border=0

PRAWO TRANSPORTOWE

PRAWO TRANSPORTU. Książka składa się z 5 rozdziałów: Podstawy prawa przewozowego, Związek prawa przewozowego z innymi gałęziami prawa, Skład i źródła prawa przewozowego różnych rodzajów transportu, Treść prawna głównych rodzajów stosunków transportowych, Rozwój prawa przewozowego.

Jedną z zasadniczych zmian w życiu politycznym i społeczno-gospodarczym współczesnej Rosji jest przejście do systemu prawnego i regulacji prawnej stosunków społecznych. Podczas dominacji systemu dowodzenia-administracji, braki i "białe plamy" w dziedzinie prawa zostały wyeliminowane poprzez zastosowanie zasady celowości z punktu widzenia dominującej ideologii i interpretacji public relations przez urzędników. Rządy prawa obejmują bezwarunkowy priorytet (dyktat) przepisów prawa w stosunku do jakiegokolwiek organu i opinii. Jeżeli zasada państwa przestaje spełniać interes publiczny, musi najpierw zostać zmieniona, a dopiero potem może zostać zignorowana.

Harmonijny i funkcjonalnie wystarczający system prawny jest główną cechą państwa prawnego. We współczesnej Rosji powstały tylko osobne fragmenty przestrzeni prawnej. Rządy prawa, jako regulator stosunków, zapisane w Konstytucji Federacji Rosyjskiej (zwanej dalej "Konstytucją"), muszą być konkretnie zawarte w prawodawstwie regulującym wszystkie aspekty społeczeństwa, w tym w dziedzinie stosunków transportowych. Ale najważniejsze jest to, że prawo powinno przeniknąć do świadomości ludzi, stać się regulatorem ich zachowania.

To, co zostało powiedziane, ma pełne zastosowanie do różnorodnych, specyficznych i nie do końca zbadanych relacji powstających w branży transportowej, a także do relacji związanych z działalnością transportową jednostek. Prawodawcze uregulowanie takich stosunków jest pilnym zadaniem. Przez lata reformy przyjęto i wprowadzono wiele nowych prawnych aktów prawnych. Oceniając podstawę regulacyjną i prawną kompleksu transportowego, można stwierdzić, że mimo swojej niekompletności różni się zasadniczo od ram prawnych okresu sowieckiego. Realizacja działań transportowych w nowej przestrzeni prawnej wymaga odpowiedniego przeszkolenia menedżerów i specjalistów organizacji kompleksu transportowego.

Jeśli wcześniej jakiekolwiek pytanie było związane z postawami kongresów i posiedzeń plenarnych, teraz w każdym przypadku, po pierwsze, należy jasno określić prawne możliwości i konsekwencje decyzji zarządu i podjętych działań. Bez opanowania wiedzy prawnej niemożliwe jest prowadzenie udanej działalności gospodarczej. Menedżer, który doskonale opanował metody zarządzania, analizy ekonomiczne, marketing i inne dyscypliny specjalne, ale nie posiada wiedzy prawniczej, nieuchronnie poprowadzi statek swojej firmy do raf. Dlatego wiedza prawnicza służy jako podstawa edukacji administratora i dyrektora wykonawczego. Wiedza prawna jest warunkiem wstępnym pomyślnego funkcjonowania organizacji transportowej lub indywidualnego przedsiębiorcy na rynku (oczywiście dalece niewystarczające).

 1. PRAWA I PRAWO

 2. FORMACJA PRAWA TRANSPORTOWEGO JAKO KOMPLEKSOWA PRZEMYSŁ

 3. PRAWNE WŁAŚCIWOŚCI DZIAŁAŃ TRANSPORTOWYCH

 4. KONCEPCJA I STRUKTURA PRAWA TRANSPORTOWEGO

 5. RELACJE TRANSPORTOWE W PRAWIE RZĄDU

 6. STOSUNKI TRANSPORTOWE W PRAWIE ADMINISTRACYJNYM

 7. STOSUNKI TRANSPORTOWE W PRAWIE KOMUNALNYM

 8. TRANSPORT RELACJE W PRAWIE CYWILNYM

 9. ROZPORZĄDZENIE STOSUNKÓW TRANSPORTOWYCH PRZEZ PRAWO KARNE

 10. TRANSPORT DROGOWY

 11. USŁUGI TRANSPORTOWE

 12. PRZEWÓZ PASAŻERÓW I BAGAŻU

 13. TRANSPORT CARGO

 14. TRANSIT POST

 15. USŁUGI TRANSPORTOWE I SPEDYCYJNE

 16. ZAMÓWIENIA PAŃSTWOWE I KOMUNALNE DLA USŁUG TRANSPORTOWYCH I PRAC

 17. OCHRONA PRAWNA KONSUMENTÓW USŁUG TRANSPORTOWYCH

 18. PRZYJĘCIE DO DZIAŁAŃ TRANSPORTOWYCH

 19. KONKURENCYJNE I TRANSPORTOWE MONOPOLE

 20. DZIAŁALNOŚĆ TRANSPORTOWA OBYWATELI DLA CELÓW OSOBISTYCH

 21. UBEZPIECZENIE W SPRAWIE TRANSPORTU

 22. GŁÓWNE KIERUNKI ROZWOJU PRAWODAWSTWA TRANSPORTU FEDERALNEGO

 23. FORMACJA TRANSPORTU PRAWODAWSTWO PODMIOTÓW FEDERACJI ROSYJSKIEJ I POPRAWA ZARZĄDZANIA TRANSPORTEM

 24. PRAWO TRANSPORTOWE TECHNOLOGII LEGISLACYJNYCH

2019 @ edudoc.icu