Udostępnij w soc. sieci:


Rozmnażanie, które organizmy zostały scharakteryzowane jako seksualne?
A Podczas wykonywania zadań wybierz jedną prawidłową odpowiedź

1. Główny znak żywych:

a) ruch b) wzrost masy c) metabolizm d) transformacja materii.

2. Nie ma komórek psa:

a) chromosomy b) chromatyna c) chromoplasty d) wrzeciono chromatyny

3. W tym samym czasie jest częścią tkanki kostnej i kwasów nukleinowych:

A) potas b) fosfor c) wapń d) cynk

4. Jakich produktów nie ma w diecie dzieci z krzywicą:

A) wodorosty i ziemniaki b) jaja i ryby c) wieprzowina i wołowina d) pomidory i ogórki

5. Z wymienionych struktur wybierz ten, który jest utworzony przez mikrotubule:

A) pseudonim ameby b) wlew ciliates c) mitochondria d) fasety chloroplastów

6. Kostki tworzące część błony plazmatycznej pełnią funkcję:

A) strukturalny b) enzymatyczny c) przepis d) wszystkie te funkcje

7. Żadne związki organiczne nie zawierają związków polimerowych:

A) polisacharydy b) lipidy c) kwasy nukleinowe d) białka

8. Jądro odgrywa ważną rolę w komórce uczestniczącej w syntezie:

A) glukozyb) komórka włóknista c) lipidy d) kwasy nukleinowe

9. Węglowodany w komórkach grzybowych to:

A) skrobia b) chityna c) glukoza d) glikogen

10. Informacje o zbożu w komórkach pieczarkowych zawarte są w:

A) w p-RNA b) w t-RNA c) wg) g) w białkach

11. Najwyższy poziom organizacji życia to:

A) organizmy b) ekosystem c) biosfera d) populacja

12. Poprzez warstwę lipidową membrany swobodnie przechodzi:

A) woda b) eter c) glukoza d) alkohol

13. Źródłem przyrody żywej i nieożywionej musi być:

A) w przekonaniu o stworzeniu świata jako najwyższej siły), podobieństwo chemicznych pierwiastków życia i przyrody nieożywionej

B) podobieństwo procesów rozwojowych d) podobieństwo metabolizmu i energii

14. Prawdopodobieństwo mitochondriów i chloroplastów można znaleźć w:

A) dwupłonowa zasada struktury b) w obecności DNA i RNA

c) zdolność do mnożenia d) we wszystkich powyższych

15. Za pomocą metody odwirowania można:

A) wyizolować substancje o różnej gęstości b) w celu ustalenia struktury cząsteczki DNA

c) podzielić substancje namalowane w różnych kolorach d) wykryć defekt w chromosomach

16. Pojawienie się chromosomów homologicznych występuje:

A) Manioza wanafazowa Ib) w metafazie mejozy IV) w metafazie mejozy II g) w anafazie mejozy II

17. Struktura i funkcje tkanki są przedmiotem badań:

A) cytologia b) genetyka c) morfologia d) histologia

18. Jaki poziom organizacji życia służy jako główny cel cytologii:

A) komórkowy b) populacja c) organizm d) gatunek

19. Mitochondria nie są w komórkach:

A) morkora b) kije tyfusu) len kukułkowy d) żaba leukocytarna

Ze względu na koniugację i krzyżowanie, gdy tworzą się gamety, pojawia się 6
A) dwukrotnie zmniejszyć liczbę chromosomów homologicznych, b) dwukrotnie zwiększyć liczbę chromosomów pielęgnujących, c) wymieniać informację genetyczną między chromosomami pielęgnacyjnymi, d) wymieniać informację genetyczną między chromosomami homologicznymi

21. Pojawienie się nowych objawów w organizmie, do którego przeszczepiona żywicielka innej komórki może wykazać, że:

a) ciało nie może żyć bez jądra, b) jądro jest ważnym składnikiem komórki

c) ziarno jest odpowiedzialne za przekazywanie dziedzicznych znaków d) wszystkie komórki mają jądra.

22 Mitoza i wzrost komórek organizmu wielokomórkowego stanowią podstawę:

A) gametogeneza b) wzrost i rozwój c) procesy samoregulacji d) metabolizm.

23. W każdym przypadku funkcje rybosomu komórki są poprawnie nazwane:

A) przechowywanie i przekazywanie informacji dziedzicznej b) synteza białka na membranach EPM

B) tworzenie wszystkich rodzajów RNA d) synteza ATP

Rozmnażanie, które organizmy zostały scharakteryzowane jako seksualne?

A) Partenogeneza w mszycach b) Gruntowanie w drożdżach

c) tworzenie zarodników u mchów, d) regeneracja w hydrze słodkowodnej

25. Ogólne biologia:

A) ogólne wzorce rozwoju i funkcjonowania systemów żywych, b) ogólne oznaki struktury roślin i zwierząt, c) różnica między życiem żywym i nieożywionym, d) pochodzenie gatunków

26. Kariotyp to: a) połowa zestawu genów organizmu, b) zbiór chromosomów ciała określonego gatunku, c) zestaw chromosomów męskich i żeńskich, d) para chromosomów homologicznych

27. Zbiór genów w organizmie córki znacznie różni się od zestawu genów w organizmie rodzicielskim w rozmnażaniu: A) wegetatywny b) zarodniki c) seks d) gruntowanie

28. We wczesnych etapach rozwoju biologii głównymi metodami badań naukowych były:A) eksperymentalna b) mikroskopia c) porównawczo-historyczna d) metoda obserwacji i opisu obiektów.

29. Materiałem źródłowym do fotosyntezy jest:

A) sole mineralne b) dwutlenek węgla i woda c) woda i tlen d) skrobia

30. Sekwencja nukleotydów w cząsteczce DNA determinuje strukturę cząsteczki białka:

A) wtórne b) trzeciorzędowe c) pierwsze d) czwartorzędowe

31. Spośród tych organizmów odnoszą się do prokariotów:

A) ameba b) streptococcus c) okrzemki algi d) drożdże

32. W komórkach których organizmami substancja jądrowa znajduje się w cytoplazmie:

A) niższe rośliny b) bakterie i cyjanobakterie c) zwierzęta jednokomórkowe d) grzyby i drożdże

33. Białka transportowe obejmują:

A) insulina b) kolagen c) albumina d) hemoglobina

Synteza cząsteczki białka występuje:

A) w biosyntezie białka b) w procesie syntezy skrobi z glukozy

B) na etapie przygotowawczym wymiany energii d) w wyniku fosforylacji oksydacyjnej.

35.DNA nie zawiera:

A) w jądrach komórek wątroby b) w cytoplazmie bakterii c) w wirusach d) w dojrzałych ludzkich krwinkach czerwonych

36. Zmniejszenie liczby chromosomów o połowę, powstaje w ten sposób tworzenie komórek z haploidalnym zestawem chromosomów: a) mitoza b) kruszenie c) zapłodnienie d) mejoza