border=0

Rosyjskie prawo karne

W tej kategorii znajduje się materiał wykładowy na temat rosyjskiego prawa karnego. Autor: A.E. Maslov.

 1. Pojęcie, przedmiot i metoda, źródła prawa karnego Federacji Rosyjskiej

 2. Przedmiot prawa karnego

 3. Metoda regulacji prawa karnego

 4. Źródła prawa karnego

 5. Zadania, funkcje i system prawa karnego Federacji Rosyjskiej

 6. System prawa karnego

 7. Zasady prawa karnego

 8. Prawo karne

 9. Historia rosyjskiego prawa karnego

 10. Pojęcie i cechy prawa karnego

 11. System i struktura prawa karnego. Pojęcie i cechy prawa karnego

 12. Skutek prawa karnego w czasie. Retroaktywne prawo karne

 13. Wpływ prawa karnego w przestrzeni kosmicznej

 14. Ekstradycja przestępców (ekstradycja)

 15. Interpretacja prawa karnego

 16. Definicja i przejawy przestępstwa

 17. Klasyfikacja przestępstw (kategorie przestępstw)

 18. Delimitacja przestępstw z innych przestępstw

 19. Pojęcie odpowiedzialności karnej i jej podstawy

 20. Pojęcie i struktura przestępstwa

 21. Rodzaje przestępstw

 22. Stosunek pojęcia przestępstwa i przestępstwa

 23. Wartość przestępstwa

 24. Obiekt zbrodni

 25. Pojęcie i treść przedmiotu przestępstwa

 26. Rodzaje obiektów przestępczości

 27. Przedmiot przestępstwa

 28. Obiektywna strona zbrodni

 29. Pojęcie i znaczenie obiektywnej strony przestępstwa

 30. Działaj jako obowiązkowy znak obiektywnej strony przestępstwa

 31. Społecznie niebezpieczne działanie

 32. Społecznie niebezpieczna bezczynność

 33. Pojęcie i rodzaje konsekwencji karnych

 34. Związek przyczynowy między społecznie niebezpiecznym działaniem (bezczynność) a wynikającymi z niego konsekwencjami

 35. Opcjonalne (dodatkowe) oznaki obiektywnej strony zbrodni

 36. Pojęcie i znaczenie przedmiotu przestępstwa

 37. Odpowiedni wiek jako znak przedmiotu przestępstwa

 38. Poczytalność jako obowiązkowa cecha przedmiotu przestępstwa. Kryteria dla szaleństwa. Szczególne warunki, które nie wykluczają odpowiedzialności

 39. Specjalny przedmiot przestępstwa

 40. Pojęcie, cechy i wartość subiektywnej strony zbrodni

 41. Pojęcie winy i jej formy

 42. Intencja i jej rodzaje

 43. Niedbalstwo i jego rodzaje

 44. Dwie formy przestępczości

 45. Niewinna szkoda (sprawa)

 46. Motyw i cel przestępstwa

 47. Błąd i jego wartość przestępcza

 48. Pojęcie i rodzaje etapów przestępstwa

 49. Przygotowanie do przestępstwa

 50. Próba przestępstwa

 51. Skończona przestępczość

 52. Dobrowolna odmowa przestępstwa

 53. Współsprawstwo to zamierzone wspólne uczestnictwo dwóch lub więcej osób w popełnieniu przestępstwa umyślnego.

 54. Obiektywne oznaki współudziału

 55. Subiektywne oznaki współudziału

 56. Formy współudziału

 57. Cel i zasady klasyfikacji współudziału

 58. Charakter uczestnictwa w zbrodni

 59. Rodzaje wspólników

 60. Charakter działań wspólników

 61. Wykonawca

 62. Organizator

 63. Instigator

 64. Wspólnik

 65. Podstawa odpowiedzialności

 66. Zasady indywidualizacji partnerów odpowiedzialności

 67. Nadmiar wykonawcy

 68. Dobrowolna odmowa wspólników

 69. Nie powiodło się współudział

 70. Ogólna charakterystyka instytucji wielości

 71. Pojęcie i rodzaje poszczególnych przestępstw

 72. Zestaw zbrodni

 73. Recidivism

 74. Zasady konkurencji

 75. Pojęcie i rodzaje okoliczności wykluczających przestępczość

 76. Obrona Wymagana

 77. Wyrządzenie szkody w zatrzymaniu osoby, która popełniła przestępstwo

 78. Ekstremalna konieczność

 79. Inne okoliczności wykluczające przestępczość

 80. Pojęcie i znaki kary

 81. Cel kary

 82. Pojęcie systemu kary

 83. Klasyfikacja kar

 84. Kary

 85. Powszechne początki wyroku

 86. Okoliczności łagodzące i pogarszające karę

 87. Mianowanie łagodniejszej kary, niż przewidziano za przestępstwo. Skazanie na jury werdykt odpust

 88. Przypisanie kary za niedokończoną zbrodnię, za zbrodnię popełnioną we współudziale i ponownym popełnieniu przestępstwa

 89. Skazanie za skumulowane wykroczenia i skumulowane wyroki

 90. Procedura określania warunków kary przy dodawaniu kar. Obliczanie zdań i kar

 91. Pojęcie próby i jej miejsce w systemie miar prawa karnego

 92. Zasady korzystania z okresu próbnego. Kontrola zachowania praktykanta

 93. Anuluj warunkowe skazanie lub przedłużenie okresu próbnego

 94. Pojęcie i rodzaje zwolnień od odpowiedzialności karnej

 95. Zwolnienie z odpowiedzialności karnej z powodu czynnej skruchy

 96. Zwolnienie z odpowiedzialności karnej z powodu pogodzenia się z ofiarą

 97. Zwolnienie z odpowiedzialności karnej z powodu przedawnienia

 98. Pojęcie i rodzaje zwolnień od kary

 99. Zastąpienie niezasłużonej części zdania łagodniejszym typem kary

 100. Zwolnienie z kary z powodu zmian sytuacji

 101. Zwolnienie z kary z powodu choroby

 102. Odroczenie kary dla kobiet w ciąży i kobiet z małymi dziećmi

 103. Zwolnienie z odbywania kary z powodu wygaśnięcia przedawnienia skazującego

 104. Amnesty

 105. Przepraszam

 106. Akta karne

 107. Ogólna charakterystyka odpowiedzialności karnej nieletnich

 108. Rodzaje kar dla nieletnich i specyfika ich celu

 109. Cechy uwolnienia nieletnich od kary

 110. Pojęcie, podstawy i cele stosowania obowiązkowych środków medycznych

 111. Rodzaje obowiązkowych środków medycznych i ich cechy

 112. Procedura egzekwowania obowiązkowych środków medycznych

 113. Konfiskata własności

 114. KONFISKOWANIE WŁASNOŚCI

2019 @ edudoc.icu