Udostępnij w społeczności. sieci:


Odpowiedzialność prawna: podstawy, treść i formy realizacji.
P Odpowiedzialność prawna jest obowiązkiem osoby, jeżeli w jego akcie występuje corpus delicti, aby ponosić negatywne konsekwencje przewidziane przez sankcje norm prawnych.

o treści odpowiedzialności prawnej - stosowanie wobec osoby środków przymusu państwa - sankcje głównie o charakterze karnym. Ma osobliwość zjawiska prawnego, wchodzi w mechanizm regulacji prawnej, wiąże się bezpośrednio z kategoriami prawnymi - sankcjami, obowiązkami.

Treść odpowiedzialności prawnej jako stosunku prawnego obejmuje:

z jednej strony, obowiązek podmiotu, który popełnił przestępstwo, do ponoszenia negatywnych konsekwencji wynikających z sankcji norm prawnych,

z drugiej strony prawo osoby, której interesy zostały naruszone, lub właściwego organu państwowego do nałożenia tych sankcji na sprawcę przestępstwa.

Podczas gdy sankcja normy prawnej ma charakter prewencyjny, ostrzega przed możliwością negatywnych konsekwencji dla niego w przypadku nieprzestrzegania przepisów norm prawnych, celem odpowiedzialności prawnej jest zmuszenie podmiotu do przestrzegania przepisów norm prawnych.

Poprzez odpowiedzialność prawną mechanizm zapewniania praw i działań osób, które naruszają przepisy norm prawnych, jest zindywidualizowany i sprowadzany zgodnie z porządkiem prawnym wymaganym przez firmę.

Podstawa odpowiedzialności prawnej

Podstawami odpowiedzialności są te okoliczności, których obecność powoduje, że odpowiedzialność jest możliwa (konieczna), a brak jej wyklucza. Odpowiedzialność prawna powstaje tylko na mocy przepisów prawa na podstawie decyzji organu ścigania. Podstawą faktyczną jest przestępstwo. Wiadomo, że charakteryzuje się zestawem różnych znaków, które składają się na skład przestępstwa. Osoba może zostać pociągnięta do odpowiedzialności tylko wtedy, gdy wszystkie elementy kompozycji są obecne w jego działaniu.

Jednakże samo przestępstwo nie powoduje automatycznie powstania odpowiedzialności, nie pociąga za sobą użycia środków przymusu państwowego, ale stanowi jedynie podstawę takiego wniosku. W celu rzeczywistego wdrożenia odpowiedzialności prawnej niezbędny jest akt prawny - decyzja właściwego organu nakładająca odpowiedzialność prawną, określająca zakres i formę środków przymusu wobec konkretnej osoby. Może to być wyrok sądu, nakaz administracji itp.

W niektórych przypadkach prawo przewiduje podstawy nie tylko dla odpowiedzialności, ale także dla zwolnienia z niej i kary. W związku z tym osoba, która popełnia czyn zawierający elementy przestępstwa, może zostać zwolniona z odpowiedzialności karnej, jeżeli zostanie uznane, że do czasu zbadania sprawy lub rozpoznania sprawy w sądzie, popełniony akt stracił swój społecznie niebezpieczny charakter (Artykuł 77 Kodeksu karnego Federacji Rosyjskiej). Zwolnienie z odpowiedzialności karnej i stosowanie kary przewiduje w szczególności przekazanie osoby niepełnoletniej pod nadzorem rodziców lub osób zastępujących ją lub wyspecjalizowanego organu państwowego. Możliwość zwolnienia od odpowiedzialności jest również ustalona przez normy innych gałęzi prawa (na przykład art. 22 Kodeksu administracyjnego).
Formy realizacji odpowiedzialności prawnej - zgodnie z prawem niektóre sposoby nakładania sankcji na osoby prawne w osobie winnej popełnienia przestępstwa. Odpowiedzialność prawna może zostać zrealizowana w formie prostej poprzez dobrowolne wykonanie przez osobę, która dopuściła się naruszenia obowiązków wynikających z sankcji prawnej (np. Dostawca odpowiedzialny za opóźnienie w dostawie produktów płaci kupującemu karę umowną przewidzianą w umowie). Jeżeli sprawca odmówi dobrowolnego przyjęcia sankcji, osoba, której prawa zostały naruszone, może podnieść kwestię egzekwowania sankcji przez właściwe organy państwowe, przede wszystkim przez sąd. Sankcje przewidziane w przepisach prawa karnego i administracyjnego są nakładane na sprawcę tylko poprzez zastosowanie ich przez specjalnie uprawnione organy państwowe. Specyficzne dobrowolne lub obowiązkowe (poprzez zastosowanie sankcji przez właściwe organy państwowe) wdrażanie odpowiedzialności prawnej określa się w zależności od rodzaju odpowiedzialności prawnej.