Udostępnij w społeczności. sieci:


BADANIE BADAŃ ZADAŃ NA PRAWO ADMINISTRACYJNE (CZĘŚĆ OGÓLNA I SPECJALNA) DLA SPECJALNOŚCI FIRMY "LAW FIRM"

OPCJA 1 (0, 1, 2)

Pierwsze zadanie

Które z poniższych działań są źródłami prawa administracyjnego?

Ustawy Federacji Rosyjskiej : w sprawie wyborów deputowanych ludowych Federacji Rosyjskiej; O edukacji; O statusie sędziów;

Dekrety Prezydenta Federacji Rosyjskiej : o porządku publikacji i wejścia w życie aktów Prezydenta i Rządu Federacji Rosyjskiej; Przyznawanie honorowym tytułom "Czczonego Nauczyciela Szkoły Federacji Rosyjskiej" pracownikom oświatowym regionu Kostroma;

Decyzje rządu Federacji Rosyjskiej : w sprawie rozwoju produkcji soli w Federacji Rosyjskiej; W sprawie zatwierdzenia Karty Akademii Finansowej pod rządem Federacji Rosyjskiej;

Instrukcja Ministerstwa Federacji Rosyjskiej "O procedurze obliczania zasiłków dla bezrobotnych";

Rozporządzenie Ministra Obrony Federacji Rosyjskiej "O mianowaniu na stanowisko dowódcy Uralskiego Okręgu Wojskowego";

Dekret szefa regionalnej administracji "O środkach mających na celu wzmocnienie dyscypliny i porządku publicznego na ulicach i drogach regionu".

Drugie zadanie

W jaki sposób odnoszą się pojęcia "podmiot prawa administracyjnego" i "podmiot stosunków administracyjno-prawnych"?

Trzecie zadanie

Zrób diagram "Administracyjnego i prawnego statusu obywatela (elementy)".

Czwarte zadanie

Korzystając z kryteriów społecznej roli jednostki, należy zwrócić uwagę na specjalne statusy poszczególnych przedmiotów prawa administracyjnego.

Piąte zadanie

Wypełnij analizę porównawczą rodzajów odpowiedzialności prawnej:

Znaki Rodzaje odpowiedzialności
administracyjny dyscyplinarny przestępca
Rzeczywiste podstawy
Podstawa prawna
Podstawa proceduralna
Przedmioty odpowiedzialności
Przedmioty nakładające kary i kary
Rodzaje kar i kar

OPCJA 2 (3 i 4)

Pierwsze zadanie

Co oznacza administracyjna opieka, jaka jest jej treść? Czym różni się od opieki cywilnej? Jakie są tematy administracyjnej opieki nad dzieckiem?

Drugie zadanie

W jaki sposób odnoszą się pojęcia "metody administracji publicznej" i "metody regulacji administracyjnej i prawnej"?

Trzecie zadanie

Sporządź schemat "Administracyjnego i prawnego statusu władzy wykonawczej (elementy)".

Czwarte zadanie

Wypełnij mapę porównującą rodzaje aktów prawnych:

Znaki Rodzaje aktów prawnych
akty organów przedstawicielskich akty zarządzania akty sprawiedliwości akty nadzoru prokuratora
Działania w trakcie których są akceptowane
Imię
Ramy prawne
Ciało odbiorcze
Normatywność
Zasady anulowania

Piąte zadanie
W jaki sposób akt regulacyjny zarządzania różni się od indywidualnego aktu zarządzania?

OPCJA 3 ( 5 i 6 )

Pierwsze zadanie

Wybierz w przepisach prawnych i zapisz trzy przykłady:

1) wiążące, regulujące i zabraniające norm prawa administracyjnego;

2) materialne i proceduralne zasady prawa administracyjnego.

Drugie zadanie

Obowiązki administracyjne i prawne obywateli oraz konsekwencje ich nieprzestrzegania.

Trzecie zadanie

Zrób diagram "Administracyjnego i prawnego statusu urzędnika państwowego (elementy)".

Czwarte zadanie

Wypełnij tabelę analizy porównawczej rodzajów administracyjnych środków egzekucyjnych:

Znaki Rodzaje środków
zatrzymanie prowadzić aresztowanie administracyjne
Definicja pojęcia
Rzeczywiste podstawy
Artykuł kodeksu administracyjnego
Termin
Cel
Kwalifikacja proceduralna

Piąte zadanie

Jakie są etapy postępowania w sprawie przestępstw administracyjnych?OPCJA 4 ( 7, 8, 9 )

Pierwsze zadanie

Jakie są cechy stosunków administracyjnych i prawnych?

Drugie zadanie

Wykorzystując wszystkie kryteria klasyfikacji organów wykonawczych, należy podać pełny opis prawny:

1) Rząd Okręgu Autonomicznego Chanty-Mansia;

2) Ministerstwo Spraw Wewnętrznych Federacji Rosyjskiej.

Trzecie zadanie

Zrób diagram "Państwowego zarządzania działaniami społeczno-kulturalnymi".

Czwarte zadanie

W jaki sposób odnoszą się pojęcia "władzy wykonawczej", "rządu" i "działalności wykonawczej i administracyjnej"?

Piąte zadanie

Wypełnij mapę analizy porównawczej rodzajów służby cywilnej:

Znaki Rodzaje Federalnej Służby Państwowej Federacji Rosyjskiej
cywilny egzekwowanie prawa wojskowy
Treść usługi
Gałąź prawa regulująca dobra osobiste
Sposoby wypełniania pozycji
Obecność specjalnych tytułów

BADANIE BADAŃ ZADAŃ NA PRAWO ADMINISTRACYJNE (CZĘŚĆ OGÓLNA I SPECJALNA) DLA SPECJALNOŚCI FIRMY "LAW FIRM"

1. Zadanie

"Stosunki publiczne powstające, zmieniające się i kończące w procesie praktycznego wdrażania władzy wykonawczej" to:

1) definicja (w kategoriach ogólnych) przedmiotu prawa administracyjnego;

2) określenie metody prawa administracyjnego;

3) określenie systemu prawa administracyjnego;

4) definicja administracji publicznej.

2. Zadanie

Aktywność państwa, w trakcie której realizuje się władzę wykonawczą, nazywa się:

1) sprawiedliwość;

2) administracja publiczna;

3) stanowienie prawa;

4) nadzór prokuratora.

3. Zadanie

Administracja publiczna jest typem następującego rządu:

1) biologiczne;

2) technokratyczny;

3) społeczne;

4) komunalne.

4. Zadanie

Nie jest cechą administracji państwowej, że:

1) realizowane w interesie państwa;

2) ma charakter prawnie autorytatywny;

3) są przeprowadzane przez podmioty specjalne tworzone na żądanie państwa;

4) jest realizowany w interesie określonej grupy społecznej;

5. Zadanie

Praktyka administracji publicznej i analiza norm prawa administracyjnego sugerują, że przedmiot prawa administracyjnego nie stanowi relacji między następującymi uczestnikami:

1) między podmiotami władzy wykonawczej a obywatelami;

2) między podmiotami władzy wykonawczej i stowarzyszeniami publicznymi;

3) między obywatelami;

4) między podmiotami władzy wykonawczej i organami wykonawczymi samorządu lokalnego;

6. Cesja

"Prawo administracyjne określa obowiązki i prawa obu stron stosunków społecznych: zarówno władze (menedżerowie), jak i osoby nieupoważnione (rządzone)" jest oświadczeniem:

1) częściowo nieprawidłowe;

2) absolutnie źle;

3) częściowo poprawne;

4) absolutnie prawdziwe.

7. Zadanie

"Organy państwowe i samorządowe, przedsiębiorstwa i instytucje, sądy, organy ścigania i inne podmioty zajmujące się skargami administracyjnymi obywateli nawiązują stosunki regulowane prawem administracyjnym ze swoimi autorami i między sobą":

1) częściowo nieprawidłowe;

2) absolutnie źle;

3) częściowo poprawne;

4) absolutnie prawdziwe.

8. Zadanie

Ogólnokrajowy reżim prawa administracyjnego ma charakter:

1) prawo prywatne;

2) w przeważającej mierze prawo prywatne;

3) głównie prawo publiczne;

4) prawo publiczne.

9. Zadanie

Z punktu widzenia ogólnej teorii prawa przekonująco wykazano, że jakakolwiek gałąź rosyjskiego prawa używa jako środka regulacji prawnej: recepty, pozwolenia, u. Różnica między gałęziami prawa w ogólnym systemie prawnym regulacji jest w tym przypadku zależna od stopnia (ciężaru właściwego) praktycznego zastosowania jednej lub drugiej metody. W przepisach administracyjnych i prawnych w większym stopniu stosuje się następującą metodę:

1) ;

2) recepta;

3) pozwolenie;

4) zachętę.

10. Zadanie

Metoda prawa administracyjnego charakteryzuje się metodami prawnymi, zaprojektowanymi przede wszystkim dla relacji społecznych między stronami:

1) równe prawa;

2) nierówny;

3) równy;

4) nierówny.

11. Zadanie

Osoby i organizacje, które zgodnie z obowiązującym ustawodawstwem Federacji Rosyjskiej mogą być uczestnikami (stronami) kierowniczych stosunków społecznych regulowanych prawem administracyjnym, są uznawane za podmioty prawa administracyjnego. Aby być takim podmiotem, osoby i organizacje muszą mieć szczególną jakość prawną:

1) przestępczość administracyjna;

2) jurysdykcja administracyjna;

3) administracyjna osobowość prawna;

4) delikt administracyjny.

12. Zadanie

"Zdolność konkretnej osoby do nabywania administracyjnych i prawnych obowiązków i praw oraz ponoszenie odpowiedzialności prawnej za ich praktyczne wdrożenie w dziedzinie administracji publicznej, określone przez prawo administracyjne, jest następujące:

1) przestępczość administracyjna;

2) zdolność administracyjna;

3) zdolność administracyjna;

4) jurysdykcja administracyjna.

13. Zadanie

"Zdolność osoby lub organizacji do nabywania praw poprzez swoje działania, tworzenie prawnych zobowiązań dla siebie, a także ponoszenie odpowiedzialności prawnej w dziedzinie administracji publicznej" to:

1) przestępczość administracyjna;

2) administracyjna osobowość prawna;

3) zdolność administracyjna;

4) jurysdykcja administracyjna.

14. Zadanie

Zdolność administracyjna i zdolność administracyjna organów wykonawczych, przedsiębiorstw, instytucji i innych organizacji sektora państwowego i niepaństwowego występują w zależności od czasu:

1) w tym samym czasie;

2) o różnych porach.

15. Zadanie

Zdolności administracyjne i zdolności administracyjne obywateli występują w zależności od czasu:

1) w tym samym czasie;

2) o różnych porach.

16. Zadanie

Ogólna część prawa administracyjnego nie obejmuje administracyjno-prawnych instytucji, które regulują i zapewniają:

1) status administracyjny i prawny poszczególnych podmiotów prawa;

2) przymus administracyjny i prawny;

3) działalność administracji państwowej w społeczno-kulturalnej sferze zarządzania ;

4) zgodność z prawem działalności organów wykonawczych i ich urzędników;

17. Zadanie

Elementami systemu prawa administracyjnego nie są:

1) zasady prawa administracyjnego;

2) normy prawa administracyjnego;

3) cele i zadania prawa administracyjnego;

4) instytucje administracyjne i prawne;

5) podsektory prawa administracyjnego.

18. Zadanie

Klasyfikacja administracyjnych norm prawnych w celu ywania, przepisywania, zachęcania, zezwalania jest przeprowadzana na podstawie kryterium:

1) cel;

2) prawną metodę wpływania na zachowanie osób prawnych;

3) limit norm;

4) treść norm.

19. Zadanie

Normy prawa administracyjnego zawarte są w źródłach:

1) tylko w przepisach;

2) tylko w regulaminie;

3) zarówno w ustawach, jak i regulaminie.

20. Zadanie

Konstytucja Federacji Rosyjskiej (część 2 art. 76) stanowi, że ustawodawstwo dotyczące procedur administracyjnych i administracyjnych jest zarządzane przez:

1) Federacji Rosyjskiej;

2) Federacja Rosyjska i jej poddani;

3) podmioty Federacji Rosyjskiej.

21. Zadanie

Ogólne wiążące, nieosobowe, formalnie zdefiniowane to:

1) szczególne cechy prawa administracyjnego;

2) ogólne cechy norm prawnych, które składają się na system prawa Federacji Rosyjskiej.

22. Zadanie

"Te zasady mają swoje własne prawne środki ochrony przed naruszeniem ich" - to znak:

1) prawo administracyjne;

2) normy konstytucyjne - prawne;

3) wszystkie normy prawne, które składają się na system prawa Federacji Rosyjskiej.

23. Zadanie

Głównymi elementami administracyjnego mechanizmu regulacji prawnej nie są:

1) normy administracyjne i prawne;

2) akty oficjalnej interpretacji prawa administracyjnego;

3) fakty prawne;

4) stosunki administracyjne i prawne;

23. Zadanie

Stosunki administracyjne i prawne mają następującą funkcję:

1) spory między stronami rozstrzygane są wyłącznie w sądzie;

2) strony są obywatelami;

3) w ich wystąpieniu, zmianie, obie strony są zawsze zainteresowane;

4) powstają zarówno z inicjatywy dowolnej strony, osoby trzeciej, jak i wbrew woli jednej ze stron.

26. Zadanie

Osobliwość działań, jako faktów prawnych, które generują, zmieniają lub zrywają stosunki administracyjno-prawne, polega na tym, że ich głównym typem jest:

1) aktywna wola obywateli i ich organizacji;

2) aktów prawnych regulujących podmioty władzy wykonawczej;

3) akty prawne podmiotów władzy wykonawczej o charakterze indywidualnym.

27. Zadanie

Najbardziej ogólną koncepcją charakteryzującą status prawny obywateli w dziedzinie administracji publicznej jest:

1) zdolność administracyjna;

2) administracyjna osobowość prawna;

3) status administracyjny i prawny;

4) zdolność administracyjna.

28. Zadanie

Obowiązuje administracyjny potencjał prawny obywatela:

1) od momentu urodzenia;

2) od momentu osiągnięcia przez obywatela wieku 16 lat;

3) od momentu osiągnięcia przez obywatela wieku 18 lat;

4) od czasu popełnienia przestępstwa.

29. Zadanie

"Nie ma jednego aktu prawnego, który określa wiek, w którym dana osoba zaczyna mieć zdolność administracyjną", jest przepisem:

1) w prawo;

2) źle.

30. Zadanie

Zdolność osoby do samodzielnego wykonywania swoich praw, do przyjmowania aktów prawnych zarządzania; osobiście stosuje środki przymusu administracyjnego, ponoszą odpowiedzialność administracyjną lub dyscyplinarną w przypadku przestępstwa administracyjnego i dyscyplinarnego, w tym wszystkim objawia się:

1) zdolność administracyjna;

2) delikt administracyjny;

3) zdolność administracyjna .

31. Zadanie

Państwo rosyjskie jako całość, republiki, terytoria, regiony i inne podmioty Federacji Rosyjskiej uznaje się za podmioty prawa administracyjnego. Ich zdolność administracyjna jest praktycznie realizowana:

1) bezpośrednio państwo rosyjskie i jego poddani;

2) administracja państwowa, reprezentująca je .

32. Zadanie

Źródła prawa administracyjnego obejmują:

1) Rezolucja rządu Federacji Rosyjskiej;

2) protest prokuratora;

3) decyzję inspektora państwowego o nałożeniu kary administracyjnej.

33. Zadanie.

Poszczególne przedmioty prawa administracyjnego obejmują:

1) obywatele;

2) organy wykonawcze;

3) stowarzyszenia publiczne.

34. Zadanie

Szef Departamentu Spraw Wewnętrznych nałożył na Iwanowa grzywnę administracyjną za popełnienie drobnego chuligaństwa. Jaką metodę wdrażania prawa administracyjnego stosuje się w tym przypadku?

1) aplikacja;

2) zgodność;

3) wykorzystanie;

4) wykonanie.

35. Zadanie

Następujące prawa obywateli są absolutne:

1 ) prawo do szkolnictwa wyższego;

2) prawo do uczestniczenia w administracji publicznej;

3) prawo do kierowania pojazdem;

4) prawo do wędkowania amatorskiego;

5) prawo do złożenia reklamacji;

6) prawo do wstępu do służby publicznej.

36. Zadanie

Zespół administracyjny to:

1) personel organizacji, w której stosunki jej członków z administracją, ich osobiste prawa i obowiązki podlegają przepisom prawa administracyjnego;

2) osoby, których wolność administracyjnie jest ograniczona;

3) zorganizowana grupa osób zaangażowanych w ich pracę w działaniach organizacji.

37. Zadanie

"Nie jest ograniczony w treści, może być ustny lub pisemny, indywidualny lub zbiorowy, jego złożenie nie ogranicza się do limitu czasowego, liczby skarg w jednym przypadku, liczby organów, do których może być skierowany" - są to oznaki:

1) skargę administracyjną;

2) specjalną skargę administracyjną.

38. Zadanie

Prawo obywateli do kontaktowania się z rządem za pomocą wniosków, oświadczeń, skarg to:

1) wspólne prawo obywateli;

2) szczególne prawo obywateli.

39. Zadanie

Konstytucja Federacji Rosyjskiej określa status Prezydenta Federacji Rosyjskiej jako:

1) głowa państwa;

2) dyrektor naczelny;

3) oba;

4) ani jedno ani drugie.

40. Zadanie

Prezydent Federacji Rosyjskiej jest bezpośrednio odpowiedzialny za niektóre federalne organy wykonawcze, w tym:

1) Ministerstwo Spraw Wewnętrznych;

2) Federalna Komisja Rynku Papierów Wartościowych;

3) Federalna Służba Bezpieczeństwa;

4) Centralna Komisja Wyborcza;

5) Ministerstwo Spraw Zagranicznych;

6) Ministerstwo Edukacji.

41. Zadanie

Przepis dotyczący Administracji Prezydenta Federacji Rosyjskiej przewiduje jej skład:

1) szef administracji;

2) Prezydent Federacji Rosyjskiej;

3) dyrektorzy głównych dyrekcji;

4) Przewodniczący Rządu Federacji Rosyjskiej;

5) szef biura.

42. Zadanie

Uprawnienia związane ze wsparciem prawnym działalności Prezydenta Federacji Rosyjskiej dla realizacji jego statusu, wraz z przygotowaniem w imieniu Prezydenta Federacji Rosyjskiej projektów ustaw federalnych, projektów dekretów i zarządzeń Prezydenta Federacji Rosyjskiej należą do:

1) Główny Departament Kontroli;

2) główna administracja państwowa;

3) Administracja terytorialna;

4) Przedstawiciele prezydenta w okręgach federalnych.

43. Zadanie

Prezydent Federacji Rosyjskiej zatwierdza system i strukturę federalnych organów wykonawczych na wniosek:

1) przewodniczący Rady Federacji;

2) premier Federacji Rosyjskiej;

3) szefa Administracji Prezydenta Federacji Rosyjskiej;

4) Prokurator Generalny Rosji;

5) Przewodniczący Dumy Państwowej.

44. Zadanie

W przypadku konfliktu między dekretami i rozkazami Rządu Federacji Rosyjskiej, prawami Rosji i rozporządzeniami wykonawczymi Prezydenta Rosji, głowa państwa ma prawo:

1) zawiesić postępowanie, dopóki sprawa nie zostanie rozstrzygnięta przez właściwy sąd;

2) anulować ich działanie;

3) zabronić ich wykonania;

4) uznać je za wadliwe;

5) uznać je za nieważne.

45. Zadanie

Rząd Federacji Rosyjskiej jest organem:

1) kompetencje sektorowe;

2) ogólne kompetencje;

3) specjalne kompetencje.

46. ​​Zadanie

Органы федеральной исполнительной власти подразделяются на федеральные министерства, службы и агентства на основе одного из критериев:

1) характер компетенции;

2) порядок разрешения подведомственных вопросов;

3) территориальный масштаб;

4) организационно-правовая форма;

5) способ создания.

47. Задание

Высшим органом исполнительной государственной власти Российской Федерации, осуществляющим исполнительную власть и возглавляющим единую систему исполнительной власти в Российской Федерации является:

1) Президент РФ;

2) Аппарат Президента РФ;

3) Президиум Правительства РФ;

4) Правительство РФ;

5) Аппарат Правительства РФ.

48. Задание

Правовыми актами Правительства Российской Федерации являются:

1) обращения;

2) заявления;

3) указы и постановления;

4) постановления и распоряжения;

5) указы и распоряжения.

49. Задание

Правовые акты Правительства по оперативным и другим текущим вопросам, не имеющие нормативного характера, издаются в форме:

1) постановлений;

2) распоряжений;

3) постановлений и распоряжений;

4) указов;

5) посланий.

50. Задание

К органам общей компетенции относятся:

1) Министерство финансов Российской Федерации;

2) Правительство Ханты-Мансийского Автономного Округа;

3) Служба внешней разведки Российской Федерации;

4) Министерство топлива и энергетики Российской Федерации;

5) Администрация Тюменской области.

51. Задание

Положение о том, что "в компетенцию органа исполнительной власти не включаются полномочия по самоорганизации органа" является:

1) верным;

2) неверным.

52. Задание

Делегирование – это:

1) взаимодополняемая деятельность разных звеньев государственного управления;

2) рассредоточение функций управления по «горизонтали» по «вертикали»;

3) согласованная взаимная передача полномочий органам разных уровней.

53. Задание

Систему и структуру федеральных органов исполнительной власти утверждает:

1) Правительство Российской Федерации

2) Председатель Правительства Российской Федерации

3) Президент Российской Федерации.

54. Задание

По порядку разрешения дел органы исполнительной власти делятся на:

1) органы коллегиальные и единоначальные;

2) избираемые и назначаемые;

3) вышестоящие и нижестоящие.

55. Задание

В законодательстве под государственной службой понимается:

1) профессиональная деятельность лиц, занимающих государственные должности категорий "А" и "Б";

2) профессиональная деятельность лиц, занимающих государственные должности категорий "Б" и "В";

3) трудовая деятельность лиц в государственных органах, предприятиях и учреждениях, отличная от производственной деятельности.

56. Задание

Государственные должности категории "Б" в науке административного права принято называть:

1) политико-судебными (конституционными);

2) патронатными;

3) административными.

57. Задание

Государственным служащим является:

1) гражданин, исполняющий в порядке, установленном законом, обязанности по государственной должности;

2) гражданин РФ, исполняющий в порядке, установленном законом, обязанности по государственной должности государственной службы за денежное вознаграждение, выплачиваемое за счет средств государственного бюджета;

3) гражданин РФ, исполняющий в порядке, установленном законом, обязанности по государственной должности за денежное вознаграждение из государственного бюджета.

58. Задание

В соответствии с признаками государственных служащих к таковым относятся:

1) министр;

2) секретарь судебного заседания;

3) заместитель министра;

4) Председатель Правительства;

5) солдат;

6) юристконсульт;

7) ректор ВУЗа;

8) судебный пристав.

59. Задание

Гражданин не может быть принят на государственную службу и находиться на ней в случаях:

1) лишения его решением суда права занимать государственныедолжности в течении определенного времени;

2) отказа в регистрации по месту прохождения государственной службы;

3) отказа от предоставления сведений о доходах государственного служащего и об имуществе, принадлежащем ему на праве собственности;

4) наличия близких родственников, имеющих гражданство иностранного государства.

60. Задание

«В случае неявки государственного служащего на заседание аттестационной комиссии без уважительны х причин комиссия может провести аттестацию в его отсутствие» - это утверждение:

1) верное;

2) неверное.

61. Задание

Классный чин действительного государственного советника и государственного советника РФ присваивается:

1) Председателем Правительства РФ;

2) Президентом РФ;

3) руководителем государственного органа.

62. Задание

Основания увольнения государственного служащего по инициативе руководителя государственного органа регулируется нормами отрасли:

1) трудового права;

2) административного права;

3) как административного так и трудового права.

63. Задание

Обязанность государственного служащего обеспечивать соблюдение и защиту прав и интересов граждан – это обязанность:

1) общеслужебная;

2) профессиональная;

3) должностная.

64. Задание

В прохождении государственной службы можно выделить следующие факультативные элементы:

1) аттестация;

2) повышение квалификации;

3) поощрение;

4) ответственность;

5) продвижение по службе.

65. Задание

Добровольное, самоуправляемое, некоммерческое формирование, созданное по инициативе граждан, объединившихся на основе общности интересов для реализации общих целей, указанных в его уставе – это:

1) акционерное общество;

2) потребительский кооператив;

3) общественное объединение;

4) производственный кооператив.

66. Задание

Федеральный закон «Об общественных объединениях» распространяется на организации:

1) коммерческие организации;

2) объединения, созданные по инициативе граждан;

3) религиозные организации;

4) коммерческие союзы;

5) коммерческие организации и созданные ими некоммерческие союзы.

67. Задание

Общественные объединения создаются и осуществляют свою деятельность на основе принципов:

1) добровольность объединения;

2) самоуправление делами объединения;

3) извлечение прибыли (дохода).

68. Задание

Правоспособность общественного объединения как юридического лица возникает с момента:

1) принятия решения о создании общественного объединения;

2) государственной регистрации общественного объединения;

3) включение общественного объединения в единый государственный реестр.

69. Задание

Надзор за соблюдением общественными объединениями законов осуществляет:

1) Министерство юстиции РФ;

2) Прокуратура РФ;

3) орган, зарегистрировавший общественное объединение.

70. Задание

Контроль за соответствием деятельности общественного объединения уставным целям осуществляет:

1) суд;

2) Прокуратура Российской Федерации;

3) орган, зарегистрировавший общественное объединение.

71. Задание

Общественное объединение, основанное на членстве – это:

1) общественное движение;

2) общественное учреждение;

3) общественная организация.

72. Задание

Имеют ли общественные объединения право издавать обязательные нормы, распространяющиеся не только на членов данных общественных объединений:

1) нет, не имеют;

2) да, если это указано в уставе общественного объединения;

3) да, если это решение поддержано большинством членов данного объединения.

73. Задание

Религиозные объединения не могут создаваться в форме:

1) религиозной партии;

2) религиозной группы;

3) религиозного движения.

74. Задание

Обращение граждан в государственные или общественные организации с просьбой об удовлетворении тех или иных прав и законных интересов, либо с информацией о злоупотреблениях, нарушениях законности, не затрагивающих непосредственно права и интересы заявителя – это:

1) предложение:

2) заявление;

3) жалоба.

75. Задание.

Право на обращение – это право:

1) абсолютное;

2) относительное.

76. Задание

«Внешне выраженное действие органа исполнительной государственной власти, его должностного лица, осуществленное в рамках его компетенции и вызывающее определенные последствия» – это:

1) форма государственного управления;

2) метод государственного управления;

3) функция государственного управления;

4) компетенция органа государственного управления.

77. Задание

Категория «форма государственного управления» характеризует деятельность:

1) любого участника государственно-управленческого правоотношения;

2) только субъекта государственно-управленческого правоотношения;

3) только объекта государственно-управленческого правоотношения.

78. Задание

Формы госуд рственного управления выступают в роли и 1) форм непосредственной реализации исполнительной власти, направленных на объект управления и осуществляемых во внешнеуправленческих отношениях и 2) форм внутриорганизационной работы. И первые и вторые требуют правовой регламентации.

Внутриорганизационные формы государственного управления регулируются административно – правовыми нормами, содержащимися в актах:

1) законах и положениях, закрепляющих компетенцию органа исполнительной власти;

2) регламентах работы органа исполнительной власти;

3) должностных инструкциях.

79. Задание

«Способы и приемы управляющего воздействия органов исполнительной власти, их должностных лиц на управляемые объекты» – это:

1) формы государственного управления;

2) методы государственного управления;

3) функции государственного управления.

80. Задание

«Реализуются в процессе государственно-управленческой деятельности, используются субъектами исполнительной власти в качестве реализации закрепленной за ними компетенции, облекаются в правовую форму» - это признаки:

1) функций государственного управления;

2) методов государственного управления;

3) целей и задач государственного управления.

81. Задание

Принуждение как метод государственного управления характеризуется следующим признаком, указывающим на степень его урегулированности правовыми нормами, - это:

1) почти не регулируется правом;

2) во многом основан на правовых нормах, но его использование возможно помимо правовой формы;

3) полно, четко и детально урегулирован нормами права.

82. Задание

Поощрение как метод государственного управления характеризуется следующим признаком, указывающим на степень его урегулированности правовыми нормами, - это:

1) почти не регулируется правом;

2) во многом основан на правовых нормах, но его использование возможно помимо правовой формы;

3) полно, четко и детально урегулирован нормами права.

83. Задание

«Назначение или освобождение от должности, запрещение определен- ных действий, лицензирование, регистрация, установление стандартов и квот» – это конкретные проявления:

1) внеэкономического (прямого) метода государственного управления;

2) экономического (косвенного) метода государственного управления.

84. Задание

Признаки, характеризующие экономический (косвенный) метод государственного управления – это:

1) императивный характер;

2) возможность выбора варианта поведения для управляемых;

3) подкрепление механизмом материального стимулирования, закрепленного в правовых нормах;

4) наличие контролирующего аппарата;

5) использование внеэкономического принуждения.

85. Задание

Структуризация, легализация, правонаделение, распределение, убеждение, поощрение – это методы деятельности государственной администрации, по своему характеру являющейся деятельностью:

1) регулятивной;

2) юрисдикционной.

86. Задание

Разрешение споров, принуждение, вооруженное подавление – это методы деятельности государственной администрации, по своему характеру являющейся деятельностью:

1) регулятивной;

2) юрисдикционной.

87. Задание

Пропаганда, агитация, обмен опытом, реклама, инструктаж, своевременное реагирование на обращения, конкурсы, смотры, призывы, диспуты, слушания, программы, лозунги – это способы и средства, в своей совокупности составляющие следующий метод:

1) принуждения;

2) убеждения;

3) поощрения.

88. Задание

Законодательством РФ предусмотрен порядок отзыва лицензии:

1) административный;

2) судебный;

3) как административный, так и судебный.

89. Задание

Государственный надзор, включающий в себя наблюдение за законностью и целесообразностью деятельности государственной администрации – это:

1) судебный;

2) административный;

3) прокурорский.

90. Задание

Элементы общего административного режима – это:

1) режим государственной тайны;

2) паспортный режим;

3) режим законности деятельности государственной администрации;

4) режим государственной службы;

5) режим чрезвычайного положения.

91. Задание

Основная цель административного надзора – это:

1) обеспечение законности в стране;

2) обеспечение безопасности граждан, общества, государства.

92. Задание

Признаки, характеризующие административный надзор, следующие:

1) он направлен на соблюдение специальных правил;

2) он на равлен на соблюдение законности в целом;

3) проводится только в связи с поступлением сигналов, жалоб, дел…;

4) носит инициативный характер;

5) он связан с широким применением административного принуждения.

93. Задание

Правовые акты управления на основе их юридических свойств делятся на нормативные правовые акты и индивидуальные правовые акты. Нормативным правовым актам свойственны признаки:

1) определяют административно – правовой статус органов исполнительной власти;

2) разрешают индивидуальные административные дела;

3) определяют порядок совершения определенных действий (проце дур) исполнительно – распорядительного характера;

4) являются актами правоприменительными;

5) являются актами правоустановительными.

94. Задание

Какие по наименованию правовые акты может принимать Правительство Российской Федерации:

1) приказы;

2) положения;

3) постановления;

4) перечни;

5) указы;

6) распоряжения;

7) правила.

95 Задание

«Основанное на законе одностороннее юридически-властное волеизъявление полномочного субъекта исполнительной власти, направленное на установление административно-правовых норм или возникновение, изменение, прекращение административно-правовых отношений в целях реализации задач и функций государственного управления» – это:

1) осуществление организационных действий;

2) выполнение материально-технических операций;

3) издание правовых актов управления.

96. Задание

Нормативные правовые акты управления по существу являются:

1) правотворческими;

2) правоприменительными;

3) персонифицированными.

97. Задание

Правовые акты управления, являющиеся юридическими фактами, и порождающие, изменяющие или прекращающие конкретные административно-правовые отношения – это:

1) нормативные акты управления;

2) индивидуальные акты управления;

3) как нормативные так и индивидуальные акты управления.

98. Задание

Способы оспаривания правового акта управления – это:

1) приостановление;

2) отмена;

3) опротестование;

4) обжалование.

99. Задание

Режим, связанный с необходимостью поставить государство в известность о выбранном варианте поведения – это режим:

1) явочный;

2) регламентационный;

3) уведомительный;

4) регистрационный;

5) разрешительный.

100. Задание

Верно ли следующее утверждение: «Меры административно-правового принуждения могут применяться не только в связи с административным правонарушением, но и при наступлении особых условий, предусмотренных правовыми нормами?»

1) да;

2) нет;

3) верно лишь в первой части утверждения;

4) верно лишь во второй части утверждения.

101. Задание

Меры административно-правового принуждения применяются к лицам:

1) только физическим;

2) только юридическим;

3) и к физическим и к юридическим.

102. Задание

Для применения следующих мер административно-правового принуждения не требуется факта нарушения правовой нормы:

1) мер административного пресечения;

2) административно-предупредительных мер;

3) административных наказаний.

103. Задание

Таможенный досмотр, проверка документов, введение карантина – это:

1) административные наказания;

2) меры административного пресечения;

3) административно-предупредительные меры.

104. Задание

Административное задержание нарушителя, запрещение эксплуатации неисправных машин и механизмов, отстранение от работы инфекционных больных – это:

1) административные наказания;

2) меры административного пресечения;

3) административно-предупредительные меры.

105. Задание

Меры административно-правового принуждения, применяемые и к несовершеннолетним, и к невменяемым, и к лицам, обладающим иммунитетом, и к военнослужащим, при совершении ими правонарушений – это:

1) меры административной ответственности;

2) меры административного пресечения.

106. Задание

Законодательная модель административного правонарушения, представляющая собой систему юридических признаков, при наличии которых антиобщественное деяние считается административным правонарушением - это:

1) определение понятия юридического состава правонарушения;

2) определение понятия административного правонарушения;

3) определение понятия юридического состава административного правонарушения.

107. Задание

Общим объектом административного правонарушения являются:

1) о щественные отношения;

2) общественные отношения, урегулированные и охраняемые нормами административного права;

3) общественные отношения, урегулированные нормами различных отраслей права и охраняемые административными наказаниями.

108. Задание

К дополнительным признакам объективной стороны состава административного правонарушения относятся:

1) признак места совершения правонарушения;

2) признак субъекта, совершившего правонарушение;

3) признак средств совершения правонарушения;

4) признаки «другого лица»;

5) прямой умысел;

6) причиненный вред и причинная связь между наступившим вредом и правонаршением;

7) цель.

109. Задание

В отношении юридических лиц могут применяться административные наказания:

1) дисквалификация;

2) административный штраф;

3) предупреждение;

4) конфискация орудия совершения или предмета административного правонарушения;

5) административный арест.

110. Задание

Субъекты Российской Федерации в своих законах, регулирующих административную ответственность, могут устанавливать следующие административные наказания:

1) предупреждение;

2) административный штраф;

3) возмездное изъятие орудия совершения или предмета административного правонарушения;

4) лишение специального права, предоставленного физическому лицу.

111. Задание

Административная ответственность лица за административное правонарушение наступает с указанного в законе возраста:

1) в четырнадцать лет;

2) в шестнадцать лет;

3) в восемнадцать лет.

112. Задание

Лишение специального права, предоставленного физическому лицу, налагается:

1) начальником ОВД;

2) административной комиссией;

3) sędzia;

4) начальником транспортной инспекции.

113. Задание

Административный арест исполняется:

1) судьей;

2) судебным приставом;

3) органом внутренних дел;

4) мировым судьей.

114. Задание

Жалоба на постановление судьи может быть подана:

1) прокурору;

2) мировому судье;

3) Генеральному прокурору;

4) в вышестоящий суд.

115. Задание

К административным правонарушениям, посягающим на права граждан не относятся:

1) отказ в предоставлении отпуска для участия в выборах;

2) нарушение авторских и смежных прав;

3) нарушение или невыполнение обязательств по коллективному договору, соглашению;

4) ограничение свободы торговли;

5) принуждение к участию или отказу от участия в забастовке.

116. Задание

Специальными субъектами административных правонарушений, посягающих на права граждан, не являются:

1) зарегистрированный кандидат;

2) граждане;

3) лицо, избранное депутатом;

4) Председатель ЦИК РФ;

5) юридические лица;

6) родители несовершеннолетних.

117. Задание

Составы правонарушений, посягающих на права граждан, по своему содержанию являются:

1) материальными;

2) формальными.

118. Задание

К административным правонарушениям, посягающим на права граждан относятся:

1) отказ в предоставлении отпуска для участия в выборах;

2) нарушения авторских и смежных прав;

3) нарушение или невыполнение обязательств по коллективному договору, соглашению;

4) ограничение свободы торговли;

5) принуждение к участию или к отказу от участия в забастовке.

119. Задание

За совершение правонарушений, посягающих на права граждан, применяются административные наказания:

1) дисквалификация;

2) административный штраф;

3) административный арест;

4) конфискация непосредственного предмета правонарушения;

5) предупреждение.

120. Задание

Специальными субъектами административных правонарушений, посягающих на права граждан, являются:

1) избиратели;

2) граждане;

3) работодатели;

4) главный редактор СМИ;

5) юридические лица;

6) родители несовершеннолетних.

121. Задание

Дела об административных правонарушениях, посягающих на трудовые права граждан, рассматривает:

1) Мировые судьи;

2) Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав;

3) Федеральная инспекция труда.

122. Задание

Федеральная инспекция труда уполномочена рассматривать дела об административных правонарушениях:

1) необоснованный отказ от заключения коллективного трудового договора, соглашения;

2) нарушение прав инвалидов в области трудоустройства и занятости;

3) невыполнение соглашения;

4) сокрытие страхового случая.

123. Задание

Какая должна быть численность организации, чтобы устанавливалась квота для приёма на работу инвалидов в % к среднесписочной численности работников:

1) более 30;

2) более 40;

3) более 50.

124. Задание

Документ, удостоверяющий соответствие проводимых в организации работ по охране труда установленным государственным нормативным требованиям охраны труда – это:

1) сертификат;

2) договор;

3) лицензия.

125. Задание

По истечении какого срока игнорирование предложения о начале коллективных переговоров может рассматриваться как уклонение от участия в переговорах:

1) 7 дней;

2) 14 дней;

3) 3 дня.

126. Задание

Какой дополнительный признак субъективной стороны предусмотрен в составе ст. 5.2 КоАП РФ «Вмешательство в работу избирательной комиссии, комиссии референдума»?

1) мотив;

2) время;

3) цель;

4) место.

127. Задание

К совместному ведению Российской Федерации и ее субъектов в сфере экономической деятельности относятся:

1) финансовое, валютное, кредитное, таможенное законодательство;

2) ядерная энергетика, деятельность в космосе;

3) административное, трудовое, земельное законодательство;

4) метрическая система и исчисление времени.

128. Задание

К государственному управлению административно-политической сферой не относится деятельность:

1) Министерства внутренних дел РФ;

2) Министерства обороны РФ;

3) Министерства финансов РФ

4) Министерства юстиции.

129. Задание

Министерство внутренних дел Российской Федерации не осуществляет:

1) борьбу с преступностью;

2) охрану объектов;

3) профилактику преступлений;

4) контрразведывательную деятельность;

5) оперативно-розыскную деятельность

130. Задание

М нистерство обороны Российской Федерации возглавляет:

1) Начальник генерального штаба;

2) Президент России (Верховный Главнокомандующий);

3) Министр обороны;

4) Секретарь Совета Безопасности.

131. Задание

Результаты интеллектуальной деятельности могут использоваться третьими лицами:

1) только с согласия правообладателя;

2) без согласия правообладателя;

3) с согласия близких родственников правообладателя;

4) с разрешения должностных лиц.

132. Задание

Объективная сторона имущественных правонарушений выражается в форме:

1) только действия;

2) только бездействия;

3) как действия, так и бездействия;

133. Задание

Может ли материальный ущерб собственнику быть выражен в виде упущенной выгоды?

1) да;

2) да, но только с согласия лица, причинившего вред;

3) нет.

134. Задание

Правонарушения против собственности — это деяния в абсолютном большинстве своем совершаемые:

1) с прямым умыслом

2) по неосторожности

3) с косвенным умыслом

135. Задание

Субъектами административных правонарушений в сфере охраны собственности выступают:

1) граждане, должностные и юридические лица;

2) только физические лица;

3) исключительно юридические лица;

4) верных ответов нет.

136. Задание

За совершение административных правонарушений в сфере охраны собственности предусмотрены административные наказания:

1) административный штраф;

2) предупреждение;

3) конфискация имущества, явившегося орудием совершения или

предметом правонарушения;

4) все вышеперечисленные.

137. Задание

Осуществляемая в административно – процессуальной форме деятельность государственной администрации по принятию нормативных административных актов – это:

1) административно – правонаделительный процесс;

2) административно – правотоворческий процесс;

3) административно – юрисдикционный процесс.

138. Задание

Осуществляемая в административно – процессуальной форме деятельность государственной администрации по принятию и исполнению оперативно – распорядительных, правонаделительных и иных правоприменительных актов, направленная на организацию исполнения законов и иных правовых актов – это:

1) административно – правонаделительный процесс;

2) административно – правотоворческий процесс;

3) административно – юрисдикционный процесс.

139. Задание

Осуществляемая в административно – процессуальной форме деятельность органов государственной исполнительной власти по разрешению споров между различными субъектами, а также по применеию мер административного и дисциплинарного принуждения – это:

1) административно – правонаделительный процесс;

2) административно – правотворческий процесс;

3) административно – юрисдикционный процесс.

140. Задание

В административно – правотворческом процессе можно выделить следующие административные производства:

1) по принятию постановлений Правительства РФ;

2) по приватизации государственного и муниципального имущества;

3) по выдаче лицензий;

4) по делам об административных правонарушениях;

5) по жалобам граждан;

6) по принятию нормативных актов федеральными министерствами, агенствами и службами.

141. Задание

В административно – правонаделитнльном процессе можно выделить следующие административные производства:

1) по принятию постановлений Правительства РФ;

2) по приватизации государственного и муниципального имущества;

3) по выдаче лицензий;

4) по делам об административных правонарушениях;

5) по жалобам граждан;

6) по принятию нормативных актов федеральными министерствами, агенствами и службами.

142. Задание

В административно – юрисдикционном процессе можно выделить следующие административные производства:

1) по принятию постановлений Правительства РФ;

2) по приватизации государственного и муниципального имущества;

3) по выдаче лицензий;

4) по делам об административных правонарушениях;

5) по жалобам граждан;

6) по принятию нормативных актов федеральными министерствами, агенствами и службами.

143. Задание

Общими стадиями административного процесса являются:

1) возбуждение дела;

2) анализ обстоятельств дела, необходимых для подготовки решения;

3) рассмотрение дела и принятие по нему решения;

4) административное расследование.

144. Задание

К задачам производства по делам об административных правона ушениях не относится:

1) всестороннее, полное, объективное и своевременное выяснение обстоятельств каждого дела;

2) разрешение дела в соответствие с законом;

3) предупреждение административных правонарушений;

4) выяснение причин и условий, способствовавших совершению административных правонарушений.

145. Задание

Процессуальный документ, поданный лицом, участвующим в производстве по делу об административном правонарушении, подлежащий обязательному немедленному рассмотрению судьей, органом, должностным лицом, в производстве которого находится дело, - это:

1) определение;

2) ходатайство.

146. Задание

«Генеральный прокурор РФ и назначаемые им прокуроры осуществляют в пределах своей компетенции надзор за соблюдением Конституции РФ и исполнением действующих на территории РФ законов при производстве по делам об административных правонарушениях за исключением дел, находящихся в производстве суда» - это утверждение:

1) верное;

2) неверное.

147. Задание

К обстоятельствам, исключающим производство по делу об административном правонарушении, не относятся следующие:

1) отсутствие события административного правонарушения;

2) отсутствие состава административного правонарушения;

3) раскаяние лица, совершившего административное правонарушение;

4) совершение административного правонарушения несовершеннолетним.

5) действие лица в состоянии крайней необходимости;

6) истечение сроков давности привлечения к административной ответственности;

7) совершение административного правонарушения в состоянии опьянения.

148. Задание

Для оказания юридической помощи потерпевшему, в производстве по делу об административном правонарушении может участвовать:

1) защитник;

2) представитель.

149. Задание

Для оказания юридической помощи лицу, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении, в производстве может участвовать:

1) защитник;

2) представитель.

150. Задание

По делу об административном правонарушении не подлежат выяснению следующие обстоятельства:

1) наличие события административного правонарушения;

2) виновность лица в совершении административного правонарушения;

3) показания потерпевшего и свидетелей;

4) обстоятельства, смягчающие административную ответственность и обстоятельства, отягчающие административную ответственность;

5) объяснения лица, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении.

151. Задание

Поручение либо запрос по делу об административном правонарушении подлежит исполнению со дня получения указанного поручения или запроса не позднее чем в срок:

1) трех дней;

2) пяти дней;

3) семи дней.

152. Задание

Принудительное препровождение физического лица в целях составления протокола об административном правонарушении при невозможности его составления на месте выявления административного правонарушения, если его составление является обязательным, - это:

1) привод;

2) доставление;

3) административный арест;

4) административное задержание.

153. Задание

Кратковременное ограничение свободы физического лица, применяемое в исключительных случаях, когда это необходимо для обеспечения правильного и своевременного рассмотрения дела об административном правонарушении, исполнения постановления по делу об административном правонарушении – это:

1) привод;

2) доставление;

3) административный арест;

4) административное задержание.

154. Задание

Назначенное судьей содержание нарушителя в условиях изоляции от общества и установленное на срок до пятнадцати суток, а за нарушение требований чрезвычайного положения или режима в зоне проведения контртеррористической операции до тридцати суток – это:

1) привод;

2) доставление;

3) административный арест;

4) административное задержание.

155. Задание

Назначаемое судьей на срок от шести месяцев до трех лет лишение физического лица права занимать руководящие должности в исполнительном органе управления юридического лица, входить в совет директоров (наблюдательный совет), осуществлять предпринимательскую деятельность по управлению юридическим лицом, а также осуществлять управление юридическим лицом в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации – это:

1) лишение специального права;

2) дисквалификация.

156. Задание

Де о об административном правонарушении считается возбужденным с момента:

1) составления первого протокола о применении мер обеспечения производства по делу об административном правонарушении;

2) сообщения, заявления физического или юридического лица, содержащего данные, указывающие на наличие события административного правонарушения.

157. Задание

Протокол об административном правонарушении составляется немедленно после выявления совершения административного правонарушения. В особых случаях, предусмотренных законом, он составляется в течение:

1) суток с момента выявления административного правонарушения;

2) двух суток с момента выявления административного правонарушения;

3) трех суток с момента выявления административного правонарушения;

158. Задание

Производство по делам об административных правонарушениях относится:

1) к административно - юрисдикционному процессу;

2) к административно – правотворческому процессу;

3) к административно – правонаделительному процессу.

159. Задание

К мерам процессуального обеспечения производства по делам об административных правонарушениях не относится:

1) объяснение лица, привлекаемого к дисциплинарной ответственности;

2) административное задержание лица, привлекаемого к административной ответственности;

3) доставление лица, привлекаемого к административной ответственности;

3) досмотр транспортных средств.

160. Задание

К субъектам административной юрисдикции не относятся:

1) органы внутренних дел;

2) таможенные органы;

3) органы государственного пожарного надзора;

4) органы образования;

5) органы санитарного надзора.

161. Задание

К участникам производства по делам об административных правонарушениях не относятся:

1) лицо, привлекаемое к ответственности;

2) адвокат;

3) специалист;

4) эксперт;

5) юрист.

162. Задание

К участникам производства по делам об административных правонарушениях не относятся:

1) потерпевший;

2) законные представители;

3) помощник судьи;

4) прокурор;

5) свидетели.

163. Задание

К мерам административного принуждения не относится:

1) доставление в ОВД;

2) увольнение;

3) личный досмотр;

4) административный арест;

5) административное задержание.

164. Задание

К мерам административного принуждения не относятся:

1) досмотр ручной клади при посадке в самолет;

2) предупреждение об увольнении;

3) предупреждение о не полном служебном соответствии;

4) административное задержание.

165. Задание

К производству по делам об административных правонарушениях относится процессуальное действие:

1) личный досмотр в зоне специального контроля в аэропорту;

2) задержание транспортного средства;

3) вызов в администрацию предприятия;

4) обжалование приказа администрации о взыскании;

5) ознакомление с приказом о взыскании.

166. Задание

Постановление по делу об административном правонарушении должно содержать:

1) сведения о понятых;

2) сведения о потерпевшем;

3) сведения о лице, привлекаемом к административной ответственности.

167. Задание

Постановление о наложении административного взыскания в виде предупреждения будет исполнять:

1) лицо, вынесшее постановление;

2) органы внутренних дел;

3) судья.

168. Задание

Постановление о наложении административного наказания в виде административного штрафа будет исполнять, в случае его не уплаты добровольно:

1) органы внутренних дел;

2) административная комиссия;

3) судебный пристав-исполнитель.

169. Задание

Постановление о наложении административного наказания в виде административного ареста будет исполнять:

1) судья, вынесший решение;

2) надзирающий прокурор;

3) орган внутренних дел.

170. Задание

Контроль за административно - юрисдикционной деятельностью органов внутренних дел осуществляет:

1) прокурор;

2) вышестоящий орган внутренних дел;

3) налоговые органы.

172. Задание

Надзор за законностью в административно – юрисдикционной деятельности осуществляет:

1) суд;

2) адвокатура;

3) прокуратура.

173. Задание

Устанавливаться и применяться только в качестве основных административных наказаний могут административные наказания:

1) предупреждение;

2) административный штраф;

3) лишение специального права;

4) административный арест;

5) дисквалификация;

6) все пер численные;

174. Задание

Устанавливаться и применяться в качестве как основного, так и дополнительного могут административные наказания:

1) предупреждение;

2) административный штраф;

3) возмездное изъятие орудия совершения или предмета административного правонарушения;

4) конфискация орудия совершения или предмета административного правонарушения;

5) административное выдворение за пределы РФ иностранного гражданина или лица без гражданства;

6) все перечисленные;

175. Задание

Размер административного штрафа, налагаемого на граждан, и, исчисляемого исходя из минимального размера оплаты труда (МРОТ), не может превышать:

1) 25 МРОТ;

2) 20 МРОТ;

3) 15 МРОТ.

176. Задание

Размер административного штрафа, налагаемого на должностных лиц, и ,исчисляемого исходя из минимального размера оплаты труда (МРОТ), не может превышать:

1) 55 МРОТ;

2) 50 МРОТ;

3) 45 МРОТ.

177. Задание

В отношении юридического лица не могут применяться административные наказания:

1) предупреждение;

2) административный штраф;

3) дисквалификация;

4) лишение специального права;

5) конфискация орудия совершения или предмета административного правонарушения;

178. Задание.

Административное наказание, вынесенное в письменной форме и выраженное в официальном порицании физического или юридического лица – это:

1) дисквалификация;

2) предупреждение;

3) лишение специального права.

179. Задание

Принудительное изъятие вещей, явившихся орудиями совершения или предметами административного право