border=0

Systemy kontroli pod kątem zgodności z wymogami bezpieczeństwa i ochrony środowiska

Monitorowanie lub monitorowanie jakości środowiska - system obserwacji, oceny, prognozowania i zarządzania zmianami środowiskowymi pod wpływem oddziaływania człowieka. Rodzaje monitorowania środowiska przedstawiono na ryc. 1.5.

 

Rys.1.5.

Globalny monitoring - śledzenie globalnych procesów i zjawisk w biosferze oraz wdrażanie prognozy możliwych zmian.
Monitoring regionalny obejmuje poszczególne regiony, w których obserwuje się procesy i zjawiska, które różnią się naturalnym charakterem lub wpływami antropogenicznymi z naturalnych procesów biologicznych.

Monitorowanie wpływu zapewnia obserwacje w wysoce niebezpiecznych obszarach i miejscach bezpośrednio sąsiadujących ze źródłami zanieczyszczeń.

Podstawowy monitoring - monitorowanie stanu naturalnych systemów, na które regionalne oddziaływania antropogeniczne prawie się nie nakładają. W celu wdrożenia podstawowego monitorowania wykorzystuje się terytoria oddalone od regionów przemysłowych, w tym rezerwaty biosfery.

Podczas monitoringu stan powietrza, wody powierzchniowe, zmiany klimatyczne, właściwości pokrycia gleby oraz stan flory i fauny są charakteryzowane jakościowo i ilościowo.

Metody monitorowania stanu gleby. Osłona gleby gromadzi informacje o bieżących i przeszłych procesach. Główne wskaźniki to kwasowość, utrata próchnicy, zasolenie, zanieczyszczenie olejem.

Metody monitorowania stanu wody. Głównymi standardowymi metodami monitorowania stanu wody są oznaczanie chemicznego zużycia tlenu (ChZT) i biochemicznego zużycia tlenu (BZT).

Chemiczne zużycie tlenu to ilość, która charakteryzuje całkowitą zawartość organicznych i nieorganicznych czynników redukujących w zanieczyszczonej wodzie, reagujących z silnymi utleniaczami.

Biochemiczne zużycie tlenu to ilość tlenu potrzebna do utlenienia materii organicznej w wodzie w warunkach aerobowych w wyniku procesów biologicznych zachodzących w zanieczyszczonej wodzie.

Podczas analizy składu ścieków stosuje się wieloskładnikowe metody analizy, które umożliwiają określenie szerokiego zakresu substancji chemicznych. Obejmują one: emisję atomową, promieniowanie rentgenowskie i metody chromatograficzne.

Metody monitorowania stanu atmosfery. Do analizy zanieczyszczeń zawartych w atmosferze używają przyrządów zwanych analizatorami gazów. Analizatory gazu umożliwiają uzyskanie ciągłych charakterystyk zanieczyszczenia powietrza i wykrycie maksymalnych stężeń zanieczyszczeń, których nie można zarejestrować podczas okresowego pobierania próbek powietrza.

Wszystkie powyższe systemy i metody monitorowania środowiska są wykorzystywane do gromadzenia i analizy informacji o stanie środowiska. Dane uzyskane za pomocą tych metod są wykorzystywane do modelowania procesów zachodzących w środowisku oraz do opracowywania prognoz naukowych. Na podstawie prognoz naukowych opracowuje się praktyczne zalecenia dotyczące poprawy ochrony przyrody.

Zobacz także:

Powódź. Czynniki uszkadzające i zasady postępowania

Obrona cywilna i jej zadania

Obiekty obronne GO

Erupcje wulkaniczne. Czynniki uszkadzające i zasady postępowania

Poziom progu zagrożenia

Wróć do spisu treści: Life Safety

2019 @ edudoc.icu
?>
2019 @ edudoc.icu