитрия в 1601-1602 гг. в польских владениях на Украине, где он заявил о своих претензиях на царский трон на Руси. В Польше Лжедмитрий обратился за помощью к польской шляхте и королю Сигизмунду III. Для сближения с польской верхушкой Лжедмитрий принял католичество и обещал в случае успеха сделать эту религию государственной на Руси, а также отдать Польше западные российские земли.

В октябре 1604 г. Лжедмитрий вторгся в пределы России. Войско, к которому примкнули беглые крестьяне, казаки, служивые люди, быстро продвинулось к Москве. В апреле 1605 г. умер Борис Годунов, и его ратники перешли на сторону претендента. Федор, 16-летний сын Годунова, не смог удержать власть. Москва перешла на сторону Лжедмитрия. Молодой царь вместе с матерью были убиты, и 20 июня в столицу въехал новый «самодержец».

Лжедмитрий I оказался деятельным и энергичным правителем, однако он не оправдал надежд тех сил, которые при ели его на трон, а именно: не отдал полякам окраины России и не обратил русских в католичество. Он вызывал недовольство московских подданных несоблюдением старинных обычаев и обрядов, прошли слухи о его католичестве. В мае 1606 г. в Москве вспыхнуло восстание, Лжедмитрий I был свергнут и убит. В цари на Красной площади «выкрикнули» боярина Василия Шуйского. В 1607 г. в г. Стародубе появился новый самозванец, выдававший себя за царевича Дмитрия.

Он собрал войско из представителей угнетенных низов, казаков, служивых людей и отрядов польских авантюристов. Лжедмитрий II подступил к Москве и расположился лагерем в Тушино (отсюда прозвище «Тушинский вор»). На его сторону перешло большое количество московских бояр и князей.

Весной 1609 г. М.В.Скопин-Шуйский (племянник царя), собрав отряды народного ополчения из Смоленска, Поволжья, Подмосковья, снял 16-тысячную осаду Троице-Сергиевой лавры. Войско Лжедмитрия II было разбито, сам он бежал в Калугу, где был убит.

В феврале 1609 г. Шуйский заключил договор со Швецией. Это дало повод польскому королю, находящемуся в состоянии войны со Швецией, объявить войну России. К Москве двинулось польское войско под командованием гетмана Жолкевского, под селом Клушино оно одержало победу над войсками Шуйского, Царь окончательно потерял доверие подданных и в июле 1610 г. был свергнут с престола. Московское боярство пригласило на трон сына Сигизмунда III - Владислава, и сдало Москву польским войскам.

«Великое разорение» земли Русской вызвало широкий подъем патриотического движения в стране. Зимой 1611 г. в Рязани было образовано первое народное ополчение, которое возглавил Прокопий Ляпунов. В марте ополчение подошло к Москве и начало осаду столицы. Однако раскол между дворянами и крестьянами с казаками не дал возможности добиться победы. Осенью 1611 г. в Нижнем Новгороде земский староста Кузьма Минин организует второе ополчение. Возглавить земскую рать приглашается князь Д.М.Пожарский. В конце августа 1612 г. войско Минина и Пожарского подошло к Москве и начало ее осаду; 27 октября 1612 г. поляки сдались. Благодаря героизму русского народа Москва была освобождена, а Земский собор избрал русским царем Михаила Романова.

В 1617 г. между Россией и Швецией был заключен Столбовский мир. Россия вернула Новгород, но потеряла побережье Финского залива. В 1618 г. было заключено Деулинское перемирие с Польшей, которая получила Смоленскую, Черниговскую и Новгород-Северскую земли. Несмотря на тяжелые последствия шведско-польской интервенции, Россия сохранила самое главное - свою государственность.

Социально-экономическое развитие России в XVII в. Складывание внутреннего рынка. Развитие феодальных отношений. Экономические мероприятия первых Романовых.

Самый важный итог развития сельского хозяйства в первой половине XVII в. состоял в ликвидации последствий Смуты, во время которой появились огромные пространства невозделанной земли, успевшей зарасти лесом. В некоторых уездах пашня сократилась в десятки раз. Восстановительный процесс занял три десятилетия - с 20-х по 50-е гг. XVIIв.
Основная тенденция социально-экономического развития России в XVII в. состояла в дальнейшем укреплении феодально-крепостнических порядков. В дворянской среде постепенно утрачивалась прямая связь между службой и ее земельным вознаграждением: поместья оставались за родом даже в том случае, если его представители прекращали службу.

Расширялись права распоряжения поместьями (мена, передача в качестве приданого). Поместье утрачивает черты условного владения и приближается к вотчине. W XVII wieku. происходит дальнейший рост феодальной земельной собственности. Новая династия Романовых, укрепляя свое положение, широко использовала раздачу земель дворянам.
Существенное значение для укрепления феодального землевладения имели энергичные меры правительства по предотвращению бегства крестьян. Из-за массового бегства и потерь населения периода Ливонской войны и опричнины центральные районы страны стали запустевать.

Многие помещики разорились, что было невыгодно государству, так как дворянское ополчение по-прежнему оставалось основой войска. Из-за бегства крестьян уменьшалось и поступление податей в казну, так как частновладельческие крестьяне были основными плательщиками податей. Все это привело к усилению закрепостительной политики: был увеличен срок сыска крестьян (в 1637 г. - до 9 лет, 1641 г. - до 10-15 лет). Еще при В. Шуйском крестьянские побеги из разряда гражданских правонарушений переведены в разряд государственных преступлений, следовательно, сыском теперь занимался не сам владелец крестьян, а административно-полицейские органы.

Юридическое оформление системы крепостного права завершило Соборное уложение 1649 г.: сыск беглых крестьян стал бессрочным, устанавливалась наследственность крепостного состояния, жители посадов были прикреплены к тяглым посадским общинам.

Новые явления в экономике России в XVII веке:

- углубление специализации в сельском хозяйстве (Среднее Поволжье, черноземные земли в районе Орла и Вологды производили товарный хлеб; Верхнее Поволжье было районом товарного скотоводства; в городах, расположенных вокруг Москвы, выращивали огородные культуры; в районе Владимира развивалось скотоводство) и ремесле (центрами металлургии становятся Тульско- Серпуховско-Московский район, район Устюжно-Железнопольской - между Новгородом и Вологдой; на производстве изделий из дерева специализируются Тверь, Калуга, район Нижнего Новгорода; центрами производства текстильных изделий стали Новгород-Псковская земля, Москва, Ярославль; кожаных изделий - Ярославль, Казань, Вологда);

- превращение ремесла в мелкотоварное производство (производство изделий на продажу);

- рост городов (во второй половине XVI в. - 170 городов, в середине XVII в. - 254 города; самым крупным городом была Москва, в которой проживало около 200 тыс. жителей);

- развитие товарно-денежных отношений; распространение денежного оброка в неплодородных землях; появление ярмарок всероссийского значения (Макарьевская близ Нижнего Новгорода, Ирбитская на Урале);

- появление первых мануфактур. Первые мануфактуры - Пушкарский двор, Монетный двор - появились еще в XVI в. W XVII wieku. в России насчитывалось около 30 мануфактур. Были построены металлургические мануфактуры на Урале и в районе Тулы, кожевенные предприятия - в Ярославле и Казани. Государство оказывало владельцам мануфактур помощь землей, лесом, деньгами. Мануфактуры, основанные при поддержке государства, получили позднее название «посессионных» (от лат. «посессия» - владение);

- формирование рынка рабочей силы. Поскольку в стране не было свободных рабочих рук, государство стало приписывать крестьян к мануфактурам. Приписные крестьяне должны были отрабатывать свои подати на предприятии по определенным расценкам;

- начало складывания всероссийского рынка, укрепление внутренних экономических связей;

- развитие внешней торговли, усиление торговой роли Архангельска и Астрахани. Таким образом, в XVII в. феодально-крепостнический строй оставался господствующим во всех сферах экономики. В то же время значительно выросли мелкотоварное производство и торговля, как форма организации производства распространялась мануфактура, начал формироваться всероссийский рынок, а в сфере торговли начинают накапливаться значительные капиталы.

Политический строй России в XVII в. Внутриполитические и внешнеполитические мероприятия первых Романовых.

К первым Романовым относят Михаила Федоровича (годы правления 1613-1645) и Алексея Михайловича (1645-1676 гг. правления). К этому времени еще добавляют правление царевны Софьи как регентши своих младших братьев Ивана и Петра.

К основным событиям времени первых Романовых относят:

1. Стабилизацию внутренней жизни страны, установления относительного порядка, оформление правового статуса дворянства, Боярской думы, Земских соборов и соответственно укрепление самодержавия;

2. Церковную реформу, расколовшую общество на принявших и не принявших новую трактовку церковного богослужения;

3. Формирование более крупных военно-административных единиц – разрядов в приграничных районах страны;

4. Во внешней политике это был век вхождения Украины в состав России;

5. В культуре и быту – распространение образования, рост выпуска печатных книг, в основном религиозного содержания и учебников.

В первые годы своего правления Михаил по своей молодости, болезненности и душевной мягкости не мог обойтись без помощи и руководства более старших Эту помощь ему оказали родственники со стороны матери – бояре Салтыковы, пока его отец в монашестве Филарет не вернулся из ссылки в Москву. Большинство историков сходятся на том, что Михаил выполнял формальную функцию царя, а фактическими правителями были его родители.

Однако важнейшим фактором его управления стали Земские соборы , которые оказывали значительную моральную поддержку молодому царю. Приехав из Костромы в Москву после своего избрания, Михаил не распустил выборных земских людей, а оставил их при себе. Выборные время от времени менялись, но собор действовал в Москве постоянно в течение 10 лет и помогал царю во всех важных и трудных делах. Личный состав Земского собора был важен своей осведомленностью, знанием дел в стране и ее областях, давал советы по различным отраслям хозяйствования.

На протяжении всего царствования Михаила Федоровича главной чертой Земских соборов был значительный рост представительства низших сословий. В отличие от времени Ивана Грозного и Бориса Годунова в Земских соборах при Михаиле Федоровиче играли представители дворян и посадского населения. После смерти патриарха Филарета (отца царя) некоторые дворяне предложили преобразовать Земский собор в постоянно действующий парламент. Но это не устраивало самодержавную власть и со временем Земские соборы сначала собирались реже, а затем их деятельность вообще была прекращена.

Одним из последних был созван Земский собор в 1653 г. и принял в российское подданство население Левобережной Украины и Киева. С тех пор власть стала опираться не на представительство населения, а на бюрократию и армию. Но самым последним созывался собор 1683 г., главным вопросом на котором долж