Udostępnij w społeczności. sieci:


Temat X. ZACHOWANIE I ZAWARTOŚĆ NOWOCZESNEJ REWOLUCJI NAUKOWEJ I TECHNICZNEJ I JEGO WPŁYW NA ROZWÓJ DZIAŁALNOŚCI INŻYNIERYJNEJ
Aktualnym problemem rozwoju społecznego jest rewolucja naukowa i technologiczna. O jej znaczeniu decyduje nie tylko przyspieszenie postępu historycznego, ale także jego wpływ na bezpośrednie i odległe konsekwencje społeczne.

Rewolucja społeczna, naukowa i technologiczna to potrzeba historycznego rozwoju, przejścia cywilizacji ludzkiej na najwyższe poziomy jej dojrzałości. Dlatego problemy rewolucji naukowej i technologicznej były przedmiotem bacznej uwagi i aktywnej dyskusji naukowców, polityków, ekonomistów na forach krajowych i międzynarodowych.

Różnorodność przejawów rewolucji naukowo-technicznej (NTR) sprawia, że ​​jest ona przedmiotem badań wielu nauk. Filozoficznie ważnym zadaniem jest rozważenie metodologicznych podstaw rewolucji naukowej i technologicznej, na podstawie których można przewidzieć jej rozwój i konsekwencje. W tym celu ważne jest, aby nie zapomnieć o głównym połączeniu historycznym i zobaczyć wszystkie zmiany w rozwoju danego zjawiska.

Historyczny rozwój nauki i technologii jest nierozerwalnie związany z historią ludzkiego społeczeństwa, a postępująca stopniowo obejmuje dwa rodzaje zmian: ewolucyjną - stopniowe zmiany ilościowe - i gwałtowne podstawowe jakościowe skoki - rewolucyjne1. Kombinacja i sekwencja tych procesów to zawartość postępu naukowego i technologicznego (NTP), która obejmuje całe społeczeństwo, stale się zwiększa. Podstawą postępu społecznego jest postęp w rozwoju narzędzi, na które człowiek wywarł wpływ na otaczającą przyrodę i przy pomocy którego, opanowując naturę, zaspokoił swoje potrzeby.

Uwzględnienie różnych aspektów powstawania i początku rewolucji naukowej i technologicznej, jej wpływu na rozwój inżynierii, cała inżynieria jest celem tego wykładu.

1. Istota i cechy współczesnej rewolucji naukowo-technicznej.

2. Wpływ rewolucji naukowej i technologicznej na rozwój działalności inżynierskiej.

Pojęcie "nowoczesnej rewolucji naukowo-technicznej" jest obszerne i wieloaspektowe. Jego istota była aktywnie omawiana przez wielu naukowców, a różne punkty widzenia zostały wyrażone w szerokich dyskusjach. Niektórzy redukują istotę rewolucji naukowej i technologicznej do automatyzacji, cyberprzestępczości, inni uważają ustanowienie nauki za bezpośrednią siłę wytwórczą jako istotę rewolucji naukowej i technologicznej, niektórzy w naukowo-technicznej rewolucji widzą kosmologię nauki i techniki, czwarty - rewolucję w technologii produkcji. Niektórzy autorzy uważają istotę rewolucji naukowej i technologicznej za kombinację, połączenie rewolucji technicznej i technologicznej. Czasem, wskazując na złożoność tego zjawiska, istotę rewolucji naukowej i technologicznej dzieli się na kilka punktów, aspektów, czyli w jednym zjawisku rozróżnia się kilka podmiotów.
Nie ma potrzeby rozwodzić się nad analizą wszystkich punktów widzenia istoty NTR. W literaturze naukowej podano ich krytyczną analizę, ukazano niespójność identyfikacji istoty rewolucji naukowej i technologicznej z jednym z jej osiągnięć: automatyzacja, cybernacjonalizacja, kosmizacja itp.

Zredukowanie istoty rewolucji naukowo-technicznej do jednego z jej osiągnięć nie jest wystarczające i nielogiczne. Takie podejście nie pozwala na uwzględnienie całego systemu osiągnięć i zrozumienia głębokich procesów prowadzących do konkretnych złożonych transformacji we współczesnym życiu publicznym. Oczywiście rewolucja naukowa i technologiczna jest szczególnym etapem historycznym, jakościowym skokiem w rozwoju postępu naukowego i technicznego, jego specyficzna forma przejawi się w nowoczesnych warunkach.

Jaka jest istota NTR, jego znaczenie, kiedy i jak powstały?

NTR miał swoje wstępne warunki. Zostały one złożone podczas rozwoju nauki i techniki na przełomie XIX i XX wieku. Są wśród nich: naukowe, logistyczne i społeczne.

Naukowym warunkiem wstępnym rewolucji naukowej i technologicznej była rewolucja w naukach przyrodniczych przełomu XIX i XX wieku, która radykalnie rozszerzyła granice wiedzy o naturze. Odkrycia elektronu, radu, transformacja pierwiastków chemicznych, stworzenie teorii względności i teorii kwantowej stanowiły przełom w nauce w dziedzinie mikroświata i wysokich prędkości, co podniosło kwestię praktycznego wykorzystania nowych odkryć.

Materialnym i technicznym warunkiem było dalszy rozwój technologii, stworzenie potężnej bazy przemysłowej w postaci gigantycznych przedsiębiorstw z rozległą mechanizacją i przeniesieniem siły roboczej, przeniesieniem przemysłu do masowej produkcji najważniejszych typów produktów. Bez takich warunków żaden projekt naukowy nie mógłby zostać wdrożony, ożywionyWreszcie, w dziedzinie społecznej , pojawienie się rewolucji naukowej i technologicznej wynika z wprowadzenia odkryć naukowych, które prowadzą stosunkowo szybko do wzrostu wydajności pracy, aw konsekwencji do wzrostu wartości dodatkowej, zdolności do zaspokajania ludzkich potrzeb, poszukiwania nowych, bardziej wyrafinowanych form i metod wpływania na pracowników, podporządkowania ich woli logice technologicznej .

W dziedzinie społecznej pojawienie się rewolucji naukowej i technologicznej spowodowane jest nie tylko logiką rozwoju samej nauki i technologii, ale także szerszą potrzebą przejścia społeczeństwa na następny, wyższy etap rozwoju. Połączenie zaawansowanych sił społecznych z zaawansowanymi osiągnięciami w dziedzinie nauki i techniki, jest historyczną koniecznością, jako dominujący trend nowoczesnego rozwoju.

Początek rewolucji naukowej i technologicznej odnosi się do końca lat 40. - pierwszej połowy lat 50. XX wieku. W tym czasie wyjaśniono znaczenie najważniejszych wyników i osiągnięć minionego wieku, zarówno w poziomie rozwoju nauki, jak iw procesach produkcyjnych, które świadczą o przyspieszeniu postępu społecznego. Postęp ludzkości jest bezpośrednio związany z rewolucją naukową i technologiczną . Stopniowo stopniowo dojrzewa, aby wtedy, w ostatnim ćwierćwieczu, spowodować gigantyczny wzrost materialnych i duchowych zdolności człowieka.

W ZSRR możliwości te stały się rzeczywistością dzięki sukcesowi automatyzacji i energii jądrowej, powstaniu w latach 1945-1946. pierwsze komputery elektroniczne. Głównym osiągnięciem nauki i technologii było powstanie w Moskwie w latach 1949-1950 pierwszego na świecie automatu do produkcji tłoków do silników samochodowych. Charakterystyczne jest, że ten automatyczny system maszyn bez udziału człowieka w bezpośrednim procesie technologicznym całkowicie spełnił cały kompleks przetwarzania produktu - od odlewania po pakowanie gotowych tłoków w pudłach. Mężczyzna pozostawał jedynie pod kontrolą produkcji i zarządzania zakładem. W 1954 r. Oddano do użytku pierwszą elektrownię jądrową na świecie w ZSRR, następnie rozwinięto lodołamacz napędzany energią jądrową, technologię rakietową i eksplorację kosmosu, telewizję itp. W tym okresie charakterystyczny jest proces umacniania bezpośrednich powiązań między rozwojem naukowym i technicznym, przyspieszanie wykorzystania postępu naukowego w produkcji. Stworzone i szeroko stosowane w badaniach, produkcji, a następnie w zarządzaniu komputerami elektronicznymi, które stały się symbolem rewolucji naukowej i technologicznej. Ich pojawienie się oznacza początek stopniowego przenoszenia maszyny do realizacji elementarnych ludzkich funkcji logicznych, aw przyszłości - przejście do zintegrowanej automatyzacji produkcji i sterowania. Komputery - całkowicie nowy rodzaj technologii, która zmienia pozycję i rolę człowieka w procesie produkcyjnym.

Należy zauważyć, że w trakcie rozwoju rewolucji naukowej i technologicznej w pewnym momencie, ta lub ta strona tego dynamicznego procesu wysuwa się na pierwszy plan, czasami jest uważana za najważniejszą stronę, być może nawet istotę rewolucji naukowej i technologicznej. Ale istota STR jest głębsza. W istocie, jeśli wzmocnienie dominacji człowieka nad naturą pozwala na wykorzystanie jego praw w jego własnych interesach, pojawia się pytanie, w jaki sposób proces ten wpływa na rozwój przedmiotu samej historii? Jak jego przejście na nowy poziom, przejście na inną, bogatszą i bardziej złożoną osobę?

W związku z tym w KDP nie wystarczy jedynie wzrost liczby samochodów, towarów konsumpcyjnych, książek, filmów, części informacji itp. - wszystko to jest ważne, ale tylko ilościowy aspekt postępu naukowego i technologicznego. Współczesna rewolucja naukowa i technologiczna musi być rozumiana jako jakościowa transformacja całego systemu pracy społecznej, która jest warunkiem wstępnym powstania nowego rodzaju ludzkiej osobowości, z powodu rozwoju człowieka, ukształtowanego w produkcji maszynowej, az drugiej strony,. Cała wielka scena dobiega końca. Zmienia się nie tylko poziom rozwoju sił wytwórczych, ale także natura powiązań między ludźmi, treść pracy ludzkiej i samego człowieka.

Jak zachodzą te zmiany, co się dokładnie zmienia? Jeśli spróbujemy rozłożyć się z powyższych pozycji, w najbardziej ogólnych kategoriach, zawartość nowoczesnej rewolucji naukowej i technologicznej na jej składniki składowe, otrzymamy następujące.

Po pierwsze, istnieją fundamentalne jakościowe zmiany w instrumentach pracy, a przede wszystkim w maszynie roboczej. Z trójstopniowego systemu, który obejmuje silnik, urządzenie nadawcze i działający korpus, zamienia się w czteropoziomowy system, w którym czwarte łącze jest automatycznym urządzeniem, które w pełni kontroluje pracę maszyn za pomocą komputera.

Po drugie, istnieje jakościowy skok w produkcji przedmiotów pracy, co znajduje odzwierciedlenie w tworzeniu sztucznych rodzajów surowców, nowych materiałów o właściwościach innych niż naturalne, fizyczne i techniczne, o określonych właściwościach (tworzywa sztuczne, sztuczne diamenty, włókna syntetyczne, żywice itp.). .d.)

Po trzecie, "naczyniowy system produkcji" znacznie się zmienił, co wiąże się zarówno z rozwojem nowych rodzajów i źródeł energii (głównie jądrowej), jak iz potrzebą stworzenia energooszczędnej technologii. Przejawia się to w jakościowych zmianach w infrastrukturze produkcyjnej, przede wszystkim w systemach zaopatrzenia w energię elektryczną, ropę i gaz, w informowaniu o gospodarce narodowej, w komunikacji i transporcie.

Po czwarte, dokonano jakościowego skoku w rozwoju czynnika ludzkiego jako subiektywnego elementu sił wytwórczych. Wraz z dalszym rozwojem systemu zaawansowanych szkoleń pracowników, interesy produkcyjne wymagają podniesienia prestiżu pracy inżynierskiej. Dziś rośnie zapotrzebowanie na produkcję, naukę i kulturę, potrzeby całej gospodarki narodowej dla specjalistów łączących wysokie wykształcenie zawodowe, humanizm, dojrzałość polityczną oraz umiejętności organizacyjne i menedżerskie. Zasadniczo zadanie polegało na stworzeniu jednolitego systemu ciągłej edukacji.

Po piąte, nastąpiła jakościowa zmiana w samej treści pracy producentów. Automatyzacja prowadzi do zastąpienia nie tylko fizycznej, ale także pewnej liczby funkcji intelektualnych człowieka, co potwierdza znaną pozycję Karola Marksa na temat postępu naukowego i technicznego, polegającą na zastąpieniu pracy fizycznej robotą maszynową, przenoszeniu funkcji technologicznych na maszyny, które były wcześniej wykonywane przez człowieka. Jeśli do połowy XX wieku NTP przejawia się w mechanizacji, to począwszy od lat 50., w automatyce pracy, w przejściu od częściowej mechanizacji do złożonej automatyzacji1. Planowany jest gwałtowny spadek udziału pracy fizycznej, wzrasta prestiż wysokiej jakości umiejętności zawodowych i zawodowych ( i relacje rynkowe).

Zmiany te wynikają z pojawienia się nowych związków między nauką i technologią. W przeszłości już dobrze zdefiniowane potrzeby technologii pociągały za sobą rozwój problemów teoretycznych, których rozwiązanie było związane z odkrywaniem nowych praw natury, tworzeniem nowych teorii przyrodniczych. Zakończenie poprzedniego etapu rewolucji przemysłowej, koniec XIX i początek XX wieku, zostało nasycone manią walki o zapisy naukowe i techniczne: dalej, wyżej, szybciej, silniej itd. Kryzysy pojawiające się w pierwszej połowie XX wieku (przemysł, żywność, energia, środowisko itd.), A także trudności w radzeniu sobie z nimi w kontekście tradycyjnego podejścia do produkcji, wskazywały na początek kryzysu technologicznego w rozwoju rewolucji naukowej i technologicznej. Ten ostatni, domagający się jego zgody, jest warunkiem wstępnym dla nowego etapu rewolucji naukowo-technicznej - naukowej i technologicznej.

Charakteryzuje się on nie tylko zadaniem tworzenia nowego lub replikowania starego sprzętu, a nie pytaniami "co i jak", ale pytaniami JAK, DLACZEGO, Z JAKIMI materialnym i społecznym ryzykiem do przeprowadzenia produkcji.

W związku z tym zmienia się oblicze nauki. Tej zmianie towarzyszy rewolucja w zakresie pracy naukowej, technologii i organizacji badań w systemie informacyjnym. Nauka staje się coraz bardziej niezbędną częścią procesu produkcyjnego, działając jako bezpośrednia siła wytwórcza , a sam proces przekształca się z prostego procesu pracy w proces naukowy i reprezentuje "eksperymentalną naukę, materiał i twórczość oraz obiektywnie wcieloną naukę".

Włączenie nauki do procesu produkcji otwiera nowe perspektywy dla praktyki. W dzisiejszych czasach potrzeba przyspieszenia rozwoju społeczno-gospodarczego wyznacza zadania o charakterze prospektywnym, strategicznym. Decyzje Prezydenta, Rady Najwyższej Ukrainy wskazują na potrzebę priorytetowego potraktowania rozwoju podstawowej nauki, która określa produkcję produktu na jakościowo wyższy poziom. Oznacza to stworzenie teoretycznych warunków dla zasadniczo nowych rodzajów sprzętu i technologii, które doprowadzą do intensyfikacji prac inżynieryjnych.

Niestety, oceniając znaczenie badań podstawowych dla rewolucji naukowo-technicznej i intensyfikacji gospodarki, czasami tracimy jasność zrozumienia ich istoty. W końcu przedmiotem tych badań są właściwości i prawa materii, zarówno jej naturalne formy, jak i wyższe formy społeczne. Podstawowe badania zwykle nie przynoszą natychmiastowych praktycznych wyników, ponadto czasami wydają się problematyczne lub wręcz niemożliwe. W związku z tym pojawiły się znane frazeologie dotyczące takich badań, tak jakby "miały czysto naukowe zainteresowania". Ale historia nauki pokazuje, że ostatecznie wyniki badań podstawowych nie tylko znajdują zastosowanie praktyczne, ale mają fundamentalny wpływ na postęp technologiczny, rewolucjonizują technologię, produkcję jako całość i stymulują kreatywność inżynieryjną.

Wystarczy wspomnieć, jak powstawała fizyka atomowa. Początkowo nawet w ZSRR Akademii Nauk słyszano sceptyczne głosy i propozycje, by przestać badać jądro atomowe jako "nieistotny" kierunek. Praktyczne wyjście z wielu podstawowych odkryć, sądząc po doświadczeniach z historii nauk przyrodniczych, jest zwykle nieprzewidywalne. Żywym tego przykładem jest najszersze wykorzystanie laserów w wielu dziedzinach nauki, technologii, technologii, medycyny, a nawet w sprawach wojskowych. Nie było dalekowzrocznością ogromnych praktycznych możliwości laserów, które stymulowały badanie otwartego efektu leżącego u podstaw laserów, ale interesy czysto czystej wiedzy o podstawowych właściwościach materii. Dopiero później okazało się, że nowe zjawisko fizyczne umożliwia radykalną zmianę wyposażenia i technologii w wielu ważnych obszarach praktyki. Dlatego obecnie sama praktyka wymaga, aby nauka, szczególnie fundamentalna, wyprzedzała technologię i produkcję. Jednocześnie finansowanie nauki w naszym kraju stale maleje. Tak więc w 1996 r. Było to 468,1; 1997 - 341,7; 1998 - 315,1; 1999 r. - 287,9 mln UAH., Co spowalnia rozwój badań podstawowych.

W ciągu ostatnich 2-3 lat sytuacja zmienia się na lepsze, ale poziom pozostaje ten sam. Najbardziej niepokojące jest to, że w latach stagnacji w ZSRR nauka pozostawała w tyle w wielu wiodących kierunkach, a jej "nadrabianie zaległości" przeważało. Sektor akademicki nauki, który wykonuje większość badań podstawowych, odpowiada za najmniej wszystkich środków przeznaczonych na badania. Obecnie jego finansowanie na Ukrainie nadal utrzymuje się na bardzo niskim poziomie.

Tak więc fundamentalne badania w naszym kraju przez długi czas nie cieszyły się przywilejami, które istniały dla wielu stosowanych. Ale tylko oni, tworząc intelektualne podstawy dla przyszłych wdrożeń, praktycznych zastosowań, są niczym innym, jak tworzeniem środków produkcji w ich najwyższej nowoczesnej formie. Tylko w tym przypadku nauka może spełnić swoją funkcję społeczną - służyć praktyce i przemysłowi jako specjalny rodzaj teoretycznego narzędzia.

Należy zauważyć, że rozwój priorytetowy nauki w odniesieniu do przemysłu nie jest przypadkowym, przejściowym epizodem, ale specyficzną cechą rewolucji naukowej i technologicznej. В свою очередь, техника воздействует на науку, обеспечивая ей возможность выполнять опережающую функцию: выдвигает новые задачи, связанные с практическими потребностями производства, поставляет науке современный мощный инструментарий, необходимый для проведения экспериментальных исследований и для обработки их результатов. Без новейших ускорителей элементарных частиц невозможно было бы дальнейшее проникновение физики вглубь атома. Без электронно-вычислительных и электронно-расчетных устройств не могла бы возникнуть кибернетика, а без их дальнейшего совершенствования она не могла бы двигаться вперед. Без создания и совершенствования ракетной техники человек не достиг бы таких успехов в освоении космоса и т.д. Вместе с тем успехи науки и техники взаимодействуя, оказывают влияние на структуру и динамику производительных сил, на характер и содержание общественного труда в целом, на условия жизни людей, на развитие самого человека. Все это и есть результат целенаправленной инженерной деятельности, ее определенного развития.

Новая техника предполагает иное место людей в производстве, чем раньше, и соответственно требует изменений, касающихся организации производства, квалификации рабочей силы, условий труда, уровня инженерного дела и т.д. Например, если техника морально устаревает через каждые 5–10 лет, то объем знаний за это же время увеличивается в два раза. Это ведет к исчезновению целого ряда профессий и специальностей и к появлению множества новых (в народном хозяйстве ежегодно возникает 600 новых профессий и отмирает 500 старых).1 Последнее приводит к необходимости непрерывного расширения и обновления знаний, опережающей профессиональной и общекультурной подготовки как рабочих, так и инженерно-технических (руководящих) кадров.

Наряду с этим одним из основных результатов переворота, совершаемого НТР в производительных силах, является существенное изменение места и роли человека в производстве, что создает новую ситуацию в системе «человек-техника». Если в период начала машинного производства человек-производитель превратился в «живой придаток» машины, то в новых условиях комплексной автоматизации труд выступает уже не столько как включенный в процесс производства, сколько как такой труд, при котором человек, наоборот, относится к самому процессу производствакак его контролер и регулировщик.

Данное положение подтверждается современными тенденциями революционного изменения содержания труда человека, перемещению его (человека) из производственного цикла в сферу разнообразных и сложных функций производственного приложения науки. Если в прошлом применение рабочих машин освобождало руки рабочего, то теперь использование управляющих машин (контроль за ними) приводит к освобождению головы человека (его мозга) от выполнения некоторых функций.

Таким образом, НТР – коренное качественное преобразование производительных сил на основе превращения науки в ведущий фактор развития общественного производства,1 – вызывает качественные изменения в других сферах общественнойжизни. Совершенствуются общественные отношения, изменяются место и роль человека в производстве, да и меняется он сам как совокупность этих отношений,возникают предпосылки появления нового типа личности.

Содержание НТР вносит качественные преобразования в основные структурные элементы производства: орудия труда, предмет труда, источники энергии, технологию и др. Ее достижения находят широкое применение в управлении, на производстве, в конструкторской деятельности. Отсюда и вытекают основные направления развития НТР, где требуются и инженерные усилия, решение сложных инженерных задач.

Современная научно-техническая революция проявляется главным образом и прежде всего в автоматизации производства. В такой технологии человек выводится за пределы производственного процесса и все операции, выполнявшиесяим , переданы автоматическим техническим средствам. «В результате автоматизации, – отмечал К.Маркс, – вместо того, чтобы быть главным агентом процесса производства, рабочий становится рядом с ним»2 .

Деятельность человека в условиях автоматизации наполняется интеллектуальным содержанием – разработка новых технических идей, воплощениеих в машинах, технологии производства, предметах и результатах труда, монтаже новой техники, ее наладка, приведение в рабочее остояние и запуск, устранение неисправностей в ее работе, управлении, контроль технологического процесса и т.д. Таким образом, все другие направления НТР (энергетика, космизация, кибернетика и т.д.) выступают в подчиненной роли, так как все они "работают" на автоматизацию. Автоматизация – многогранное явление, включающее самые различные самодействующие механизмы. К ним относятся, например, искусственные спутники Земли, космические автоматические станции, многочисленные аппараты, приборы, устройства и приспособления, самонаводящиеся баллистические ракеты и т.д. Среди многообразных видов автоматов первостепенная роль принадлежит самодействующим рабочим машинам и системам машин. Превращение науки в непосредственную производительную силу наиболее ярко проявляется именно в этих машинах. Рождение, развитие и непрерывно увеличивающееся разнообразие автоматических рабочих машин – крупная революция в орудиях труда, являвшихся "костной и мускульной системой производства".

Специальныеисследования в Японии, Германии, США, а такжево Франции, Италии , бывшем СССРпоказали, что, например, промышленныероботы заменяют от 2 до 5 человек и более, обладают большей производительностью определеннойтехнологической гибкостью. Они могутбыть применены в самыхразличных отраслях экономики, в сфере торговли, бытовых услуг, в домашнемхозяйстве .

В современных условиях автоматизация производства развивается преимущественно в четырех аспектах:конструирование и использование различных станков с программным управлением; разработка и производство автоматических линий, отличавшихся значительно большей производительностью и большей закономерностью технологического цикла; создание автоматизированных участков, цехов, предприятий (в современных условиях это высшая форма автоматизации); разработка и внедрение промышленных роботов (некоторые ученые с их появлением связывают даже новый этап НТР).

Роботы незаменимы, когда речь идет о выполнении работ на больших глубинах морей и океанов, в агрессивных средах, в условиях труда, вредных для здоровья человека. В зависимости от функционального предназначения роботы могут быть различной конструкции. По степени гибкости при выполнении работ они делятся на жесткопрограммируемые, т.е. предназначенные для строго определенных функций, адаптивные ("очувствленные") и гибкопрограммируемые (интегральные). В бывшем СССР серийное производство роботов началось в 1975 году. Было выпущено 120 едниц, а в 1985 году промышленных роботов выпускалось уже 13,2 тысячи в год.

Сложные задачи автоматизации требуют взвешенной, трезвой оценки возможностей реализации их. В настоящее время в связи с остающейся сложной экономической ситуацией этот процесс находится практически на самом низком уровне. Задача же состоит в необходимости завершить комплексную механизацию вовсех отраслях производственной и непроизводственной сфер, сделать крупный шаг в автоматизации производства с переходом к цехам и предприятиям-автоматам, системам автоматизированного управления и проектирования.

Правда, это станет возможным при достаточном финансировании всех этих проектов.

Другим направлением развития НТР является развитие электронной техники. Крупнейшим достижением НТР в оснащении техническими средствами труда человека, но уже не физического, а умственного, являются электронные вычислительные, управляющие, информационные и другие виды машин (компьютеры). Этим машинам передаются некоторые функции интеллектуальной деятельности человека, особенно однообразные, утомительные, рутинные.

Со времени появления этих машин они в своем развитии имели уже четыре поколения: ЭВМ на электронных лампах, дискретных полупроводниковых приборах, интегральных микросхемах, больших интегральных микросхемах. Пятое поколение внедряется в жизнь, по темпам выпуска они обгоняют все другие виды машин. В связи с исключительной важностью и все большим количественным увеличением ЭВМ в отраслях народного хозяйства возникла необходимость вооружения компьютерной грамотностью трудящихся. В этих целях вводится система повышения квалификации – обучения в школах и вузах программированию и практической работе на ЭВМ. Компьютеры применимы как в сфере производства, так и в повседневной жизни общества. Особенно большую роль они играют в автоматизации производства, в управлении технологическими процессами, в инженерных расчетах, в планировании социально-экономического развития районов, областей целых регионов, отраслей экономики.

Важным приложением ЭВМ является область автоматизированного проектирования, как одна из задач, имеющих первостепенное значение. Такое применение этих машин сокращает в 2–3 раза сроки инженерно-технических проектов новых машин, приборов, средств автоматизации и новых видов продукции.

ЭВМ нашли широкое применение в управлении транспортными средствами, в оптимизации перевозок, продаже билетов, в совершенствовании эксплуатационной работы, в создании единой автоматизированной сети связи страны, в организации повсеместного приема телепередач и т.д. Наконец, компьютеры – незаменимые помощники человека в научной, педагогической и производственной деятельности и других сферах.

Компьютеры и другие средства автоматики помогают изучать объекты, недоступные для непосредственного исследования: ядерные процессы в реакторах, свойства космического пространства, обширные атмосферные процессы, большие глубины морей и океанов, поверхность Луны и планет солнечной системы и т.п.

Как же обстоит дело с разработкой и производством электронно-вычислительных машин?В 1975 г. американцы оценивали отставание бывшего СССР от США в развитии микроэлектроники в 8–10 лет. Изучив в 1979 г. образцы советских схем, они уже говорили о 2–3 годах. В январе 1981 г. известный журнал «Электроникс» писал, что техническая база и квалификация технологов позволяют Советскому Союзу изготавлялись интегральные схемы не хуже американских, а для «сугубо собственных нужд и более совершенные»1.

В СССР были созданы ЭВМ, которые вполне сопоставимы с зарубежными аналогами. Значительно расширилось применение вычислительной техники. Так, еще в СССР был испытан образец супер-ЭВМ производительностью до 100 млн. операций в секунду. Введена в действие мощная вычислительная система с производительностью до 125 млн операций в секунду. Все это задел, который должен был привести к серийному производству супер-ЭВМ производительностью 1 млрд операций в секунду к 1990 г. и до 100 млрд операций в секунду – к 1995 году.

Разработка и производство мощных ЭВМ позволило бы решить проблему создания четкой системы управления хозяйством страны. Такие компьютеры позволяют обрабатывать колоссальные массивы информации, что имеет огромное значение как для оценки развития общества и его перспектив, так и обороноспособности страны.

Однако необходимо заметить, что обольщать себя в области электроники, особенно персональных компьютеров, ставших привычными в большинстве развитых стран, не стоит. Доля современного производства электроники во всем общественном продукте развитых стран сейчас составляет десятую часть. У нас же – малые доли процента. Сложность ситуации заключается в том, что в данной области мы отстаем не только по объему и абсолютному приросту, но также и по темпам. Так было и в конце 80-х годов, так продолжалось и в 90-е годы, это связано со слабым финансированием, психологической неподготовленностью, догматическим подходом, некомпетентностью тех, кто должен вести активную политику разработки и скорейшего внедрения ЭВМ в повседневную жизнь. Иначе разрыв с остальным компьютерным миром у нас может увеличиться. Положение, к сожалению, крайне медленно изменяется к лучшему и сегодня.

Важным направлением развития НТР является энергетика. Функционирование производственных сил общества невозможно без энергетики. В современных условиях почти все орудия труда – различные машины и механизмы, количество которых непрерывно увеличивается, приводятся в движение покоренными человеком природными силами – энергией падающей воды, различными видами топлива, ветра и т.д.

Как писал академик А. П. Александров, потребление энергии в мире в ХХ в. удваивалось: в начале века за 50 лет, в середине века – за 30 лет, а в последние десятилетия – за 15–20 лет. При этом электроэнергетика удваивалась еще быстрее – примерно за 10 лет; около 70 % энергопотребления в мире покрываются нефтью и газом. Однако мировые запасы этих энергоносителей ограничены и в течение нескольких десятилетий могут быть исчерпаны. Разведанные запасы нефти на конец 1974 г. оценивались в 97 млрд т, а к началу 90-х гг. Dwudziesty wiek. – около 600 млрд. т. По некоторым оценкам, в 2000 г. разведанные запасы нефти приблизились к 800–1000 млрд т. Предполагается, что при нынешних темпах добычи и потребления запасов нефти хватит до 2050 г. Как быть? Научная мысль еще задолго до такой ситуации осуществляла поиск новых, более надежных и долговечных источников энергии. И они увенчались успехом: наука и техника овладели методами использования энергии, освобождающейся в огромных количествах в процессе цепной реакции деления тяжелых атомных ядер, и интенсивно исследуют возможность получения управляемой реакции термоядерного синтеза тяжелых атомов водорода и атомов гелия.

К.Маркс называл электрическую искру революционной силой и предсказывал ей великое будущее. Электричество – самый совершенный вид энергии, на основе которого можно создать высокоразвитые производительные силы общества. Овладение научными способами получения тепловой и электрической энергии из атомного ядра – величайшее достижение, характеризующее современную научно-техническую революцию в энергетике. Бывший СССР – родина первой в мире атомной электростанции, запуском которой в 1954 году ознаменовал начало мирного, гуманного пути использования энергии атома.

Производство атомной энергии увеличивалось все возрастающими темпами. В 1980 г. в мире насчитывалось 272 АЭС, они вырабатывали около 8 % электроэнергии. В 1985 г. в СССР действовало и строилось более 25 АЭС, они давали в Единую энергетическую систему около 10 % электроэнергии от ее общего производства в стране. Причем выработка электроэнергии должна была резко возрасти. Так, в 1990 г. она должна была подняться до 1840–1880 млрд квт-ч, в том числе более 20 % общего объема ее должны были произвести АЭС. Была поставлена задача ускорить строительство АЭС с реакторами на быстрых нейтронах. Они выгодны и в том отношении, что воспроизводят часть ядерного топлива. В Украине работают Ровенская, Южно-Украинская, Запорожская, Хмельницкая АЭС. Мощность АЭС постепенно меняется в пользу увеличения: в 2000 г. – 12,88 гВт, в 2003 – 13,88, в 2004 – 14,88 гВт.

Вместе с тем, создавая АЭС, нельзя забывать и о защите окружающей среды, мерах повышения безопасности использования этих источников энергии. События 1986 года на Чернобыльской АЭС, аварии на американских, английских станциях такого типа предупреждают об этом. В декабре 2000 г. Чернобыльская АЭС была закрыта.

Наряду с поисками новых источников энергии, в том числе и нетрадиционных, с высокой степенью необходимости возникает и другая задача – создание энергосберегающих и ресурсосберегающих технологий. Для Украины это является очень актуальной проблемой.

Следует ожидать, что в ближайшем будущем на смену нефти и природному газу прийдет уголь, и лидирующее место займут химические технологии по переработке угля. Уже разработаны способы эффективного производства моторного топлива и других химических продуктов при переработке угля. Мировые запасы доступного для разработки угля в 20–40 раз превосходят нефтяные ресурсы. С развитием химической технологии уголь станет одним из важнейших источников сырьевых продуктов.

Важным направлением НТР является качественное изменение технологии . Современный этап научно-технической революции вызвал к жизни принципиально новые виды технологии, которые основаны на применении электричества, физических, химических и биологических процессов, ультразвука, лазера, потоков элементарных частиц, электромагнитного поля, плазмы и других явлений и состояний вещества, используемых в качестве технологических агентов. Вместо механической обработки предмета труда на макроуровне, например, резанием, строганием, сверлением, она открыла возможность широкого применения в производстве методов изготовления продуктов труда путем воздействия на микроструктуру вещества на уровне молекул и атомов. НТР вовлекает в технологические процессы более высокие формы движения материи по сравнению с механической – физическую, химическую и биологическую. Новые технологические методы более универсальны и гибки, так как легче допускают переход на изготовление другой продукции, повышают коэфициент использования сырья и экономию материалов, требуют, как правило, менее громоздкого оборудования, улучшают качество продукции, значительно поднимают производительность труда. Так, замена механической обработки рубиновых камней лазерной привела к замене нескольких станков одной лазерной установкой, производительность которой оказалась в 500 раз выше.

Достиже ния НТР в области технологии должны найти широкое применение в сфере производства на длительный период. Среди прочего – это обеспечение широкого внедрения в народное хозяйство принципиально новых технологий – электронно-лучевых, плазменных, импульсных, биологических, радиационных, мембранных, химических и иных, в том числе нанотехнологии, позволяющих многократно повысить производительность труда, поднять эффективность использования ресурсов и снизить энерго- и материалоемкость производства. Перейти на индустриальные, интенсивные технологии в растениеводстве и животноводстве, широко использовать методы биотехнологии и генной инженерии, главное искать новые источники энергии – эта задача является актуальнейшей в условиях энергетического кризиса в Украине. Без решения этой проблемы сложно говорить о дальнейшем движении впереди. Очень важным для Украины является широкое внедрение передовых технологий, например, лазерной. Лазерная технология применяется для упрочения и резки металлов; плазменная – в сварке; мембранная, основанная на явлении односторонней диффузии молекул и атомов через полупроницаемые перегородки, – для разделения на компоненты растворов, газов, для обогащения воды кислородом; биотехнология – для получения медицинской промышленностью новых лекарственных препаратов, в сельском хозяйстве – для производства кормов, особенно искусственных белков; генная инженерия открывает пути конструирования новых полезных микроорганизмов.

Развитие промышленности, непрерывный рост различных потребностей общества: в жилье, средствах транспорта, связи, одежде, обуви, предметах быта и т.д. породили и обострили противоречие между все возраставшими масштабами индустрии и производством естественного сырья. Это противоречие может разрешить только развернувшаяся научно-техническая революция: в научных лабораториях были разработаны промышленные способы получения разнообразных искусственных материалов. Развитие данного направления привело к созданию смол и пластмасс, различных волокон, нитей, тканей, заменителей кожи и меха, линолеумов и полимерных отделочных материалов, всевозможных пленок и кровельных материалов, кристаллов, паст, синтетического каучука и др.

Искусственные материалы обладают рядом особенностей, делающих их предпочтительнее по сравнению с естественным сырьем. Им можно придавать любые заданные свойства, они легче и дешевле естественных материалов, более стойки к действию химических реагентов, атмосферных процессов и света, менее подвержены коррозии, более технологичны при изготовлении из них различных видов продукции. В промышленности из них изготавливают корпуса машин и аппаратов (радиоприемников, магнитофонов, холодильников, телефонов), шестерни, трубы, лаки, клеи, предметы быта – ванны, раковины, тазы, ковры и паласы, абажуры, посуду, детские игрушки и другие изделия. В строительстве – различные строительные материалы и оборудование: пенобетоны, стеклопласты, пенопласты, облицовочные, теплозвукоизоляционные и гидроизоляционные материалы, пластмассовые трубопроводы, санитарно-техническое оборудование и т.д.

Искусственные материалы получаютиз природных или синтетических полимеров. Широкий диапазон применения этих материалов обуславливает быстрый рост объемов их производства. В 1940 г. в бывшем СССР было произведено синтетических смол и пластических масс 109 тыс.т., химических волокон и нитей 11 тыс.т., а в 1985 г. соответственно 5019 тыс. т. и 1394 тыс.т., т.е. производство увеличилось более чем в 500 и 130 раз.

Производству искусственных материалов важное место отводится в Украине на будущее. Особое внимание обращается на увеличение объема синтетических смол и пластических масс, химических волокон и нитей, а также синтетических каучуков.

НТР распространяется и на другие направления жизнедеятельности людей: выход в космос и его освоение, космизация науки и производства; расширение средств массовой коммуникации, совершенствование и развитие транспортных средств, а также средств передачи информации и др. Под влиянием НТР существенные изменения претерпевают механизированное производство, особенно при внедрении роботов, традиционных видов технологии и естественных материалов.

Развитие НТР приводит к изменениям в структуре производительных сил, характере труда, соотношении научного и технического прогресса, в характере и направленности развития материально-технической базы, а главное – в воздействии на человека как основную произ одительную силу общества.

НТР – главный рычаг преобразования материально-технической базы общества. Обновление производственного аппарата в результате внедрения новой техники, более прогрессивной технологии и гибких производств, существенная структурная перестройка всего производства и оптимизация его размещения, повышение культурно-технического уровня рабочих, крестьянства, производственной интеллигенции и служащих, инженерного труда, достижение и превышение мировых параметров эффективности и качества продукции позволит значительно увеличить национальный доход, объем промышленного производства и производительность труда. Все это будет означать крутой поворот к интенсификации производства, продвинет экономические реформы. Это – не только насущная необходимость, но и реальная возможность нового этапа развития общества.

Оценивая конкретную экономическую ситуацию конца ХХ – начала ХХІ ст. в СССР, а затем в Украине и других ныне самостоятельных государствах – бывших союзных республиках, мы должны заметить, что имеющий место замедленный период экономического роста, внедрения достижений НТР, а следовательно, и темпов роста производительности труда, объясняется тем, что своевременно не была обнаружена и реализована необходимость изменения некоторых сторон, существующих производственных отношений и форм собственности. Отрицательную роль в этом сыграли разрыв экономических связей между бывшими республиками. Действующие формы, хозяйственный механизм, который, в основном сложился в условиях экстенсивного развития экономики, устарели и не только утратили свою стимулирующую роль, но и мешают более полному использованию имеющихся возможностей, сдерживают движение вперед, а кое в чем вообще превратились в тормоз.

Анализ экономического развития показывает, что решение экономических и социальных задач невозможно без глубокой интеграции науки с производством. Здесь ранее большая роль отводилась межотраслевым научно-техническим комплексам, которые были созданы более двадцати пяти лет назад.

Вскрывая трудности, противоречия в возможностях, тенденциях, направлениях академической, вузовской и отраслевой науки, Верховная Рада, Президент, обращаясь к ученым, нацеливают их на интеграцию усилий всех наук, комплексность проводимых исследований, глубину постановки фундаментальных проблем, вообще коренное изменение отношения к науке. Чтобы стать активной участницей жизни и реформ, наука сама должна во многом перестраиваться. Таково веление времени.

Видные ученые Украины в своих публикациях отмечают определенную замкнутость нашей науки, острую необходимость борьбы с бюрократизмом, планомерное развитие науки от достигнутого. Организация научной деятельности как никакая другая сфера требует развития демократии и гласности, прозрачности, новых подходов ускорения этих процессов в НАН Украины.

Следует признать, что реальной основой возможности ускорения развития науки и техники является мощный научно-технический потенциал Украины. В НАН Украины ведутся исследования в области материаловедения, математики, кибернетики, физики, астрономии, филологии, биологии, гуманитарных наук. На начало 90-х гг. численность ученых в Украине достигала 220 тыс. человек. Вместе с НАН Украины действуют другие научные учреждения, академии педагогических, сельскохозяйственных, медицинских, юридических, инженерных и иных наук, научно-исследовательские институты, центры, лаборатории.

Наряду со значительными достижениями наблюдается накопление серьезных проблем и просчетов, среди них – постоянный приоритет прикладных исследований в ущерб фундаментальным. К тому же, свыше 90 % технологических разработок не внедряется в производство.

Наряду с недостаточной материально-технической базой науки это привело к потере ведущих позиций по ряду фундаментальных исследований, отставанию от Запада в уровне научных разработок. Ощутимо снизился уровень изобретательства, усилился отток ученных за кордон и многое другое. Действуют и другие факторы.

Получив высокие результаты в лабораторных условиях, авторы разработок нередко сталкиваются с большими затруднениями, проволочками как в признании ценности и важности своих открытий и предложений, так и в промышленной реализации своих идей, отсутствием финансирования.

Что же касается в целом возможностей и перспектив стран СНГ в области науки и техники, то они располагают крупным научно-техническим потенциалом. На долю СНГ прих одится значительная часть заявок на изобретения, новые материалы, препараты.

Следует заметить, что НТР ускоряет процесс монополизации, обобществления, концентрации и специализации материального производства. Поскольку этот процесс складывается стихийно, в ходе конкретной борьбы и погони за максимальной прибылью, НТР усиливает диспропорцию в развитии экономики стран, неравномерность их развития, увеличивает разрыв между развивающимися и развитыми капиталистическими странами. Неоколониалистическая политика империализма привела к тому, что развивающиеся страны, где проживает более 2 млрд человек, стали практически сплошным регионом бедности. В начале 80-х годов уровень доходов на душу населения в освободившихся странах в целом был в 11 раз ниже, чем в развитых капиталистических. На протяжении трех последних десятилетий ХХ века разрыв этот не сокращался, а возростал.

Рост концентрации и централизации производства и капитала под влиянием НТР обостряет имеющиеся определенные противоречия и порождает новые. К последним относится противоречие между необычайными возможностями, открываемыми НТР, и препятствиями, которые выдвигаются на путиих использования в интересах всего общества. Так, широкое внедрение новой техники и технологии приводит к ряду существенных социальных и человеческих издержек, прежде всего к росту массовой безработицы. Предполагалось что к 2000 г. роботы в развитых капиталистических странах смогут вытеснить до 75 % занятой сегодня рабочей силы. Например, в США "вторая промышленная революция" изменяет характер труда около 50 млн рабочих и служащих. Будет автоматизировано 80 % всех ручных операций. В результате лишними «окажутся» не менее 40 млн рабочих. Исследования, проводимые в Японии Международной организацией труда, социально-экономических последствий внедрения новых технологий, показывают, что количество рабочих мест ликвидируемых при роботизации, варьируется от менее 0,5 до 5. Подобные исследования в Германии дали соотношение от 0,8 до 6,2 рабочего места на один робот.

В связи с этим на Западе широкое распространение получают различного рода социал-реформистские утопии, авторы которых рисуют картины будущего "информационного общества", "новой индустриальной цивилизации",1 "научного капитализма" и проч., утверждая, что в "век роботов" якобы можно решить проблему "лишних рабочих рук", преодолеть социальное отчуждение и деградацию личности. Они предлагают различные меры для более активного использования "нематериальных сфер труда и быта людей", призывают учитывать такую "пружину", как человек, и способствовать более интенсивному развитию. Об этом много говорится, например, в Японии, где радужные перспективы связываются порой с национальными особенностями культуры, представлениями о нравственности и трудолюбии народа. Аналогичные цели преследуются при возрождении сегодня в США и других странах тех или иных вариантов теории "человеческого капитала". Расходы в области науки в Японии в 1975 г. составляли 1,12 % от ВПП, в 1988 г. – 1,96 %, США – 1,01 % и 1,38 %, Великобритании – 0,8 и 0,06 %.

Cледует заметить, что в условиях НТР имеет место эксплуатация науки, извращаетсяее сущность и предназначение. Крайние формы эксплуатация науки достигла сегодня в ее милитаризации. Известно, что сейчас в мире в военной сфере занята примерно четвёртая часть общего числа научных работников и она поглощает почти до 40 % расходов на все научные исследования и опытно-конструкторские разработки (НИОКР).

Длительное время гигантские материальные и человеческие ресурсы отвлечены в отраслях, работающих на военную сферу. При этом наиболее квалифицированные кадры, самые крупные капиталовложения направляются в отрасли военно-промышленного комплекса. Милитаризация деформировала науку, исказила ее гуманную сущность. В гонку вооружений прямо или косвенно вовлечено около 1 млн. научных работников. Жизнь свидетельствует, что бездумное продолжение научно-технической политики в нынешних условиях недопустимо.

Несомненно, в условиях НТР предмет профессиональной заботы инженерных работников, их деятельности и сегодня, и завтра, и в сравнительно отдаленном будущем один – техника и технология. Однако техника и технология завтрашнего дня будут не похожи на те машины, механизмы, производственные циклы, которые действуют сегодня. Научно-индустриальное производство, в основе которого лежит наука, предполагает ориентацию на технические новшества высшег о технико-экономического уровня. Создаются такие новшества одновременно в двух направлениях: во-первых, при решении традиционных инженерно-технических задач нетрадиционными методами; во-вторых, в процессе исследования и решения производственных задач нового класса. Задание инженера – отыскать более рациональный, более дешевый в экономическом и рациональный в технико-технологическом отношении способ производства нужной обществу продукции. Под воздействием научно-технического прогресса существующая отраслевая структура общественного производства коренным образом изменится и произойдет это (уже происходит) в самом скором времени. А вместе с ней изменится и структура предмета инженерной деятельности: увеличится поле применения инженерных знаний и методов; иными, несопоставимыми с прежними по степени сложности станут инженерно-технические задачи; инженерные разработки еще теснее переплетутся с научными.

Предмет инженерной деятельности будет, образно говоря, разрастаться «вширь» и «вглубь». Расширение области профессиональной деятельности инженеров будет происходить буквально «не по дням, а по часам», а в молодых, бурно развивающихся отраслях техники и технологии едва ли не по минутам. И это не художественная гипербола, а точное отражение состояния дел. Известно, что уже сейчас в мире в течение года ученые открывают до 30 тыс. новых химических соединений – примерно 90 в день! Или другой пример – из области электронной техники. За последние 10-15 лет производительность интегральной схемы выросла в 100 тыс. раз; современный микрокомпьютер в 40 раз мощнее и в тоже время в 10 тыс. раз дешевле, в 17 раз легче, в полторы тысячи раз меньше по объему, и в 2,8 тыс. раз менее энергоемок, чем первые ламповые компьютеры. Эти цифры дают наглядное представление о проблемах, с которыми предстоит столкнуться инженерам всех рангов и специальностей – от исследователя до эксплуатационника – уже в недалеком будущем.

Таким образом, научно-техническая революция коренным образом изменяет технический базис общества, а вместе с ним и инженерную профессию и инженерную деятельность. Во-первых, качественно иным станет сам предмет инженерной деятельности: значительно расширится сфера деятельности инженера, стоящие перед ним задачи будут усложняться, едва ли не в геометрической пропорции. Во-вторых, кардинально изменятся средства инженерного труда. В своих профессиональных занятиях инженер будущего сможет опереться на достижения информатики и компьютерной техники. Широкое применение баз знаний, систем «искусственного интеллекта», создание сетей ЭВМ откроют перед ним фантастические с позиций сегодняшнего дня возможности. В-третьих, инженерная деятельность обретет новое содержание в плане резкого усиления интеллектуально-творческих компонентов, уровня предварительной подготовки и последующей систематической переподготовки. В-четвертых, закрепятся ныне существующие прогрессивные формы интеграции науки, инженерии и производства и раскроются новые, пока непредсказуемые. В-пятых, – и это, может, самое важное – изменятся многие личностные черты человека, возникнет инженер нового типа.

В Ы В О Д Ы

50-е годы ХХ в. ознаменовались вступлением человечества в период научно-технической революции. Научно-техническая революция носит глобальный, интернациональный характер, охватывает весь мир, она имеет всеобъемлющий характер, так как влияет на все стороны жизни, органически соединяет коренные изменения в науке и технике, выдвигает на передний план новые технологии.

В многообразии отраслей науки и техники выделяются основные направления, определяющие характер современной НТР. Это широкое использование электричества, применение атомной энергии в мирных целях, радиоэлектроника, получение искусственных материалов с заранее заданными свойствами, изучение Вселенной и другие достижения, которые воздействуют на все сферы деятельности человека, революционизируют современное производство, являются ускорителями научно-технического прогресса. Разваются новые технологии (в том числе биотехнологии), новые источники энергии, новые транспортные средства и средства связи, создаются новые предметы труда. Генеральным направлением НТР остается автоматизация производственных процессов на основе создания электронно-вычислительной техники, роботов, станков с ЧПУ, гибких автоматизированных производств.

В результате НТР достижения естественных наук все больше и больше используются в произво дстве, наука отделяется от непосредственного труда, во многих областях промышленности создаются автоматические системы машин, идет процесс применения технических средств, способных заменять логические функции человека.Под влиянием НТР не только улучшаются технологии, повышаются производительность труда и качество продукции, сокращаются затраты на производство.

Под ее влиянием возрастают противоречия в социальной жизни общества цивилизованных стран. НТР тесным образом связана с социальным развитием в рамках определенного общества, обусловлена и может быть правильно оценена в таком контексте, ибо социальная сфера есть продукт научно-технической, экономической деятельности государства, затрагивающий жизненные интересы людей. Влияние НТР на многие отрасли науки и техники поставило на повестку дня вопрос интенсификации инженерной деятельности, расширения инженерных специальностей, совершенствования инженерного образования. Возрастает роль профессии инженера в производстве. В этой связи при формировании инженерного корпуса нового типа обращается внимание на подготовку инженера с гуманистическим мировоззрением, фундаментализацию и информатизацию инженерного образования, подготовку специалиста с глубокой экологической и менеджментской подготовкой способного искать, принимать патентоспособные и конкурентоспособные решения.