border=0


Odpowiedzialność prawna: podstawy, treść i formy realizacji.
P Odpowiedzialność prawna jest obowiązkiem osoby, jeśli istnieje akt delicti w swoim akcie, aby ponieść niekorzystne konsekwencje przewidziane sankcjami norm prawnych.

o treści odpowiedzialności prawnej - zastosowanie wobec osoby środków oddziaływania obowiązkowo-państwowego - sankcje głównie o charakterze karnym. Ma specyfikę zjawiska prawnego, jest uwzględniona w mechanizmie regulacji prawnych, wiąże się bezpośrednio z kategoriami prawnymi - sankcjami, cłami.

Treść odpowiedzialności prawnej jako stosunku prawnego obejmuje:

z jednej strony obowiązek poddania się podmiotowi, który popełnił przestępstwo, do przyjęcia negatywnych konsekwencji przewidzianych w sankcjach norm prawnych,

z drugiej strony prawo osoby, której interesy zostały naruszone, lub właściwego organu państwowego do nałożenia tych sankcji na sprawcę przestępstwa.

Podczas gdy sankcja normy prawnej ma charakter prewencyjny, ostrzega podmiot o możliwości wystąpienia negatywnych konsekwencji dla niego w przypadku nieprzestrzegania przepisów norm prawnych, celem odpowiedzialności prawnej jest zmuszenie podmiotu do przestrzegania przepisów norm prawnych.

Poprzez odpowiedzialność prawną mechanizm zapewniania praw i działań osób, które naruszają normy prawne, jest zindywidualizowany i wprowadzany zgodnie z porządkiem prawnym wymaganym przez firmę.

Podstawa odpowiedzialności prawnej

Podstawą odpowiedzialności są okoliczności, których obecność sprawia, że ​​odpowiedzialność jest możliwa (konieczna), a jej brak wyklucza. Odpowiedzialność prawna wynika wyłącznie z przepisów prawa na podstawie decyzji organu ścigania. Podstawa faktyczna jest przestępstwem. Wiadomo, że charakteryzuje się zestawem różnych znaków stanowiących skład przestępstwa. Osoba może zostać pociągnięta do odpowiedzialności tylko wtedy, gdy wszystkie elementy kompozycji są obecne w jego akcji.

Jednak samo przestępstwo nie powoduje automatycznie odpowiedzialności, nie pociąga za sobą użycia środków przymusu państwowego, ale stanowi jedynie podstawę takiego wniosku. W przypadku rzeczywistej realizacji odpowiedzialności prawnej konieczny jest akt ścigania - decyzja właściwego organu, która nakłada odpowiedzialność prawną, określa zakres i formę środków przymusu wobec konkretnej osoby. Może to być wyrok sądowy, nakaz administracji itp.

W niektórych przypadkach prawo przewiduje podstawy nie tylko odpowiedzialności, ale także zwolnienia z niej i kary. Zatem osoba, która popełnia czyn zawierający elementy przestępstwa, może zostać zwolniona z odpowiedzialności karnej, jeżeli zostanie uznane, że do czasu przeprowadzenia dochodzenia lub rozpatrzenia sprawy w sądzie, popełniony czyn utracił społecznie niebezpieczny charakter (art. 77 kodeksu karnego Federacji Rosyjskiej). Zwolnienie od odpowiedzialności karnej i stosowanie kary przewiduje w szczególności przekazanie małoletniego pod nadzorem rodziców lub osób je zastępujących lub wyspecjalizowanego organu państwowego. Możliwość zwolnienia z odpowiedzialności jest również ustalana przez normy innych gałęzi prawa (na przykład art. 22 kodeksu administracyjnego).


border=0


Formami realizacji odpowiedzialności prawnej są sposoby określone przez ustawodawstwo dotyczące nakładania sankcji na normy prawne na osobę winną przestępstwa. Odpowiedzialność prawna może być realizowana w prostej formie poprzez dobrowolne wykonanie przez osobę, która popełniła przestępstwo zobowiązań określonych przez sankcję normy prawnej (na przykład dostawca odpowiedzialny za opóźnienie w dostawie produktów płaci nabywcy karę przewidzianą w umowie). Jeśli przestępca odmówi dobrowolnego przyjęcia sankcji, osoba, której prawa zostały naruszone, może podnieść kwestię wykonania sankcji przez właściwe organy państwowe, przede wszystkim przez sąd. Sankcje przewidziane przez normy prawa karnego i administracyjnego nakładane są na sprawcę jedynie poprzez ich stosowanie przez specjalnie upoważnione organy państwowe. Specyfika dobrowolnej lub obowiązkowej (poprzez zastosowanie sankcji przez właściwe organy państwowe) realizacji odpowiedzialności prawnej jest określana w zależności od rodzaju odpowiedzialności prawnej.

; Data dodania: 2017-10-25 ; ; Wyświetleń: 362 ; Czy opublikowany materiał narusza prawa autorskie? | | Ochrona danych osobowych | PRACA ZAMÓWIEŃ


Nie znalazłeś tego, czego szukałeś? Użyj wyszukiwania:

Najlepsze powiedzenia: Naucz się uczyć, a nie uczyć się! 9890 - | 7652 - lub przeczytaj wszystko ...

2019 @ edudoc.icu

Generowanie strony ponad: 0,001 sek.