Udostępnij w społeczności. sieci:


Fizyka Lekcje fizyki

Ta sekcja obejmuje lekcje fizyki.

Ta kategoria zawiera wykłady na temat fizyki jako nauki.

 1. Wyznaczanie współczynnika napięcia powierzchniowego przy użyciu poziomej kapilary

 2. Wyznaczanie współczynnika napięcia powierzchniowego dla podniesienia cieczy w kapilarach

 3. Wyznaczanie współczynnika napięcia powierzchniowego cieczy zgodnie ze sposobem otwierania pierścienia

 4. Badanie zależności współczynnika napięcia powierzchniowego od temperatury metodą maksymalnego ciśnienia w bańce

 5. Wyznaczanie współczynnika tarcia wewnętrznego metodą Stokesa

 6. Oznaczenie zależności lepkości płynu od temperatury za pomocą wiskozymetru kapilarnego

 7. Oznaczanie lepkości w funkcji temperatury za pomocą wiskozymetru Ostwalda

 8. Wyznaczanie średniej drogi swobodnej i efektywnej średnicy cząsteczek gazu przez współczynnik tarcia wewnętrznego

 9. Oznaczanie masy cząsteczkowej cieczy łatwo parującej

 10. Oznaczanie ciepła parowania lekko lotnej cieczy z zależności temperatury od nasyconej prężności par

 11. Badanie praw ruchu Browna i określanie wielkości zawieszonych cząstek

 12. Dwuwymiarowy rozkład Maxwella

 13. Niektóre elementy technologii próżniowej

 14. Uzyskanie niskiego ciśnienia

 15. Pomiar manometru niskiego ciśnienia Mac-Leod

 16. Miernik ciśnienia Thermopair - miernik próżni

 17. Określenie zależności szybkości pompowania układu próżniowego od ciśnienia

 18. Badanie zależności przewodności cieplnej gazu od ciśnienia

 19. Pomiar współczynnika dyfuzji par łatwo parującej cieczy w powietrzu

 20. Wykonanie diagramu stanu układu cyna-ołów metodą termiczną i wyznaczenia punktu eutektycznego

 21. Oznaczanie pojemności właściwej ciał stałych metodą adiabatycznego kalorymetru

 22. Oznaczanie pojemności cieplnej metali metodą chłodzenia

 23. Wyznaczanie współczynnika przewodności cieplnej metali

 24. Wyznaczanie współczynnika Poissona metodą Clementa i Desormesa

 25. Wyznaczanie współczynnika Poissona z zależności prędkości dźwięku w gazie od temperatury za pomocą fali stojącej

 26. Wyznaczanie naprężenia przy ściskaniu naprężonym

 27. Odkształcenie pod naciskiem kompresji i prawo Hooke'a

 28. Wyznaczanie przemieszczeń dla deformacji rozciągania i ściskania

 29. Stan naprężenia przy kompresji naprężeniowej i prawo parowania stycznego

 30. Dopuszczalne naprężenia, współczynnik bezpieczeństwa i obliczenia wytrzymałości na rozciąganie i ściskanie

2018 info@edudoc.icu