Udostępnij w społeczności. sieci:


"Wąż walutowy". Europejski System Walutowy. ECU

W 1972 r. Rada Ministrów UE podjęła decyzję o zawężeniu dopuszczalnych limitów wahań kursów walut krajów członkowskich do poziomu plus minus 2,25%. W przypadku włoskiej liry ustalono szerszy korytarz: plus minus 6%. Notowane w ten sposób kursy wymiany powinny być skoordynowane, aby mogły się zmieniać w stosunku do dolara amerykańskiego i wszystkich innych walut. Ta innowacja została nazwana "wężem walutowym". Oprócz krajów UE, Wielka Brytania, Irlandia i Dania zgodziły się wziąć udział w "wężu walutowym", ponieważ w 1973 roku kraje te miały dołączyć do Wspólnoty. Jednak brytyjski funt szterling, funt irlandzki, francuski frank i włoska lira wkrótce opuściły "węża walutowego".

W 1979 r. Z inicjatywy Niemiec i Francji powstał Europejski System Walutowy (EMU). Kluczowymi punktami tego systemu były mechanizmy regulacji kursów walutowych, interwencji walutowych i mechanizmu kredytowego. Z wyjątkiem Wielkiej Brytanii, wszystkie pozostałe 8 krajów Wspólnoty uczestniczyło w mechanizmie kursów walutowych (EMC) w ramach UGW. Znaczenie MVK polegało na wprowadzeniu stałych, lecz zmiennych kursów wymiany. Było to zasadniczo niezgodne z regulowanym systemem zmiennej stopy procentowej zatwierdzonym w 1976 r. Na konferencji jamajskiej, która zastąpiła system stałych stóp Bretton Woods.

Parytety walut uczestniczących w MIC zostały ustalone na podstawie specjalnej jednostki rozliczeniowej (ECU) (europejskiej jednostki walutowej). Koszt kalkulatora wyliczono za pomocą koszyka walut uwzględnionego w MVK, a specyficzne wagi walut zostały wybrane zgodnie z potencjałem ekonomicznym danego kraju. Ponieważ relatywna wielkość i siła gospodarki zachodnioniemieckiej była najbardziej imponująca, a Bundesbank miał duże doświadczenie w utrzymywaniu stabilności cen, znak zachodnioniemiecki stał się podstawą UGW i odpowiednio ECU. Jeśli chodzi o wartość ECU, wyrażoną w każdej z walut MIC, dane te były codziennie wyliczane przez Komisję, dane zostały opublikowane w Dzienniku Urzędowym UE (seria C).

Pomimo faktu, że ECU nie miał materialnego nośnika w postaci banknotów lub monet i nie był wykorzystywany w obiegu gotówkowym, spełniał 4 główne funkcje: podstawy mechanizmu kursowego; wskaźnik wzajemnych odchyleń kursów walutowych; jednostka licząca stosowana w mechanizmach interwencji i udzielania pożyczek; jednostki wykorzystywane do rozrachunku długu między krajowymi agencjami monetarnymi. Ponadto ECU był wykorzystywany jako jednostka licząca przy przygotowywaniu budżetu wspólnotowego, do obliczania ceł i opłat za handel międzynarodowy, a także do różnych płatności we Wspólnocie.

W przypadku transakcji prywatnych ECU chroniło zwykłych obywateli, a także przedstawicieli handlowych, w przypadku nagłych wahań kursów walutowych. W sektorze bankowym ECU praktycznie zaczął odgrywać rolę pełnoprawnej waluty euro, wykorzystywanej do prywatnych oszczędności, akumulacji kapitału, w kredyt w rachunku bieżącym. Było to szczególnie ważne dla małych i średnich firm oraz niezależnych operatorów. Zalety związane z korzystaniem z ECU sugerują, że z czasem ECU będzie mógł być rozprowadzany w krajach Wspólnoty na równi z walutami krajowymi. Jednak przed praktyczną realizacją tych nadziei nadal istniała dość długa i trudna droga do dalszej konwergencji polityki gospodarczej i monetarnej państw członkowskich Wspólnoty.

Okres od 1979 r. Do 1987 r. charakteryzuje się niestabilnością EMU i dość częstymi zmianami parytetów walutowych. Jednak w przyszłości pozycja systemu uległa wzmocnieniu iw latach 1987-1990. "Ciężka EMU", ściśle przestrzegająca korytarza walutowego plus minus 2,25%, już działała. W tych latach Hiszpania przystąpiła do EMU (1989), Wielkiej Brytanii (1990) i Portugalii (1992). W przypadku trzech ostatnich krajów odchylenia kursu walutowego od parytetów walutowych były dozwolone w granicach plus minus 6%.

Zobacz także:

Stosunki handlowe UE z innymi krajami

Europejskie środowisko biznesowe. Integracja biznesu. Rozwiązania biznesowe na rynku europejskim

Gospodarka euro-unii

Istota i przyczyny integracji Europy Zachodniej

Republika Francuska. Gospodarka Francji

Return to Top: Rozwój gospodarczy UE

2018 info@edudoc.icu