border=0

Podstawowe problemy rozwoju gospodarki UE

Podsumowanie wykładów na tematy kursu "Podstawowe problemy rozwoju gospodarki UE."

Opracował: prof. Gromyko V.V. prof. Okrut Z.M. Assoc. Gagarin G.Yu. Assoc. Saginova O.V.

Kurs zbadał koncepcję MEI. Obiektywna konieczność i historyczna nieuchronność MEI. Podstawowe warunki i warunki wstępne skutecznego MEI w kontekście globalizacji gospodarki światowej Omówienie podstawowych pojęć teoretycznych i szkół MEI.

Etapy, sfery i mechanizmy integracji gospodarczej w Europie Zachodniej . Istota i przyczyny integracji Europy Zachodniej. Etapy integracji i mechanizmy jej wdrażania. Lekcje z integracji Europy Zachodniej.

Podstawowe zasady jednolitego rynku . Wspólnota Europejska w kontekście globalizacji. Swobodny przepływ towarów i zapewniający je mechanizm. Swobodny przepływ kapitału i mechanizm jego realizacji. Zasada swobodnego przepływu osób - mechanizm wdrażania. Wolność przedsiębiorczości w wyniku wdrożenia czterech zasad wolności jednolitego rynku.

Dostosowanie warunków konkurencji w ramach jednolitego rynku . Ujednolicenie polityki gospodarczej, Ujednolicenie warunków konkurencji w UE (Ramy prawne regulacji konkurencji w UE, Środki ograniczające konkurencję, Kontrola fuzji i przejęć, Regulacja działalności przedsiębiorstw dominujących na rynku, Regulacja pomocy państwa dla przedsiębiorstw) Ujednolicenie polityki gospodarczej UE (ujednolicenie polityki agrarnej, ujednolicenie polityki przemysłowej, ujednolicenie polityki transportowej).

Jednolity rynek towarów i usług nie może pomyślnie funkcjonować, jeżeli warunki konkurencji nie zostaną wyrównane, a normy i reguły gry zostaną uproszczone i zunifikowane w jednej przestrzeni gospodarczej. Tylko w ten sposób możemy uzyskać równe szanse dla podmiotów gospodarczych, racjonalny rozkład sił wytwórczych, obniżenie kosztów produkcji, niższe ceny i wzrost konkurencyjności europejskich towarów na rynkach światowych.

W związku z tym jednym z zadań UE jest stworzenie systemu administracyjnych środków prawnych i gospodarczych w celu utrzymania wolnej konkurencji. Składniki tego systemu są następujące: 1) ujednolicenie warunków konkurencji; 2) zjednoczenie polityki gospodarczej UE.

Etapy przejścia do unii gospodarczej i walutowej. Wprowadzenie euro . Traktat rzymski z 1957 r. O integracji gospodarczej i walutowej. Plan Werner (1969). "Waluta węża". Europejski System Walutowy. ECU. Integracja walutowa w ramach Jednolitego aktu europejskiego (1987). Plan Delorsa. Stworzenie unii gospodarczej i walutowej. Perspektywy gospodarcze unii walutowej. "Plusy" i "minusy" przejścia do wspólnej waluty.

Struktura instytucjonalna i polityczna UE Struktura polityczna państw członkowskich UE . Integracja polityczna: historia, zadania, metody. Instytucje UE.

W kierunku integracji społecznej Harmonizacja warunków społecznych w ramach traktatu rzymskiego. Składnik społeczny jednolitego rynku europejskiego. Polityka społeczna Unii Europejskiej. Karta społeczna. Dialog społeczny.

Gospodarka poszczególnych krajów UE . Miejsce i rola każdego państwa w Unii. Ogólne i specyficzne problemy. Przywódcy krajów, małe kraje rozwinięte, kraje słabiej rozwinięte gospodarczo. Czynnik regionalny w polityce UE.

UE: połączenie narodowe, europejskie i globalne Trzy poziomy UE: poziom krajowy, europejski, światowy. Reprezentacje różnych krajów na temat UE: kwestie konfliktu w UE, rozszerzenie ram UE, tempo integracji UE, wzrost gospodarczy krajów UE, strefa euro.

UE jest członkiem globalnej społeczności. Miejsce UE w gospodarce światowej. Wpływ UE na międzynarodowe procesy gospodarcze Miejsce UE w światowej gospodarce. Wspólna polityka handlowa. Liberalizacja handlu międzynarodowego i rola UE w tym procesie. Stosunki handlowe UE z innymi krajami. UE i USA oraz Japonia. Najbardziej uprzywilejowany naród. Transatlantyckie partnerstwo gospodarcze. Od handlu do polityki zagranicznej. Polityka pomocy UE. Polityka zagraniczna UE. Polityka bezpieczeństwa UE. UE i globalizacja. Globalna triada. Europejskie środowisko biznesowe. Integracja biznesowa. Rozwiązania biznesowe na rynku europejskim.

UE i kraje Europy Środkowej i Wschodniej . Miejsce krajów Europy Środkowej i Wschodniej w globalnej gospodarce. Europa Środkowo-Wschodnia i kraje UE: rozszerzenie UE (scenariusz, problemy, konsekwencje).

Stosunki UE z Rosją i krajami WNP . Stosunki Unii Europejskiej z Federacją Rosyjską jako najważniejszy kierunek "polityki wschodniej". Pomoc techniczna Unii Europejskiej Rosji. Instytucjonalne mechanizmy rozwoju partnerstwa i współpracy między Rosją a Unią Europejską.

 1. Pojęcie międzynarodowej integracji gospodarczej. Obiektywna konieczność i historyczna nieuchronność MEI

 2. Główne warunki i warunki wstępne skutecznego MEI w kontekście globalizacji gospodarki światowej

 3. Podstawowe koncepcje teoretyczne i szkoły międzynarodowej integracji gospodarczej

 4. Istota i przyczyny integracji Europy Zachodniej

 5. Etapy integracji i mechanizm jej wdrażania

 6. Lekcje z integracji Europy Zachodniej

 7. Wspólnota Europejska w kontekście globalizacji

 8. Swobodny przepływ towarów i zapewnienie mechanizmu

 9. Swobodny przepływ kapitału i mechanizm jego realizacji

 10. Swobodny przepływ osób i mechanizm wdrażania

 11. Wolność przedsiębiorczości w wyniku wdrożenia czterech zasad wolności wspólnego rynku

 12. Ujednolicenie warunków konkurencji w UE

 13. Traktat rzymski z 1957 r. O integracji gospodarczej i walutowej. Plan Wernera (1969)

 14. "Waluta węża". Europejski System Walutowy. ECU

 15. Integracja walutowa w ramach Jednolitego aktu europejskiego (1987). Plan Delorsa

 16. Tworzenie unii gospodarczej i walutowej

 17. Perspektywy gospodarcze UGW. "Plusy" i "minusy" przejścia do wspólnej waluty

 18. Struktura polityczna państw członkowskich UE

 19. Integracja polityczna: historia. zadania, metody

 20. Instytucje UE

 21. Integracja europejska

 22. Harmonizacja warunków społecznych na mocy traktatu rzymskiego

 23. Składnik społeczny jednolitego rynku europejskiego

 24. Polityka społeczna Unii Europejskiej

 25. Europejska Karta Społeczna

 26. Dialog społeczny

 27. Gospodarka euro-unii

 28. Republika Federalna Niemiec. Niemiecka gospodarka

 29. Republika Francuska. Gospodarka Francji

 30. Gospodarka Wielkiej Brytanii

 31. Włoska gospodarka

 32. Małe kraje europejskie (członkowie UE). Ekonomia

 33. Gospodarczo mniej rozwinięte kraje UE

 34. Czynnik regionalny w polityce UE

 35. Trzy poziomy UE: poziom krajowy, poziom europejski, poziom globalny

 36. Reprezentacje różnych krajów na temat UE. Kwestie konfliktu w UE

 37. Miejsce UE w gospodarce światowej

 38. Wspólna polityka handlowa. Liberalizacja handlu międzynarodowego i rola UE w tym procesie

 39. Stosunki handlowe UE z innymi krajami

 40. Od handlu do polityki zagranicznej. Polityka pomocy UE. Polityka zagraniczna UE. Polityka bezpieczeństwa UE

 41. UE i globalizacja. Globalna triada

 42. Europejskie środowisko biznesowe. Integracja biznesowa. Rozwiązania biznesowe na rynku europejskim

 43. Kraje Europy Środkowej i Wschodniej

 44. Rozszerzenie UE: scenariusz, problemy, konsekwencje

 45. Stosunki UE z Federacją Rosyjską jako najważniejszy kierunek "polityki wschodniej"

 46. Pomoc techniczna Unii Europejskiej Rosji

 47. Instytucjonalne mechanizmy rozwoju partnerstwa i współpracy między Rosją a Unią Europejską

 48. Chronologia ekspansji Wspólnoty

2019 @ edudoc.icu