Udostępnij w społeczności. sieci:


MIĘDZYNARODOWA HANDEL I WSPÓŁPRACA INWESTYCYJNA

3.1. Międzynarodowa polityka handlowa: opis ogólny

Politykę handlu międzynarodowego można zdefiniować jako związek kilku krajów prowadzących wspólną politykę handlu zagranicznego. Takie stowarzyszenie opiera się, co do zasady, na liberalizacji stosunków handlowych między krajami, czyli poprzez zmianę (modyfikację) organizacji jednostek strukturalnych na rynku światowym. Na przykład poprzez tworzenie unii celnych, stref wolnego handlu, unii gospodarczych, wspólnych rynków. Pokazujemy, jakie zmiany w handlu międzynarodowym powstają w związku z utworzeniem unii celnej.

Zmiany w handlu międzynarodowym w związku z utworzeniem unii celnej.

1.


Tworzenie nowych przepływów produktów. Załóżmy, że istnieją trzy kraje A, B, C produkujące ten sam przedmiot X. Cena przedmiotu X w krajach A, B, C jest pokazana na ryc. 2

Kraj B ma taryfę celną przywozową w wysokości 20% kosztów. W tej sytuacji kraj B spełnia swoje potrzeby dotyczące produktu X poprzez własną produkcję, a następnie import z krajów A i B jest prawie niemożliwy bez subsydiów importowych i eksportowych. Jeżeli kraje A i B utworzą unię celną, wówczas krajowa produkcja towaru X w kraju B zostanie zmniejszona, poprzez zaspokojenie części krajowych potrzeb tego produktu poprzez przywóz z A.

2


Zmiana przepływów produktów. Istnieją trzy kraje A, B, C, produkujące ten sam towar, U. Ceny towaru Y w krajach A, B, C przedstawiono na ryc. 3

Przed utworzeniem unii celnej kraj A, w którym obowiązywała taryfa celna przywozowa w wysokości 20%, pokrywał swoje potrzeby dotyczące towarów U poprzez import z kraju B (w cenie 120 <130).

Po utworzeniu unii celnej między A i B taryfa zewnętrzna w stosunku do krajów trzecich pozostaje na tym samym poziomie, tj. 20%. W rezultacie popyt na produkt U w kraju A przenosi się do produktów z kraju B, chociaż koszt wytworzenia towarów U jest tu wyższy niż w kraju B.

Jeżeli kraje tworzące unię celną są wysoko rozwinięte, może to doprowadzić do ogólnego wzrostu gospodarczego, jeżeli kraje unii celnej są słabo rozwinięte, może to doprowadzić do spowolnienia ich wzrostu gospodarczego z powodu ograniczenia konkurencji.

Zobacz także:

Klasyczne teorie handlu międzynarodowego

Kursy walut i wymienialność

POLITYKA HANDLOWA ZAGRANICZNEGO

Organizacje międzynarodowe w sferze monetarnej i finansowej

Powrót do spisu treści: GOSPODARKA WORLD

2018 info@edudoc.icu