Udostępnij w społeczności. sieci:


Spory prawne i sposoby ich rozwiązywania
Konflikty i konkurencja prawna są traktowane jako wielość stosunków społecznych podlegających regulacji prawnej, a także różnorodność pozycji osób zaangażowanych w stanowienie prawa i egzekwowanie prawa. Kolizje prawne (od lat Collisio - kolizja) mogą wystąpić ze względu na złożoność systemowych formacji prawnej, niespójność i paralelizm w przepisach prowadzących do tworzenia sprzecznych i konkurencyjnych norm, sprzeczną interpretację aparatu pojęciowego i kategorycznego ze względu na różnice w rozumieniu prawnym, itp.

Konflikt prawny to rozbieżność między istniejącymi przepisami prawa, mająca na celu uregulowanie stosunków homogenicznych lub praktyka ich stosowania.

Konflikty prawne mogą powstać, na przykład, w przypadku rozbieżności między:

- konstytucja i inne źródła obowiązującego prawa;

- przez prawo i regulaminy;

- przepisy federalne i źródła prawa podmiotów federacji;

- akty tego samego organu prawotwórczego;

- jednolite akty przyjmowane przez różne organy prawne;

- ogólne i specjalne akty prawne itp.

Rozwiązywanie konfliktów prawnych odbywa się tradycyjnie poprzez wybór konkretnego aktu prawnego , który powinien być stosowany w konkretnie rozważanej sytuacji.

Prawnicy rzymscy opracowali podstawowe reguły kolizyjne określające kryteria wyboru, które zależą od istoty sporu o pierwszeństwo aktu:

- w przypadku sprzeczności między aktami normatywnymi przyjętymi przez ten sam organ orzekający, ale w różnym czasie, stosuje się akt wydany później ( lex posterior derogate prior );

- w przypadku sprzeczności między aktami normatywnymi przyjętymi przez różne organy prawne, stosuje się akt wydany przez organ wyższy ( lex superior derogat legs interior );

- w przypadku konkurencji między ogólnymi a szczególnymi aktami prawnymi tego samego poziomu, specjalny akt, który rozwija przepisy aktu ogólnego ( lex specialis derogat generali ), otrzymuje korzyść.

Aby rozwiązać kontrowersyjne problemy egzekwowania prawa, tworzone są specjalne systemy zezwoleń, w tym:

- konflikt praw w ramach jednolitego państwa;

- federalny konflikt ustaw, mający na celu rozwiązanie konfliktów między ustawodawstwem federalnym i regionalnym i skierowany, na przykład, do Rosji do wyłącznej kompetencji Federacji (klauzula "art. 71" Konstytucji Federacji Rosyjskiej);

- międzynarodowe prawo konfliktów, mające na celu rozwiązywanie konfliktów między prawami różnych państw. W stosunkach międzynarodowych stopniowo dostosowuje się normy i przepisy prawa "praw konfliktowych" , określając w szczególności sądy, w których kraju należy rozważyć spór z elementem zagranicznym. Od początku XIX wieku wydawany jest jako międzynarodowe prawo prywatne.
Istnieją inne możliwe sposoby rozwiązywania konfliktów prawnych, w tym:

- przyjęcie nowego aktu prawnego w sprawie konfliktu lub konkurencji przepisów prawnych;

- anulowanie przestarzałego rozporządzenia;

- zawieszenie rozporządzenia;

- uznanie aktu normatywnego lub jego części za niekonstytucyjną;

- Zmiany i uzupełnienia istniejących przepisów;

- uznanie aktu za nieważny na terytorium państwa (praktyka Federacji Rosyjskiej w odniesieniu do aktów prawnych ZSRR);

- spory sądowe;

- ugodowe formy rozwiązywania konfliktów (sąd arbitrażowy, mediacja, proces negocjacji, procedury pojednawcze przed rozpoczęciem procesu).

W ostatnich latach aktywnie opracowano alternatywne procedury prawne z udziałem specjalnego niezależnego mediatora [52]. Uczestnicy procedury mediacji poszukują wzajemnie akceptowalnego sposobu wyjścia z sytuacji spornej, a mediator pomaga im w tym: pomaga stronom w formułowaniu stanowisk, doradzaniu, podpowiadaniu rozwiązań.

Mediacja jest pozasądowym sposobem rozwiązania konfliktu prywatnego, w którym strony dobrowolnie zwracają się do strony trzeciej w celu mediacji. Z reguły rozmawiamy o sporach biznesowych, konfliktach związanych z pracą i rodziną. Dziś ta metoda rozstrzygania sporów prawnych jest szeroko rozpowszechniona w krajach Unii Europejskiej, USA, Kanadzie, Australii, aw Austrii mediator jest nawet na liście zawodów. W Rosji w Dumie Państwowej rozważany jest projekt ustawy o alternatywnej procedurze rozstrzygania sporów z udziałem mediatora.